Κυριακή, 22 Μαΐου 2016

Αποκρυφιστικό - Οικουμενιστικό βιτρό στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης

bitro-1.jpg
Επιστολή προς την Πανορθόδοξη Γραμματεία της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, με κοινοποιήση στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και τους Προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών απέστειλε ο Πρωτοπρ. Αναστάσιος Γκοτσόπουλος.

Ο π. Αναστάσιος φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο έχει να κάνει με την Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης. Συγκεκριμένα ο π. Αναστάσιος στην επιστολή του, αναφέρει ότι έξω από το παρεκκλήσιο της Ακαδημίας υπαρχεί αναρτημένο βιτρό με σύμβολα που προβάλλουν σαφές τον διαθρησκειακό οικουμενισμό. "Τέτοιες «καλλιτεχνικές» εμπνεύσεις και συνθέσεις με βαθύτατο αποκρυφιστικό περιεχόμενο, συναντά κανείς μόνο στα κεντρικά γραφεία της Θεοσοφικής Εταιρίας (τῆς αποκρυφίστριας H. P. Blavatsky) στο Adyar τῶν Ινδιῶν!" τονίζει χαρακτηριστικά ο π. Αναστάσιος.

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ
Πρός τήν Πανορθόδοξον Γραµµατεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου
τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας. εἰς Γενεύην.
Κοινοποίηση:
Παναγιώτατον Οἰκουµενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολοµαῖον, εἰς Κωνσταντινούπολιν. Μακαριωτάτους Προκαθηµένους τῶν κατά τόπους Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
Σεβασµιώτατοι, σεβαστοί πατέρες,
Εὐσεβάστως σᾶς γνωρίζω τά ἑξῆς:
1. Στήν κεντρική εἲσοδο τῶν ἐγκαταστάσεων καί ἀκριβῶς ἒξω ἀπό τό Ἱερό Παρεκκλήσιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίας τῆς Κρήτης, ὃπου τόν προσεχή Ἰούνιο θά συνέλθει ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ὑπάρχει ἀνηρτηµένο βιτρό, ἒργο τοῦ R. Bleninger (πρόγραµµα «Πρόσωπο πρός Πρόσωπο» τῆς ΟΑΚ).
Στό ἒργο εἰκονίζονται, ὃπως µπορεῖτε νά δεῖτε στό συνηµµένο φωτογραφικό ὑλικό, στό κέντρο τῆς παραστάσεως τρεῖς ἀνθρώπινες φιγοῦρες ἀνάµεσα σέ φλόγες, οἱ ὁποῖες, προφανώς, ὑποδηλώνουν τήν ταλαιπωρηµένη στό καµίνι τῆς ζωῆς ἀνθρωπότητα.
Οἱ τρεῖς αὐτοί ἂνθρωποι ὑψώνουν σέ στάση δεήσεως τά χέρια τους σέ θρησκευτικά σύµβολα: ὁ ἓνας πρός τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, ὁ ἂλλος πρός τήν Ἡµισέληνο (ἀριστερά τοῦ Σταυροῦ) καί ὁ τρίτος πρός τό Ἂστρο τοῦ ∆αυίδ (Ἑξάλφα, δεξιά τοῦ Σταυροῦ)!
Ὁ Τίµιος Σταυρός καί τά δύο σύµβολα τῶν «µονοθεϊστικῶν θρησκειῶν» (Ἡµισέληνος καί Ἑξάλφα) πλαισιώνονται καί συνδέονται σέ µία εἰκαστική ἑνότητα µέ τό οὐράνιο τόξο, τό κατ’ ἐξοχήν σύµβολο τῆς Νέας Ἐποχῆς.
Εἶναι πασιφανές ὃτι ἡ σύνθεση αὐτή προβάλλει µέ τόν πλέον σαφή καί ἀδιαµφισβήτητο τρόπο τόν διαθρησκειακό συγκρητιστικό οἰκουµενισµό.
Στόν πλέον ἐπίσηµο χῶρο τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίας τῆς Κρήτης, πού ἀνηγέρθη γιά νά δίνει τή µαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλ. τή µαρτυρία τῆς «µωρίας» καί τοῦ «σκανδάλου» τοῦ Σταυροῦ τοῦ Χριστοῦ (πρβλ. 1 Κορ. 1, 18-25), ὁ «λόγος ὁ τοῦ Σταυροῦ» σχετικοποιεῖται καί ἐξισώνεται µέ ὃ,τι ἐκφράζει ἡ Ἡµισέληνος καί ἡ Ἑξάλφα!
Σεβασµιώτατοι, σεβαστοί µου πατέρες,
Τέτοιες «καλλιτεχνικές» ἐµπνεύσεις καί συνθέσεις µέ βαθύτατο ἀποκρυφιστικό περιεχόµενο, συναντᾶ κανείς µόνο στά κεντρικά γραφεῖα τῆς Θεοσοφικῆς Ἑταιρίας (τῆς ἀποκρυφίστριας H. P. Blavatsky) στό Adyar τῶν Ἰνδιῶν!
Εἶναι ἀξιοθρήνητο στήν κεντρική εἲσοδο καί ἒξω ἀπό τό Ἱ. Παρεκκλήσιο ἑνός Ὀρθοδόξου Ἐκκλησιαστικού Ἱδρύµατος, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, νά προβάλλεται κατά τέτοιο ὠµό καί ἀνερυθρίαστο τρόπο ἡ βλάσφηµη θεωρία τῶν δῆθεν «ἀβρααµικῶν θρησκειῶν» καί, µάλιστα, τό ἀσεβές αὐτό συγκρητιστικό ἒργο νά ἒχει ἐκτυπωθεῖ καί σέ καρτ- ποστάλ ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδηµία!
Ἐλπίζω πώς ἡ Γραµµατεία τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ µας θά συµµεριστεῖ τή θλίψη καί ἀνησυχία πολλῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν καί θά µεριµνήσει ὣστε τό βλάσφηµο καί θεοσοφικῆς ἐµπνεύσεως ἒργο ὂχι µόνο νά µή βρίσκεται ἀναρτηµένο στήν κεντρική εἲσοδο τῶν ἐγκαταστάσεων καί τοῦ Ἱ. Παρεκκλησίου τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίας τῆς Κρήτης κατά τίς ἡµέρες τῆς διεξαγωγῆς τῶν συνεδριάσεων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ µας, ἀλλά νά γίνει ἡ ἀπαραίτητη σύσταση στούς ὑπευθύνους τῆς Ἀκαδηµίας γιά τήν ὁριστική του ἀποµάκρυνση ἀπό τίς ἐγκαταστάσεις της.
2. Ἐπιτρέψτε µου καί µία ἀκόµη ἐπισήµανση.
Στήν κεντρική αἲθουσα τῆς Ἀκαδηµίας (στήν ὁποία θά συνεδριάζει ἡ Ὁλοµέλεια τῆς Ἁγίας Συνόδου), ὑπάρχουν δύο ὑπερµεγέθεις πίνακες καί ἓνα ἀνάγλυφο µέ τόν Προµηθέα δεσµώτη ἐπί τοῦ Καυκάσου.
Ἀσφαλῶς, ὁ µῦθος τοῦ Προµηθέα, ἑρµηνευόµενος µέσῳ τῆς περίφηµης ''προφητείας'' τοῦ Αἰσχύλου1, ἐκφράζει τήν παναθρώπινη προσµονή τοῦ Λυτρωτοῦ.
Ὃµως δέν πρέπει νά µᾶς διαφεύγει ὃτι ὁ «Προµηθέας» ἒχει ἀξιοποιηθεῖ κατάλληλα καί ἀπό τόν ἀποκρυφισµό, ὡς τό σύµβολο τοῦ ἐπαναστάτου ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος, ἐπειδή ἒκλεψε τή φλόγα τῆς ἀποκρύφου Γνώσεως γιά νά τήν µεταγγίσει στούς ἀνθρώπους, τιµωρήθηκε αἰωνίως ἀπό τόν θεό-δυνάστη καί ἐχθρό τῆς πνευµατικῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀνθρώπου!
∆υστυχῶς, ἡ παντελής ἀπουσία εἰκόνος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἀπό τήν κεντρική, µεγάλη αἲθουσα τῆς Ὀρθοδόξου Ἀκαδηµίας τῆς Κρήτης ἀφήνει µετέωρη καί ἀνεκπλήρωτη τήν προσµονή τοῦ Λυτρωτοῦ, ὁ ὁποῖος ἦρθε καί θυσιάστηκε γιά νά ἀπελευθερώσει τόν δεσµώτη «Προµηθέα». Ἀλήθεια, τί κρίµα!
∆ύο χιλιάδες χρόνια µετά τή Θυσία τοῦ Χριστοῦ µας νά παραµένει ὁ «Προµηθέας» δεσµώτης χωρίς, ὁ δυστυχής, νά ἒχει γευθεῖ τή λύτρωση τοῦ σαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου… καί αὐτό νά ἀπεικονίζεται στό χῶρο, πού θά ἒπρεπε ἀκόµα καί µέσῳ τῆς γλώσσας τῶν συµβόλων νά διακηρύσσεται ἡ µαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας, δηλ. ἡ πληρότητα καί ἡ µοναδικότητα τῆς διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ σωτηρίας τοῦ πεσόντος ἀνθρώπου.
Ἐξαιτούµενος τίς ἀρχιερατικές σας εὐχές, υἱικῶς εὒχοµαι ἡ Χάρις τοῦ Παναγίου Πνεύµατος νά σᾶς ἐνδυναµώσει νά ἀνταποκριθεῖτε στή διακονία σας, ὣστε ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος νά ἀναδειχθεῖ ἀντάξια τοῦ ὀνόµατός της, µακριά ἀπό ἐπικίνδυνους γιά τήν ἑνότητα καί τή µαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας µας νεωτερισµούς.
Μετά σεβασµοῦ
π. Ἀναστάσιος Γκοτσόπουλος

8 σχόλια :

 1. ΕΥΓΕ στον εκλεκτό κληρικό της μητροπόλεως Πατρών π.Αναστάσιο Γκοτσόπουλο για μία ακόμη φορά. Ο σεβαστός ιερέας από ετών δίδει ομολογικές μάχες για την προάσπιση της πεφιλημένης μας Ορθοδοξίας που προδίδεται συνεχώς, προκλητικώς και αδεώς από δηλώσεις και εκδηλώσεις υπεροχικών εκκλησιαστικών προσώπων και φορέων, πληροφορώντας αξίως τη διακονία του.
  Τυγχάνει ΕΠΙΕΙΚΕΣΤΑΤΑ αδιανόητο, ακατανόητο και απίστευτο το φαινόμενο της παρουσίας δαιμονικών-αποκρυφιστικών και συγκρητιστικών συμβόλων,"βδελυγμάτων της ερημώσεως", κατά το βιβλικό λόγιο, σε ένα χώρο που, καλώς ή κακώς, φέρει τον τίτλο "Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης".
  Πρόκειται, αναμφιλέκτως, περί σκανδάλου πρώτου μεγέθους, του οποίου οι υπεύθυνοι θα πρέπει να αναζητηθούν επιμελώς και αποκαλυφθούν και εναντίον των οποίων επιβάλλεται, εκ των πραγμάτων,ΤΑΧΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΗΣ, να εφαρμοσθούν τα υπό των Θείων και Ιερών Κανόνων διαγορευόμενα.
  Τα δε σατανιστικά σύμβολα να αποσυρθούν και καταστραφούν άμεσα και να λάβει χώρα εξορκισμός στο χώρο που είναι ανηρτημένα μέχρι τώρα, μολύνοντάς τον.
  Η συγκλονιστική καταγγελία του π.Αναστασίου θα πρέπει να κινητοποιήσει και παρωθήσει σε συντονισμένη και καταλυτική, ΑΜΕΣΗ παρέμβαση και τους ορθοφρονούντες ποιμενάρχες και ποιμένες, καθώς και τους επισκόπους εκείνους που πρόκειται να λάβουν μέρος στην προβληματικών προδιαγραφών "σύνοδο" της Κρήτης και των οποίων το φρόνημα δεν έχει αλλοιωθεί ανεπανορθώτως από το οικουμενιστικό-συγκρητιστικό πνεύμα που λυμαίνεται, εν πολλοίς, το σύγχρονο εκκλησιαστικό βίο.
  Η ευθύνη του πατριαρχείου της Κωνσταντινουπόλεως καθώς και της Εκκλησίας της Κρήτης για το πρωτοφανές αυτό σκάνδαλο είναι μεγίστη. Ακόμη πιο μεγάλη, όμως, θα καταστεί η ευθύνη των ηγητόρων των προαναφερθεισών τοπικών Εκκλησιών εάν προβούν στη συγκάλυψή του.
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μετά το αίσχος με τον Καζαντζάκη έχουμε και την αποκάλυψη με τα βιτρό! Πολύ "Ορθόδοξη" τελικά η "Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης"! Κατάντημα ολκής!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Να αγιάσεις πάτερ! Την ευχή σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σαν δεν ντρέπονται. Οικουμενιστές και προδότες της πίστης μας είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Έτσι είναι, και συμβαίνει αυτό γιατί τούς αφήνουμε καί εφαρμόζουν τά σχέδιά τους. Συμβαίνει γιατί οι Αρχιερείς που επιθυμούν νά κρατήσουν Αγία Ορθοδοξία, παραιτούνται τής κλήσης πού τούς επιστρατεύει η Εκκλησία, καί δέν συμφωνούν νά παρευρεθούν στη σύνοδο, καί νά ομολογήσουν τήν αλήθεια στούς Οικουμενιστές, όπως η τελευταία άρνηση τού Κου Σεραφείμ Πειραιώς, καθώς τόν κάλεσε η Εκκλησία καί εκείνος παραιτήθηκε. 
  Εάν ένας απλός στρατιώτης σε καιρό πολέμου αρνηθεί νά πάει στό μέτωπο νά πολεμήσει, περνάει εκτελεστικό απόσπασμα. 
  Εάν είναι Στρατηγός τότε είναι τεράστια η ντροπή καί η ευθύν, καί δέκα φορές το εκτελεστικό απόσπασμα.
  Καί εάν γιά την Πατρίδα είναι τόσο αυστηρά, πόσο μάλλον γιά τήν Αγία Εκκλησία καί τά Άγια Δόγματα.
   
  Είναι προδοσία η άρνηση τού Σεραφείμ Πειραιώς νά παρευρεθεί εφόσον καλείται από την Εκκλησία. 

  Υπερασπίστηκα τήν Πατρίδα μου στά Ίμια, φύγαμε γιά πόλεμο στι κάλεσμα της Πατρίδας, καί θεωρήσαμε ότι δέν θά επιστρέψουμε καί ουδείς, ουδείς, σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό αρνήθηκε, μέ πρόφαση δικαιολογίες νά επανδρώσει τήν θέση της αποστολής του.
  Όλοι μία γροθιά, αδελφοποιημένοι, αναντίρρητα, αποφασιστικά, καί μέ δύναμη ψυχής καί ακούραστα, νά πολεμήσουμε καί γιά νά πέσουμε γιά τήν Πατρίδα.
  Καί έρχεται ο Στρατηγός ο Κος Σεραφείμ και λέει παραιτούμαι!!!!
  Καί έρχονται οι οπαδοί του καί τόν χαρακτηρίζουν ομολογητή!!!!!!
  Τι νά πώ! Σημεία τών Καιρών. Έχουμε μπερδέψει τήν δεξιά από τήν αριστερή οδό...Αλίμονό μας!!
  Χριστός Ανέστη....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με την παραίτητσή του πολεμά να μην συγκληθεί μια παράνομη εξ αρχής Σύνοδος.

   Διαγραφή
  2. Αν συγκληθεί θα παράγει αποτελέσματα και θα φθείρει αν δεν αφυπνιστούν συνειδήσεις.Ο πόλεμος να μην συγκληθεί είναι πάρα πολύ ουσιώδης.Τίποτε δεν θα είναι το ίδιο μετα απο αυτη την Σύνοδο και πιθανώς να δημιουργηθούν σχίσματα.Νομιμώτατος ο αγώνας του Πειραιώς.

   Διαγραφή
 6. http://panagiotisandriopoulos.blogspot.gr/2016/05/blog-post_23.html
  Νέα επίθεση του γνωστού για την "πνευματικότητά του" ιστολογίου στον π.Αναστάσιο Γκοτσόπουλο! ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com