Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016

ΣΥΝΑΞΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Η «ΣΥΝΟΔΟΣ» ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΠΑΡΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
Οἱ ἀνησυχίες καὶ ἡ ἀγωνία τοῦ ὑγιοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τῆς λεγόμενης Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐπαληθεύθηκαν. Ἡ σύναξη αὐτὴ δὲν εἶναι οὔτε σύνοδος οὔτε ἁγία οὔτε μεγάλη.

Δὲν εἶναι σύνοδος, διότι δὲν ἔχει τίποτε κοινὸ μὲ τὶς συνόδους τῆς Ὀρθοδό-ξου Ἐκκλησίας· διακόπτει τὴν παράδοση τῶν ὀρθοδόξων συνόδων, δὲν ἀποτελεῖ συνέχειά τους, συνιστᾶ συνοδικὴ παρεκτροπὴ καὶ κανονικὴ καινοτομία. Ἡ ἐκκλησιολογικὰ κυνικὴ καὶ προκλητικὴ ὁμολογία τοῦ ἀρχιεπισκόπου Ἀλβανίας ὅτι «δὲν εἶναι ἀντίγραφο τῶν παλαιῶν συνόδων ἀλλὰ ἕνα νέο εἶδος συνόδου», ἐπαινεθεῖσα ἀπὸ τὸν πρωτοστάτη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἰκουμενικὸ πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τὸν καὶ πρόεδρο τῆς «Συνόδου», καθιστᾶ ὅλους τοὺς συμμετέχοντες ἀρχιερεῖς, ποὺ τὴν ἀποδέχθηκαν ἀδιαμαρτύρητα, καινοτόμους καὶ παραβάτες τῆς μακραίωνης συνοδικῆς καὶ κανονικῆς παραδόσεως τῆς Ἐκκλησίας καὶ ὑποκείμενους στὴν κρίση μιᾶς μελλοντικῆς ἀληθοῦς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου.
Ἡ εἰκόνα τῶν συμπροσευχομένων μὲ τοὺς Ὀρθοδόξους αἱρετικῶν παρατηρητῶν, Μονοφυσιτῶν, Παπικῶν καὶ Προτεσταντῶν καὶ οἱ φιλόφρονες πρὸς αὐτοὺς λόγοι καὶ ἐκδηλώσεις βοοῦν καὶ κραυγάζουν γιὰ τὴν πρωτοφανῆ συνοδικὴ καινοτομία καὶ τὴν εὐθεία προσβολὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων.
Δὲν εἶναι ἁγία, διότι ὁρισμένα σημαντικὰ κείμενα τὰ ὁποῖα ἐνέκρινε εἶναι ἀντίθετα πρὸς τὶς ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ληφθεῖσες διὰ τῶν αἰώνων ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων, ἰδιαίτερα ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν αἱρετικῶν. Δὲν εἶναι δυνατὸν τὸ Ἅγιο Πνεῦμα νὰ εἶναι ἀντίθετο μὲ τὸν ἑαυτό του· ἄλλοτε νὰ καταδικάζει, στὶς ὄντως ἅγιες συνόδους, τὶς αἱρέσεις καὶ νὰ ἀναθεματίζει τοὺς αἱρετικούς, καὶ ἄλλοτε, ὅπως στὴν «σύνοδο» τῆς Κρήτης, νὰ τὶς θεωρεῖ ἐκκλησίες. Καὶ ἐπειδὴ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι εὐθές, ἀναλλοίωτο καὶ ἄτρεπτο, διεστραμμένες καὶ ἀλλοιωμένες εἶναι κάποιες ἀπὸ τὶς ἀποφάσεις τῆς συνάξεως τοῦ Κολυμπαρίου ποὺ ἔχουν κατεξοχὴν δογματικὸ περιεχόμενο. Δὲν ἐλήφθησαν ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι, ἀλλ᾽ ἐν ἄλλῳ πνεύματι, σκολιῷ καὶ ἀλλοτρίῳ.
Δὲν εἶναι ἐπίσης μεγάλη ἡ «σύνοδος» γιὰ δύο λόγους. Τὸ μεγαλεῖο ἐν πρώτοις συνδέεται μὲ τὴν θεοσέβεια καὶ τὴν ἁγιότητα. Ἡ Ἐκκλησία ὀνόμασε μεγάλους ὅ-σους Ἁγίους διακρίθηκαν εἴτε στὴν ὑπεράσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας εἴτε στὴν ἀρετὴ καὶ στὴν ἁγιότητα ἢ καὶ στὰ δύο· Μέγας Ἀθανάσιος, Μέγας Κωνσταντῖνος, Μέ-γας Βασίλειος, Μέγας Ἀντώνιος, Μέγας Εὐθύμιος καὶ πολλοὶ ἄλλοι. Ἡ «σύνο-δος» τῆς Κρήτης στὴν ὑπεράσπιση τῆς πίστεως ὄχι μόνον δὲν παίρνει μεγάλο βα-θμό, ἀλλὰ ἡ ἐπίδοσή της εἶναι ἀρνητική, κάτω ἀπὸ τὸ μηδέν, ἀφοῦ δὲν καταπολε-μεῖ, ἀλλὰ ἐκκλησιοποιεῖ τὶς αἱρέσεις.
Εἶναι μικρὴ καὶ γιὰ ἄλλο σημαντικὸ λόγο· ἡ παρουσία ὅλων τῶν ἐπισκόπων στὶς μεγάλες συνόδους πιστοποιεῖ τὴν διὰ τῶν ποιμένων παρουσία ὅλου τοῦ ποιμνίου, τὴν ἔκφραση τῆς συνειδήσεως τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπὸ τῆς πλευρᾶς αὐτῆς ἡ «σύνοδος» τῆς Κρήτης εἶναι κολοβὴ καὶ ἐλλιπής. Δὲν ἐκλήθησαν ὅλοι οἱ ἐπίσκοποι, ἀλλὰ μικρός, περιορισμένος ἀριθμὸς ἐπισκόπων. Ἑπομένως δὲν ἐκπροσωπεῖται ὅλο τὸ πλήρωμα. Ἀλλὰ καὶ οἱ κληθέντες, βάσει τοῦ ἀπαράδεκτου Κανονισμοῦ, δὲν ἔχουν τὸ δικαίωμα διὰ τῆς ψήφου τους νὰ ἐκφράσουν τὴν συμφωνία ἢ τὴν διαφωνία τους πρὸς τὰ ἀποφασιζόμενα, νὰ ἐκφράσουν τὸ ἐκπροσωπούμενο ποίμνιο. Ἀποτελεῖ μοναδικὴ ἱστορικὴ πρωτοτυπία παπικῆς, ὀλιγαρχικῆς, ἀντισυνοδικῆς ἐμπνεύσεως. Ψηφίζουν ὄχι ὅλοι οἱ παρόντες ἐπίσκοποι, ἀλλὰ ὁ μικρὸς ἀριθμὸς τῶν δεκατεσσάρων (14) προκαθημένων, οἱ ὁποῖοι καθίστανται οἱονεὶ πάπες ὑπεράνω τῶν συνόδων τῶν τοπικῶν ἐκκλησιῶν. Πρόκειται γιὰ μικρὴ σύναξη προκαθημένων, γιὰ ἕνα ἄγνωστο καινοφανῆ θεσμό, ποὺ προσβάλλει τὴν ἰσότητα τῶν ἐπισκόπων, διότι μεταβάλλει τοὺς προκαθημένους ἀπὸ «πρώτους μεταξὺ ἴσων» (primos inter pares) σέ «πρώτους ἄνευ ἴσων» (primos sine paribus).
Δύο ἀκόμη παράγοντες ἐσμίκρυναν τὴν δῆθεν μεγάλη σύνοδο· ἡ ἀπουσία τεσ-σάρων πατριαρχῶν, προκαθημένων ἰσαρίθμων αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν, ὄχι ἐκ λόγων ἀνάγκης, ὅπως ὑγείας, πολεμικῶν συγκρούσεων καὶ ἄλλων, ἀλλὰ λόγῳ διαφωνιῶν πρὸς τὴν διαδικασία συγκλήσεως, τοῦ Κανονισμοῦ Λειτουργίας καὶ τῆς Θεματολογίας τῆς συνόδου. Δὲν ἔλαβαν μέρος οἱ αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες τῆς Ἀντιοχείας, τῆς Ρωσίας, τῆς Βουλγαρίας καὶ τῆς Γεωργίας. Πρὶν νὰ συνέλθει ἡ «σύνοδος» ἔχασε τὸν πανορθόδοξο χαρακτήρα της καὶ πρὸ παντὸς τὴν ἀξιοπιστία τῶν ἀποφάσεών της, διότι οἱ ἀπόντες κατήγγειλαν ἔλλειψη συνοδικότητας, διαφά-νειας καὶ σεβασμοῦ τῶν παραδεδομένων, ἐν ὀλίγοις ἔλλειμμα Ὀρθοδοξίας, καὶ προώθηση προειλημμένων ἀποφάσεων. Καὶ δὲν εἶναι βέβαια μόνον ἡ ἀπουσία τῶν τεσσάρων αὐτοκεφάλων ἐκκλησιῶν ποὺ μικραίνει τὴν «σύνοδο»· περισσότερο ἀπὸ αὐτὸ εἶναι ἡ μὴ ἐκπροσώπηση τοῦ συντριπτικὰ μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ πιστῶν, τῆς πληθυσμιακῆς ὑπεροχῆς τῶν Ὀρθοδόξων ποὺ δὲν ἐκπροσωπήθηκαν στὴν «σύνοδο».
Ἡ «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν» ἀγωνίσθηκε μὲ συνέδρια, ὁμιλίες, συνεντεύξεις καὶ ἀρθογραφία τῶν μελῶν της, συνεργαζόμενη μὲ ὁμόφρο-νες ἐπισκόπους, νὰ ἐνημερώσει τοὺς Ὀρθοδόξους πιστοὺς γιὰ τὴν κακὴ πορεία τῆς «συνόδου», ἰδιαίτερα κατὰ τὴν τελευταία φάση τῆς προετοιμασίας της. Θὰ ἤ-μασταν εὐτυχεῖς, ἂν εἶχε ἀποτραπῆ ἡ σύγκληση αὐτῆς τῆς οἰκουμενιστικῆς συνόδου ἢ ἂν κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐργασιῶν της κάποιοι προκαθήμενοι ἢ συμμετέχοντες ἀρχιερεῖς ἀγωνίζονταν ἀποφασιστικὰ καὶ ἀποτελεσματικὰ νὰ ἀπορριφθεῖ ὁλόκληρο τὸ κείμενο «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», τὸ ὁποῖο νομιμοποιεῖ καὶ θεσμοθετεῖ τὸν Οἰκουμενισμό. Οἱ διορθώσεις καὶ οἱ βελτιώσεις, τὶς ὁποῖες ἐπρότεινε ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἀκόμη καὶ ἂν ἐγίνοντο συνοδικὰ δεκτές, δὲν ἐπρόκειτο βέβαια νὰ καταστήσουν τὸ κείμενο ὀρθόδοξο καὶ ἀποδεκτό, ἀφοῦ οὔτε τὰ ἀπαράδεκτα κείμενα τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων ἐκρίνοντο οὔτε πολὺ περισσότερο ἡ μὲ ἀντορθόδοξους ὅρους συμμετοχή μας στό «Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν». Ἀντίθετα, μέσα στὸ κείμενο ἐπαινοῦνται καὶ ἐγκωμιάζονται. Ἡ δὲ ὀρθὴ πρόταση τὸ «χριστιανικὲς ἐκκλησίες» νὰ γίνει «χριστιανικὲς κοινότητες» συνάντησε λυσσώδη ἀντίδραση καὶ ἀπορρίφθηκε μὲ ἀνιστόρητες, ἀθεολόγητες, παράλογες, σοφιστικὲς ἀντιπροτάσεις, τὶς ὁποῖες υἱοθέτησε, ἄγνωστο πῶς, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, ποὺ δὲν ὑπεστήριξε, ὡς ὄφειλε, τὴν ἀπόφαση τῆς συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑλλάδος καί ὑπερέβη ἀναιτιολόγητα τὴν ἐξουσιοδότηση, ποὺ εἶχε λάβει ἀπὸ αὐτήν, μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται γιὰ τὴν ἐγκυρότητα τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἐλήφθησαν. Ἀναμένονται οἱ ἀπαραίτητες ἐξηγήσεις ποὺ ὀφείλουν νὰ δώσουν στὸ Σῶμα τῆς Ἱεραρχίας τόσο ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅσο καὶ οἱ ὑπόλοιποι Ἑλλαδίτες Ἱεράρχες τῆς «συνόδου» τῆς Κρήτης.
Ἀπὸ τὸ ναυάγιο στὰ θολὰ νερὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν τελευταία στιγμὴ γλύτωσαν, κολυμπώντας ὀρθόδοξα στὸ Κολυμπάρι, οἱ ἐπίσκοποι ποὺ δὲν ὑπέγραψαν τὸ περιλάλητο κείμενο ἤ διετήρησαν τὶς ἐπιφυλάξεις τους. Πρόκειται, ἀπ’ ὅσα γνωρίζουμε ἕως τώρα, γιὰ τοὺς Μητροπολίτες Μπάτσκας κ. Εἰρηναῖο (ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας), ἀπὸ τὴν ἀντιπροσωπεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, τοὺς Μητροπολίτες Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιο, Μόρφου κ. Νεόφυτο, Ἀμαθοῦντος κ. Νικόλαο, Λήδρας κ. Ἐπιφάνιο, οἱ ὁποῖοι δὲν ὑπέγραψαν τὸ κείμενο, καὶ Νεαπόλεως κ. Πορφύριο, ὁ ὁποῖος διετήρησε ἐπιφυλάξεις κατὰ τὴν ὑπογραφή, καὶ τὸν Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεο (ὁ μόνος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ποὺ δὲν ὑπέγραψε). Ἀρκετοὶ ἀκόμη Ἱεράρχες ἄσκησαν ἔντονη κριτικὴ στὸ ἐν λόγῳ κείμενο καὶ διετήρησαν τὶς ἐπιφυλάξεις τους κατὰ τὴν ὑπογραφή του. Ἀποτελοῦν τὴν συνέχεια τῶν ὁμολογητῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ γιὰ ὅλους ἐμᾶς ἐλπίδα καὶ προοπτικὴ πὼς στὸ μέλλον συνοδικὰ καὶ ὀρθόδοξα θὰ ἀπορριφθεῖ ἡ «σύνοδος» τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης, ὡς οὐνιτική, οἰκουμενιστικὴ καὶ φιλοπαπική, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν ψευδοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Τὸ κείμενο αὐτὸ ἀποτελεῖ μία πρώτη ἀποτίμηση· θὰ ἀκολουθήσουν λεπτομερέστερες καὶ ἐμβριθέστερες.
Γιὰ τήν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν»

Ἀρχιμ. Ἀθανάσιος Ἀναστασίου
Προηγούμενος Ἱ. Μ. Μεγ. Μετεώρου
Πρωτοπρ. Γεώργιος Μεταλληνός
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
Ἀρχιμ. Σαράντης Σαράντος
Ἐφημέριος Ἱ. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου,
Ἀμαρούσιον Ἀττικῆς
Πρωτοπρ. Θεόδωρος Ζήσης
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Χατζηνικολάου
Καθηγούμενος Ἱ. Μ. Ἁγίας Τριάδος,
Ἄνω Γατζέας Βόλου
Δημήτριος Τσελεγγίδης
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστη-μίου Θεσσαλονίκης (Σύμβουλος)
Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος
Ἱ. Μ. Μεγίστης Λαύρας Ἁγ. Ὄρους

15 σχόλια :

 1. Ου γαρ το ειπείν καλώς καλόν, αλλά τω ειπόντι δράσας τα ειρημένα.
  Η προπέτεια και η αναισχυντία του πατριάρχη Βαρθολομαίου έχουν άραγε όρια; Με το σύνηθες πομπώδες ύφος κάνει υποδείξεις περί υπακοής στους αγιορείτες ενώ ο ίδιος δεν έχει κάνει υπακοή σε κανέναν κανόνα σχετικώς με τους αιρετικούς. Ομιλεί περί συνοδικότητος ενώ προσπαθεί με παρασκήνια και μεθοδεύσεις να αλλοιώσει την αληθή εκδήλωση της. Από την Βέροια προσφάτως είπε ενώπιον τηλεοράσεως ότι κατά τον Ι. Χρυσόστομο, το μόνο που απασχολούσε τον Απ. Παύλο ήταν το να μην προσκρούσει στον Θεό. Αυτός ο οποίος έχει θέσει στόχο ζωής το να προσκρούει στον θεό, αλλοιώνοντας εκκλησιολογία και κανονική παράδοση. Υπάρχει άραγε συναίσθηση της αναισχυντίας και της ανακολουθίας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν ο αντίχριστος ειναι ειδη εδω και θα πλανευθουν ακόμα και οι εκλεκτοί δεν μου κάνει εντύπωση το τι συμβαίνει, ο θεος να μας λυπηθεί απο τον οικουμενισμό και την νεα ταξη πραγμάτων μας βάλουν απο παντου.Μακαρι να μας προστατευση απο ολα αυτα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Λετε ότι ολοι οι συμμετεχοντες αρχιερεις που αποδεχτηκαν αδιαμαρτυρητα τη συνοδο καθισταντε καινοτομοι [!] και παραβατες της παραδοσεως της εκκλησιας, και υποκειντε στην κριση μιας μελλοντικης αληθους συνοδου. Τι θα μπορουσε να είναι πονηροτερο απ’ αυτο; Υπονοειτε ότι οσοι διαμαρτυρηθηκαν [τι αραγε σημαινει αυτο;] δεν ελεγχονται [και όχι μονο…]. Αλλα και οι υπολοιποι ιεραρχες μας λετε ότι δεν είναι βλασφημοι και κακοδοξοι, αλλα απλα υποκειντε σε κριση στο μελλον [τρεχα γυρευε δηλαδη]! Και κατι ακομα. Γιατι αγαπητοι της ‘’συναξης’’ ομιλειτε ως αλαθητοι πάπες; Ποιοι νομιζετε ότι ειστε; Πως τολματε να συγκρινετε ελαχιστοτατους όπως ο Ναυπακτου με αγιους ομολογητες; Αν οι οικουμενιστες ελεγχονται για αιρεση [και οντως ετσι είναι], εσεις ελεγχεστε για υποκρισια. ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙς ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Βλάβη ανεπανόρθωτη σε βρήκε φίλε μου. Έχεις διαβάσει άραγε πότε πώς γινόταν οι άγιες σύνοδοι, τοπικές ή οικουμενικές και βρήκες έστω ένα κοινό σημείο με αυτή τη μάζωξη της Κρήτης; Ποια συνέχεια υπάρχει με τις προηγούμενες; Αυτή μόνο με τις ληστρικές ομοιάζει και έτσι θα μείνει στους αιώνας. Και μάλιστα έχει το ειδικό παράσημο ότι αναγνώρισε τις αιρέσεις ως εκκλησίες. Οικουμενισμός μέχρι το μεδούλι τους έχει διαποτίσει. Η Εκκλησία δεν θα πάθει τίποτα λένε. Τι εννοούν; Τα κτίσματα μήπως; Ακόμα και αυτά θα μολυνθούν όπως έχει προφητευθει. Αλλά κυρίως θα μολυνθούν ορθόδοξοι χριστιανοί από τη βρωμερή παναιρεση και θα χάσουν τον Παράδεισο.

   Διαγραφή
  2. Δεν καταλαβατε οτι συμφωνω μαζι σας και οτι θεωρω οτι η σταση των ''αντιοικουμενιστων'' ειναι χλιαρη ως προδοτικη. Συμφωνω με τα περισσοτερα που λενε οι της ''συναξης'' στο αρθρο, αλλα διαφωνω εντονα σε αυτα που εξηγω στο πρωτο σχολιο μου [δεν εκφραζομαι πολυ απλα-σωστα αλλα αν επιμεινετε θα καταλαβετε]. Δεν κατηγορω κανεναν προσωπικα αλλα απο πονο εκφραζομαι ως μη οφειλα, που δεν ορθοτομει κανεις την αληθεια. Οποιος μπορει ας καταλαβει.

   Διαγραφή
 4. Ευχαριστουμε για το εξαιρετικο,ορθοδοξο κειμενο με το οποιο ενημερωνετε τους πίστους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι Θείοι ΙεροιΚανονες τι επιτάσσουν άγιοι πατέρες, να κάνουμε στην πράξη όσοι γνωρίζουμε και δεν έχουμε άνοια.που θα εκκλησιαστουμε την Κυριακη; Με ποιους θα έρθουμε σε κοινωνία;Στην πράξη λοιπόν, τι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφελής είστε ή o πονηρός σας βάζει; Αν τυχόν είστε ορθόδοξος χριστιανός που θέλει να σωθεί, δεν θα κάνατε τέτοια ερώτηση, η όποια έχει απαντηθεί από Αγίους που προφήτευαν τη σημερινή κατάντια. Έχετε πνευματικό παραδοσιακό; Μη φοβάστε. Δεν έχετε; Βρείτε έναν, προλαβαίνετε μέχρι την Κυριακή. Δεν είναι extream spot η πίστη. Ούτε έχουν πολλές γνώμες οι άγιοι. Όπου φωτίζει το Άγιο Πνεύμα, ίδια είναι η πορεία. Εμείς θα μαλώνουμε εδώ για αποτειχιση ή όχι ή θα παρακαλούμε τον Θεό να μας φωτίσει να μείνουμε ακλόνητοι;

   Διαγραφή
 6. Η πρώτη αυτή κριτική προσεγγιση της εν Κρήτη "συνόδου" από την πλευρά της "Συνάξεως κληρικών και μοναχών" κονιορτοποιεί τις σοφιστείες και τα ληρήματα εκείνων των φιλοπατριαρχικών καλάμων που επεχείρησαν, ανεπιτυχέστατα, να περιβάλλουν με κύρος μία εξ υπαρχής σφόδρα προβληματική και αντικανονική "μάζωξη" ιεραρχών πολλοί των οποίων τυγχάνουν υπόδικοι εδώ και χρόνια ενώπιον της αδιαφθόρου πανορθοδόξου εκκλησιαστικής συνειδήσεως ένεκα συγκεκριμένων δηλώσεων και εκδηλώσεών τους που νοθεύουν το Ορθόδοξο Δόγμα και αλλοιώνουν το Ορθόδοξο Ήθος.
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Σας τιμά το γεγονός ότι παραδέχεσθε τις αρνητικές και αντορθόδοξες συνέπειες της Συνόδου του Κολυμπαρίου σε αντίθεση με κάποιους που επέλεξαν την οδό των δήθεν ανύπαρκτων συνεπειών αυτής της Συνόδου. Παρόλλα αυτά η αόριστη ελπίδα σας για μελλοντική καταδίκη αυτής της Συνόδου δεν αίρει το γεγονός ότι ήδη παραβιάσθηκαν τα έσχατα όρια της Εκκλησιαστικής Οικονομίας με την παραδοχή Επισήμως μη Ορθοδόξων φρονημάτων και καταστάσεων. Την οδό Των Πατέρων την γνωρίζετε ή την ακολουθείτε ή θα χάσετε και σεις με την συγκοινωνία με αυτούς που καταγγέλετε την ιδιότητα του Ορθοδόξου. Περιμένουμε την ομολογία σας, περιμένουμε να σας δούμε μπροστάριδες στον αγώνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. http://www.amen.gr/article/video-o-arxiepiskopos-athinon-aksiologei-ta-apotelesmata-tis-agias-kai-megalis-synodou
  Και μέσα στο γενικό χαμό να σου και ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος που αξιολογεί σε γενικές γραμμές θετικά την ψευδοσύνοδο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Σας ευχαριστουμε για την ενημερωση!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. "Άρχισαν τα όργανα". Εύγε και Ευχαριστούμε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. πως ειναι δυνατον ο γλυφαδας παυλος αυτες τις ημερεσ που βρισκεται στο αγιο ορος και δη στην μονη βατοπεδιου δια το ετησιο μνημουνο του π ιωσηφνα μνημονευει του ονοματος του παναγιωτατου και απο την αλλη μερια να συμμετεχει ση αντιοικουμενιστικες ημεριδες ποιος μπορει να μου απαντησει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Mας δουλευουν, ειναι υποκριτες

   Διαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com