Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ


ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑ ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΕΙ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ» (α)


Δημητσάνα - Μεγαλόπολη, Κυριακή 3 Ἀπριλίου 2016
1. Παρακαλῶ, ἀδελφοί χριστιανοί, νά προσέξετε ἰδιαίτερα αὐτά πού θά σᾶς πῶ στό σημερινό μου κήρυγμα, γιατί εἶναι πολύ σοβαρά!
Θά ἔχετε ἀκούσει ὅτι τώρα τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς πρόκειται νά γίνει μία Οἰκουμενική Σύνοδος, τήν ὁποία ἔχουν ὀνομάσει «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος». Σάν βαπτισμένοι καί μυρωμένοι χριστιανοί πού εἶστε, ἀνήκετε στήν Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ, πού λέγεται «Ἐκκλησία», εἶστε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, καί πρέπει λοιπόν νά γνωρίζετε γιά τό θέμα πού θά σᾶς μιλήσω σήμερα, γιά τήν μέλλουσα νά συγκληθεῖ Οἰκουμενική Σύνοδο. Γιά τήν ἐγκυρότητα τῶν Ἱερῶν Συνόδων ἀπαιτεῖται ἡ ἀναγνώρισή τους ἀπό τόν λαό, ἀπό Σᾶς, δηλαδή! Ἄν ὁ εὐσεβής λαός ἀπορρίψει μία Σύνοδο δέν ἰσχύει πιά αὐτή, γιατί, ὅπως τό εἶπαν παλαιά οἱ Πατριάρχες τῆς Ἀνατολῆς μέ ἐγκύκλιό τους, «ὁ Φύλακας τῆς Ὀρθόδοξης πίστης εἶναι ὁ λαός».

2. Κατά πρῶτον, χριστιανοί μου, πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι ἡ Ἐκκλησία πάντοτε ἔκανε Συνόδους, καί σήμερα λοιπόν πρέπει νά κάνει τό ἴδιο. Εἶναι λάθος νά πιστεύουμε ὅτι οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι εἶναι ἑπτά καί σταματᾶμε ἐκεῖ. Ὄχι! Πάντοτε στήν Ἐκκλησία ἀναφαίνονται αἱρέσεις καί διάφορα προβλήματα γύρω ἀπό τήν πολιτεία καί τήν διοίκηση τῶν χριστιανῶν· καί γι᾽ αὐτό πρέπει νά συγκαλοῦνται Οἰκουμενικές Σύνοδοι γιά τήν καταδίκη τῶν αἱρέσεων καί γιά τήν λύση τῶν παρουσιαζομένων προβλημάτων. Καί ἐπειδή, ὅπως τό λέει ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος, τό πρῶτο γιά τό ὁποῖο συγκαλεῖται ἡ Σύνοδος τῶν Ἐπισκόπων εἶναι γιά τήν καταδίκη μιᾶς κάποιας αἵρεσης, ὁπωσδήποτε πρέπει, στίς μέρες μας τουλάχιστον, νά συνέλθει Οἰκουμενική Σύνοδος, γιά νά καταδικάσει τήν μεγαλύτερη ἀπό ὅλες τίς αἱρέσεις τῶν αἰώνων, τόν Οἰκουμενισμό. Πρέπει, λοιπόν, νά συγκληθεῖ καί τώρα στήν Ἐκκλησία μας μία πανορθόδοξη Οἰκουμενική Σύνοδος καί ἤδη ἔχει ἀργήσει.
3. Ἀλλά ἐνῶ, χριστιανοί μου, θεωροῦμε ἀναγκαία τήν σύγκληση μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ὅμως γιά τήν σύγκληση τῆς «Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», ὅπως τήν ἐκάλεσαν, εἰδικά γι᾽ αὐτήν τήν Σύνοδο ἔχουμε κάποια ἀμφιβολία καί δυσπιστία, πρίν ἀκόμη συγκληθεῖ. Καί ἡ ἀμφιβολία μας δημιουργεῖται ἀπό τίς Προσυνοδικές Διασκέψεις πού ἔγιναν, γιά νά ἑτοιμάσουν τά θέματα, τό ὑλικό γιά τήν Μεγάλη αὐτή Σύνοδο. Γιά τήν Σύνοδο αὐτή πραγματικά ἔγινε μεγάλη-μεγάλη προετοιμασία πολλῶν ἐτῶν. Οἱ ἑτοιμασίες ἄρχισαν ἀπό τό 1932! Πρίν ἀπό 85 περίπου χρόνια δηλαδή! Καί ἐνῶ ἔγινε τόσων ἐτῶν προετοιμασία, δέν μᾶς εἶναι καθόλου ἐλπιδοφόρα ἡ προετοιμασία αὐτή. Γιά νά μή σᾶς κουράσω μέ πολλά ἀναφέρομαι μόνο στήν σημαντική Γ´ Προσυνοδική Διάσκεψη στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης τό 1986. Δυστυχῶς στήν Διάσκεψη αὐτή πάρθηκαν ἀποφάσεις ξένες πρός τήν Ὀρθόδοξη Παράδοση, ἀποφάσεις πού ἀπηχοῦν τό πνεῦμα τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Γιά παράδειγμα: (α) Σέ κάποιο θέμα τῆς Διάσκεψης αὐτῆς οἱ αἱρέσεις παπισμός καί προτεσταντισμός λέγονται «Χριστιανικές Ἐκκλησίες». Γιατί στήν Διάσκεψη ἔγινε θέμα γιά τήν σχέση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας «μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν», ὅπως ἀκριβῶς γράφεται. Τό θέμα εἶναι σοβαρό, γιατί ἡ ἴδια ἔκφραση ἐπαναλήφθηκε καί σήμερα, τό 2016, σέ σχετική Διάσκεψη. Ὥστε οἱ αἱρετικοί ἀποτελοῦν «Ἐκκλησία»; Ὄχι, χριστιανοί μου! Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ΜΙΑ καί αὐτή εἶναι ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Τό θέμα εἶναι πολύ σοβαρό, γιατί ἄν καί οἱ αἱρετικοί ἀποτελοῦν «Ἐκκλησία», τότε ποιά τέλος πάντων εἶναι ἡ ΜΙΑ Ἐκκλησία, γιά τήν ὁποία λέγουμε στό «Πιστεύω» μας, «εἰς μίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν»; Οἱ αἱρετικοί εἶναι ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Δέν εἶναι Ἐκκλησία.
(β) Ἀκόμη κατά τήν συζήτηση στήν Γ´ αὐτή Διάσκεψη στό Σαμπεζύ τῆς Γενεύης εἰπώθηκε ὅτι εἶναι καλοί οἱ διάλογοι μέ τούς αἱρετικούς Ἀγγλικανούς, γιατί ἀποτέλεσμα τῶν διαλόγων αὐτῶν ἦταν ἡ ἀναγνώριση τῶν ἀγγλικανικῶν χειροτονιῶν. Καί ἡ ἀναγνώριση αὐτή θεωρήθηκε ὡς βῆμα προόδου! ᾽Αλλά δέν σκέφθηκαν οἱ Σύνεδροι τῆς Διάσκεψης ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ ἀναγνώριση τῆς ἱερωσύνης σέ αἱρετικούς, ἄν αὐτοί πρῶτα δέν ἀποκηρύξουν τήν αἵρεσή τους καί τήν πλάνη τους;
(γ) Θά γνωρίζετε, χριστιανοί μου, ὅτι γίνονται διάλογοι μέ τούς Παπικούς (τούς «Καθολικούς», ὅπως ἐπικράτησε νά λέγονται), μέ σκοπό νά ἀρνηθοῦν αὐτοί τίς αἱρέσεις τους καί νά ἐπανέλθουν πάλι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Νά ἑνωθοῦμε δηλαδή πάλι μέ αὐτούς. Οἱ διάλογοι αὐτοί ἄρχισαν μετά τό Σχίσμα τό 1054 μ.Χ. Οἱ ἅγιοι Πατέρες μας ὅμως ἀπό παλαιά σάν βάση, ἀπαράβατη βάση, τῆς ἕνωσής μας μέ τούς Καθολικούς ἔθεσαν τόν ὅρο αὐτοί νά ἀπαρνηθοῦν τίς αἱρετικές διδασκαλίες τους καί νά ἐπιστρέψουν στήν Ὀρθοδοξία. Ἐπειδή ὅμως οἱ Καθολικοί ἐπιμένουν στίς πλάνες τους, γι᾽ αὐτό καί οἱ διάλογοι εἶναι χωρίς ἀποτέλεσμα. Ἀλλά στήν Γ´ Διάσκεψη στό Σαμπεζύ, γιά τήν ὁποία μιλᾶμε, εἰπώθηκε καί ὅτι αἰτία τῆς ἀποτυχίας τῶν διαλόγων μας μέ τούς Καθολικούς εἶναι ὅτι οἱ διάλογοι στηρίχθηκαν σέ ὄχι ὀρθή δική μας βάση καί διεξήχθηκαν σέ ὄχι γνήσιο δικό μας χριστιανικό πνεῦμα!... Ἐδῶ δηλαδή κατηγοροῦνται οἱ ἅγιοι Πατέρες καί αὐτός ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ὅτι δέν εἶχαν σωστή βάση διαλόγου μέ τούς αἱρετικούς. Καί ἔρχονται τώρα νέοι πατέρες αὐτοί (!..) – «νεοπατερική θεολογία» – νά θέσουν ἄλλη βάση καί ὄχι τά ὀρθόδοξα δόγματα, πού ἦταν ἡ βάση τῶν ἁγίων Πατέρων. Ποιά θά εἶναι ἡ νέα βάση τῶν διαλόγων; Αὐτή πού λέει ὁ Οἰκουμενισμός: Ἡ ἀγαπολογία! Καί ἀκόμη εἰπώθηκε στήν Διάσκεψη, ὡς Προσυνοδική Διάσκεψη γιά τήν Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο πού πρόκειται νά γίνει, εἰπώθηκε, λέγω, ὅτι στόν διάλογό μας μέ τούς Καθολικούς θά γνωρίσουμε ἡμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι τήν «σοβαρότητα τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Δύσεως»!... Ἀλλά οἱ αἱρέσεις οὔτε «Ἐκκλησίες» εἶναι, οὔτε «σοβαρότητα» ἔχουν, ἀλλά μόνο πλάνες καί γελοιότητες.
4. Μέ τέτοιο λοιπόν πνεῦμα πού ἐπικρατεῖ σέ προδιασκέψεις γιά τήν μέλλουσα νά συγκροτηθεῖ Μεγάλη Σύνοδο, φοβούμεθα γιά τίς ἀποφάσεις της. Ὅμως, ἀποβλέποντες στήν ἁγιότητα καί τήν θεολογία τῶν Ἱεραρχῶν, πού θά συμμετάσχουν σ᾽ αὐτήν, καί, πρό παντός, πιστεύοντες στόν Ἱδρυτή τῆς Ἐκκλησίας μας, τόν Κύριόν μας Ἰησοῦν Χριστόν, εὐχόμεθα ἡ Σύνοδος αὐτή νά εἶναι συνέχεια τῶν προηγουμένων μεγάλων Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων.
Τό δικό σας ἔργο, ἀδελφοί χριστιανοί, εἶναι πρῶτον μέν νά κάνετε προσευχή στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, πού εἶναι ἡ κορυφή τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων, κατά τό «Χαῖρε τῶν δογμάτων Αὐτοῦ (δηλαδή τοῦ Χριστοῦ) τό κεφάλαιον», καί «τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος», νά φωτίσει ὅλους τούς Ἱεράρχας νά θεολογήσουν ὀρθῶς κατά τήν «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδο» πού πρόκειται νά συνέλθει. Στήν προσευχή σας δέ, χριστιανοί μου, νά λέτε ἀκόμη ὅτι «ἄν, Παναγία μου, ἡ Σύνοδος αὐτή πρόκειται νά μήν εἶναι σέ ὅλα της ὀρθόδοξη, νά μή γίνει». Ἀλλά καί ἄν, χριστιανοί μου, γίνει ἡ «Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος», ὅπως τήν ὀνόμασαν, καί φανεῖ καθαρά ὅτι οἱ ἀποφάσεις της εἶναι ἐνάντιες πρός τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων, πρός τήν διδασκαλία δηλαδή τῶν προηγουμένων Οἰκουμενικῶν Συνόδων τῆς Ἐκκλησίας μας, τότε, ἁπλούστατα, δέν θά τήν δεχθοῦμε. Θά τήν ἀποκηρύξουμε. Στήν Ἐκκλησιαστική μας Ἱστορία ἔχουν συμβεῖ τέτοια γεγονότα. Σεῖς ὁ εὐσεβής λαός πρέπει νά ἀγρυπνεῖτε μέ προσευχή καί νά ὑπακούετε στούς ποιμένες, οἱ ὁποῖοι ὀρθοτομοῦν τόν λόγο τῆς ἀληθείας. Στούς ἄλλους, τούς οἰκουμενιστές, ἀνυπακοή!
Τό θέμα δέν τελείωσε. Θά τό συνεχίσουμε καί μέ τό ἑπόμενο κήρυγμα.
Μέ πολλές εὐχές,
† Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

11 σχόλια :


 1. Προσέξτε την κατάληξη τού Αρχιερέα. ""Σεις ο ευσεβής λαός πρέπει νά αγρυπνείτε μέ προσουχή καί νά υπακούετε στούς ποιμένες, οι οποίοι ορθοτομούν τόν λόγο τής αληθείας. Στούς άλλους, τούς Οικουμενιστές, ανυπακοή""!!!!!

  Τό ερώτημα πού καταθέτω ειναι, τι εννοεί λέγοντας γιά ανυπακοή στους Οικουμενιστές;
  Μήπως θά έρθει κανένας από τους Οικουμενιστές στην Μητρόπολη Γόρτυνος καί τούς ζητήσει πχ νά του φέρουν νερό καί φαγητό καί θά του πούνε ότι εμείς έχουμε εντολή να σας κάνουμε ανυπακοή καί δεν σας παρέχουμε φαγητό ή καί καταλύματα;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον φίλε μου δεν κατάλαβες τίποτα,αλλιώς θα καταλάβαινες ότι σάν ποιμένας έχει υποχρέωση να προφυλάσσει τό ποίμνιο του κ να τους βοηθήσει να καταλάβουν τί είναι ό οικουμενισμός!

   Διαγραφή

  2. Καλώς δέχομαι ότι δεν κατάλαβα. Εξήγησέ μου λοιπόν εσύ πού κατάλαβες, πώς είναι δυνατόν νά απαιτεί υπακοή, (κατά τον λόγο του), στούς ποιμένες πού ορθοτομούν τον λόγο της αληθείας καί εννοεί τον εαυτόν του, και πως δύναται ο Πιστός λαός νά κάνει ανυπακοή στον Οικουμενιστή Πατριάρχη Κο Βαρθολομαίο, όταν ο ίδιος ο Κος Ιερεμίας έχει κοινή Πίστη, κοινό Ποτήριο, άρα και κοινά δόγματα εφόσον έχουν πλήρη κοινωνία μέ τον Πατριάρχη; Επιπλέον παρά το γεγονός ότι είναι Αρχιερέας ο Κος Ιερεμίας, καί ο Πατριάρχης είναι πρώτος μεταξύ ίσων τών Αρχιέρεων, και εφόσον ανήκει σε αυτό το Σώμα δεν έχει υποχρέωση υπακοής στη Σύνοδο Της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία στά δογματικά θέματα καί όχι στά διοικητικά έχει υποχρέωση υπακοής καί συμμόρφωσης με τις αποφάσεις της Συνόδου των Αρχιερέων τού Οικουμενικού Πατριαρχείου;
   Μήπως τελικά μάς δουλεύει ψιλό γαζί ο Κος Ιερεμίας γιά νά αποκοιμήζει συνειδήσεις;

   Διαγραφή
  3. Ανάθεμα κ αν κατάλαβες τί λες!!Μήπως βλέπεις παντού πονηριά και συνωμοσία;; Δείχνεις ότι έχεις μαύρα μεσάνυχτα ως προς το φρόνημα του αγωνιστή Μητροπολίτη κ.Ιερεμία.Μήπως είσαι ΓΟΧ και φοβάσαι να το πεις;;Αυτά τα περί κοινού Ποτηριού και πλήρους κοινωνίας μόνο αυτοί τά λένε.Ό κάθε Μητροπολίτης οφείλει υπακοή στην Συνοδο,ΜΌΝΟ εφόσον και αυτή υπακούει μέ τήν σειρά της στους Κανόνες και τήν Παράδοση της Εκκλησίας!!!

   Διαγραφή
  4. Θα μπορουσαμε να πουμε κατι,καλυτερα λιγοτερα.
   Ασκησις οικονομιας λεγεται!

   Διαγραφή
  5. Να συμπληρωσω για να μην αφησω κενα,η εναλαξ ασκηση οικονομιας και ακριβειας ειναι σημειον και κατα το παρελθον της συμπεριφορας πολλων αγιων.
   Ακριβεις εδω,,,,οικονομια εκει! Οικονομια εκει;;;;ακριβεια εδω.και το πιστοποιουμε.
   Επι Νεστωριου,ο αγ Κυριλλος Αλεξανδρειας επαινουσε το λαο που διεκοψε εκκλ.Κοινωνια με αυτον,ο ιδιος ομως δεν διεκοψε κοινωνια,η διακοπη εγινε την Γ.οικ συνοδο.

   Συγχωρηστε με !

   Διαγραφή
 2. Σεβασμιωτατε Αγιε Γορτυνος και Μεγαλουπολεως Ιερεμεια ,
  εμεις ο πιστος λαος πιστεύουμε ,ότι η μελουσα Αγια Συνοδος θα επικυρωση τις αιρεςσεις ως Εκκλησιες ,τις οποιες συνεχως αποκαλει αδελφες Εκκλησιες αυτό συνεπάγεται αναγνωρισει των μυστυριων των αιρετικων ητοι την ενωσι μαζι τους.
  Αν κρινουμε και από το γεγονος, ότι οι ορθοδοξες Εκκλησιες στο εξωτερικο ολο και περισσοτερο προφασιζοντε προφασεις για συμπροσευχες με τους αιρετικούς ,είναι ουτοπια να πιστεύουμε ότι το τελευτσαιο δευτεροπλεπτο θα αλλαξουν νοοτροπια 85 ετων και θα καταδικασουν τον οικουμενισμο.
  Μαλλον θα τον επιβαλλουν επικυρώνοντας τον, για να γινη η περιβοητη ενωσι.
  Εμεις ευχομαστε να γινη η ενωσι και όπως ελεγε και ο μακαριστος Νικόλαος Σωτηρόπουλος να γινη η ενωσι για να χωριση η ηρα από το σιταρι και να ξερουμε τι ειμαστε αν ειμαστε ορθοδοξοι η όχι.
  Μα αυτό το αλλαλουμ του οικουμενισμού με τασι την πανθρησκεια που επικρατει σημερα σε ορισμένες δεκαετιες θα επελθει αληωσι του ορθοδοξου φρονήματος στις επωμενες γενιες.
  Γιαυτο καλο είναι να γινει και να αποφασισουν όπως θελουν για να την αποκηρύξουμε αν είναι αντορθοδοξη.
  Διοτι και το πομνιο εχει κουραστεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΟΛΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ.ΠΡΙΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΟΣΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΠΛΟΚ.ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ;ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣ ΤΩ ΖΕΙΝ;ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΒΟΜΒΑ ΕΤΟΙΜΗ ΝΑ ΕΚΡΑΓΗ ,Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΕΘΑΙΝΕΙ,Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΑΡΓΟΣΒΗΝΕΙ.Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΦΕΥΓΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.ΕΔΩ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΞΕΝΟΙ.ΤΟ ΨΕΥΤΟΡΩΜΑΙΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ;ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΣΙ,ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΠΟΛΛΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΜΑΣ.ΤΟ ΑΛΛΑΛΟΥΜ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΟΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΒΙΩΝΤΑΙ.ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ;ΠΕΙΝΑ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ,ΘΑΝΑΤΟΥΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Αγαπητέ Δημήτριε Αναστασιάδη, καταρχήν διέγραψε, αναίρεσε το "Ανάθεμα", πού εξαπόλυσες εξαρχής.
  Τα αναθέματα είναι γιά τούς αιρετικούς, καί λέγονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κατά τά άλλα κάνεις καί τον γνώστη.
  Όσο για εμενα, Ομολογώ Χάριτι Θεού από το μέσα μου μέχρι έξω, από πάνω μέχρι κάτω Ορθοδοξότατος, ψυχή τε καί σώματι, ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΩ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.
  Τώρα γιά αυτά πού γράφεις γιά την υπακοή στη Σύνοδο, ""Ό κάθε Μητροπολίτης οφείλει υπακοή στην Συνοδο,ΜΌΝΟ εφόσον και αυτή υπακούει μέ τήν σειρά της στους Κανόνες και τήν Παράδοση της Εκκλησίας!!!"", κάνε λίγο υπομονή καί θά καταλάβεις πόση υπακοή κάνει η Σύνοδος στους κανόνες καί στην παράδοση της Εκκλησίας.
  Έχουμε νά δούμε δύο μεγάλες θεατρικές παραστάσεις.
  Μία στη Λέσβο μέ τον Πάπα καί μετά την μεγάλη σύνοδο.
  Δέν έχεις καταλάβει ακόμη ότι ζούμε τήν εποχή πρό αλώσεως τής Πόλης.
  Τότε Αγαρηνοί περικύκλωσαν την Πόλη, σήμερα πρόσφυγες Αγαρηνοί μπαίνουν από παντού.
  Τότε ο Αυτοκράτορας κάλεσε τον Πάπα γιά βοήθεια στην πολιορκία των Αγαρηνών, σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, καλεί τον Πάπα γιά βοήθεια.
  Τότε έγινε η ψευδοένωση νε τους Παπικούς και το ψευδοσειλείτουργο στην Αγία Σοφία.
  Σήμερα επίκειται η μεγάλη Σύνοδος γιά την ψευδοένωση μέ τούς αιρετικούς.

  Μετά από όλα αυτά έγινε η Άλωση της Πόλης. Σήμερα τα περιμένουμε μέ τις προφητείες.

  Η Παναγία μας να μάς σκεπάζει....

  Υ/Γ προς Ιστολόγιο
  Γίνεσται παραβάτες τού άρθρου 2 τού καταστατικού των σχολίων καθώς ο Κος Αναστασιάδης εξέπεμψε ανάθεμα. Θά παρακαλούσα τον σεβασμό καί νά διαγραφεί το σχόλιο του Κου Αναστασιάδη.
  Ας το ξαναγράψει χωρίς την πρώτη σειρά.
  Εν αναμονή της παράκλησής μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αχαχαχαχαχα!!Πραγματικά έχεις πολύ γέλιο!! Πάψε να σκέφτεσαι ορθολογιστικά ευλογημένε και πάτα και λίγο στο έδαφος!! Πού τό είδες τό ανάθεμα κακομοίρη;;;Όταν κάποιος λέει κάτι και ό άλλος δεν τό καταλαβαίνει,δέν έχεις ακούσει να λέει "ανάθεμα και άν κατάλαβα";;; Έλεος ρε φίλε!!!Σοβαρέψου!!!

   Διαγραφή
 5. http://opaidagogos.blogspot.gr/2015/12/blog-post_29.html?m=1

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com