Τρίτη, 2 Αυγούστου 2016

Μητροπολίτης Αυστρίας: " ο επανευαγγελισμός της Ευρώπης δεν είναι έργο της Ορθοδόξου Εκκλησίας μόνον, αλλά όλων των χριστιανικών "εκκλησιών" "

160725_2.jpg
Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: Στην Ελλάδα, ομολογητές επιφανείς καθηγητές και μαχητικοί μοναχοί και κληρικοί, προσπαθούν με επιχειρήματα να καταδείξουν πως στη σύνοδο του Κολυμπαρίου, επιχειρήθηκε μεταξύ άλλων, η αναγνώριση ως εκκλησιών των αιρετικών. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για την εγκαθίδρυση  του οικουμενισμού στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Ευρώπη, ο μητροπολίτης Αυστρίας, δίδοντας διάλεξη  στα πλαίσια επίσημου οικουμενιστικού συνεδρίου, απροσχήματιστα και απροκάλυπτα αποδέχτηκε τον οικουμενισμό στην Ορθοδοξία σαν μια δεδομένη αλήθεια. Τέτοιες πρακτικές όμως ή έχουν το ακαταλόγιστο λόγω ευηθιότητος, ή είναι όντως επικίνδυνες.
Διαβάστε την είδηση και πείτε τη γνώμη σας στα σχόλια.
   
Μία ἡνωμένη Εὐρώπη ποὺ ἔχει ὡς ἔργο τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφάλειας, ἔχει μόνον τότε μέλλον, ὅταν πραγματώνει τὶς χριστιανικές της ἀξίες καὶ ἔχει θεμέλιο τὴν χριστιανικὴ ἀντίληψη περὶ ἀνθρώπου. Τὴν θέση αὐτὴ τόνισε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Αὐστρίας κ. Ἀρσένιος στὴν διάλεξη ποὺ παραχώρησε στὸ πλαίσιο τῆς Ouverture Spirituelle τῶν Salzburger Festspiele στὶς 23 Ἰουλίου. Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανοσύνη ἀποτελεῖ ἕνα θεμελιῶδες θρησκευτικὸ καὶ πολιτιστικὸ στοιχεῖο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καὶ γι᾽ ἀυτὸ θὰ πρέπει νὰ συμβάλει στὸν «Ἐπανευαγγελισμὸ τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας», ἰσχυρίσθηκε ὁ Σεβασμιώτατος. Βέβαια αὐτὸς ὁ ἐπανευαγγελισμὸς δὲν εἶναι ἔργο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μόνον, ἀλλὰ ὅλων τῶν χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν.
Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε γιὰ τοὺς πολυειδεῖς ἐξωτερικοὺς καὶ ἐσωτερικοὺς κινδύνους, ποὺ ἐπαπειλοῦν τὸ «Οἰκοδόμημα τῆς ἐλευθερίας στὴν Εὐρώπη». Δὲν εἶναι μόνον ἡ ἀποχώρηση τῆς Βρετανίας κίνδυνος γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ ἰδέα, ἀλλὰ περισσότερο ἀποτελεῖ κίνδυνο ἡ διαμόρφωση ἀκραίων τάσεων σὲ ὅλες τὶς πολιτικὲς κατευθύνσεις. Αὐτὲς οἱ τάσεις θὰ μποροῦσαν νὰ θέσουν σὲ κίνδυνο τὸ ἰδεώδες μίας πολιτικῆς ἑνότητας τῆς Εὐρώπης, ποὺ ἀποσκοπεῖ στὴ διαφύλαξη τῆς εἰρήνης καὶ τῆς ἀσφάλειας στὴν ἤπειρο. Ἡ διαρκὴς κατάσταση κινδύνου ἀπὸ τὴν τρομοκρατία καὶ ὁ φόβος ποὺ τρέφεται μετὰ κάθε ἐπίθεση στὶς εὐρωπαϊκὲς πόλεις, καθὼς καὶ τὰ κύμματα προσφύγων, «ποὺ δημιουργοῦν σὲ πολλοὺς τὴν ἐντύπωση, ὅτι ἀποτελοῦν ἕνα ἐθνικὸ καὶ θρησκευτικὸ παλιρροϊκὸ κῦμα, ποὺ ἀπειλεῖ νὰ κατακλύσει τὰ πάτρια ἐδάφη», εἶναι ἔννοιες καὶ φόβοι, ποὺ τείνουν νὰ κυριαρχήσουν ἐπὶ τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτιστικοῦ κεκτημένου.
Ἐξέφρασε μάλιστα ὁ Σεβασμιώτατος τὴν πεποίθησή του, «ὅτι βρισκόμαστε σὲ μία ἀλλαγὴ σελίδας στὴν εὐρωπαϊκὴ ἱστορία». Γιατί στὴν Εὐρώπη τοῦ μέλλοντος εἶναι ἀπαραίτητες ἀποφάσεις καλὰ σχεδιασμένες καὶ τολμηρές, στὴ βάση ἑνὸς πραγματικοῦ ἀνθρωπισμοῦ, ποὺ ἑδράζεται στὶς χριστιανικὲς ἀξίες καὶ συνεχίζει τὴν παράδοσή τους.
Ὁ Σεβασμιώτατος, θέλοντας νὰ τονίσει στὴν παρουσίασή του τὸν πανανθρώπινο χαρακτήρα τῶν θέσεών του, ἐπικαλέσθηκε ἀπόψεις ποὺ κατὰ καιροὺς ἐξέφρασε ὁ παραιτηθὴς Πάπας Βενέδικτος ΙΣτ´. Σύμφωνα καὶ μὲ αὐτὲς ἡ ἐκκοσμίκευση καὶ ἡ ἀποθεολογικοποίηση τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες μᾶς ὁδήγησαν σὲ ἕνα σημεῖο, «ὅπου ὁ ἄνθρωπος δὲν μπορεῖ νὰ βρεῖ μία ἀπόλυτη ἀλήθεια». Ἡ ἐκκοσμίκευση ὡς τάση γιὰ περιορισμὸ στὰ ἀνθρώπινα μέτρα καὶ ἁπλούστευση τῆς ἕννοιας τοῦ Ἁγίου δὲν ὁδήγησε μόνον σὲ μία κρίση σὲ θέματα πίστεως γιὰ καθεμία Ἐκκλησία στὴ δύση, ἀλλὰ ἐπηρέασε καὶ τὴν κρίση στὶς δομὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὁ ἄνθρωπος ἔχασε τὴν ἐμπιστοσύνη του, γιατί τόσο οἱ δομές, ὅσο καὶ ἡ ἐλπίδα, ποὺ οἱ Ἐκκλησίες ἐκφράζουν σὲ πολλὰ μέρη δὲν ἐπαρκοῦν γιὰ νὰ ἀποθέσει τὴν ἐλπίδα του γιὰ τὸ μέλλον.Ὁ Σεβασμιώτατος παρέπεμψε στὴν διάλεξή του τὸν ἕλληνα φιλόσοφο Χρῆστο Γιανναρᾶ, ὅτι συντελέσθηκε μία ἀλλαγὴ στὴν ὑπαρξιακὴ προοπτικὴ τῆς δυτικῆς κοινωνίας μὲ τὴν οὐσιώδη ἀπόφασή της νὰ καταστεῖ κοινωνία συμφερόντων, ἀντὶ μίας κοινωνίας ἀξιῶν. Σημείωσε μάλιστα, ἡ Εὐρώπη ἔχασε συνεπῶς τὴν ὀντολογική της δομὴ ὡς κοινωνία προσώπων καὶ ἐξελίχθηκε σὲ κοινωνία ἀτόμων, ὅπου καθένας παρασύρρεται ἀπὸ τὴν κεντρομόλο δύναμη τῆς ἐξουσίας. Τοῦτο ἐκφράζεται ἰδιαίτερα στὴν σύγχρονη καταναλωτικὴ κοινωνία, ἐπὶ τῆς ὁποίας «κατὰ τὴ ἄποψή μου οἰκοδομεῖται ἡ σύνολη εὐρωπαϊκὴ ἰδέα σήμερα». Ἄν ἡ Εὐρώπη δὲν καταφέρει νὰ ἀνακτήσει τὸ ἀνθρώπινο πρόσωπό της, φοβᾶμαι, ἀνέφερε ὁ Σεβασμιώτατος, ὅτι θὰ ἐπέλθουν ὄχι μόνον ἀνάμεσα στὰ κράτη, ἀλλὰ καὶ στοὺς ἀνθρώπους ποὺ κατοικοῦν σὲ αὐτά, πολλαπλὲς σχάσεις στὶς κοινωνίες». Ἔδειξε βαθειὰ πεπεισμένος ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ἀληθείας καὶ ἡ παρεπόμενη ἀντίληψη γιὰ τὸν ἄνθρωπο θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπιφέρουν μία ὑπαρξιακὴ ἀλλαγὴ στὸ σύστημα ἀξιῶν τῆς Εὐρώπης, ἐὰν ἡ εὐρωπαϊκὴ κοινωνία ἀποκοπεῖ πλήρως ἀπὸ τὶς χριστιανικές της ρίζες».
Ὄμως σὲ κάθε ἀνθρωπο ἀντικατοπτρίζεται ὁ Θεὸς καὶ «ὡς ἐκ τούτου καὶ στὴν εὐρωπαϊκὴ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου». Σὲ αὐτὴ μάλιστα τὴ συνάφεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέφερε: «Ἡ προσπάθεια ἐγκοινωνισμοῦ στὸ μυστήριο τῆς εὐρωπαϊκῆς κοινωνίας, θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ θεμελιώδης γιὰ τὴν ὀρθόδοξο Ἐκκλησία στὴν Εὐρώπη, ὄχι μόνον νὰ περιορίζεται στὰ λόγια, ἀλλὰ κυρίως νὰ τὰ ἀκολουθεῖ μὲ συνέπεια στὸ παράδειγμα τοῦ βίου της». Ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει κατ᾽ αὐτὴ τὴν ἔννοια νὰ πολιτεύεται προφητικὰ καὶ ἐσχατολογικὰ στὴν κοινωνία, «τονίζοντας ὅτι ἡ ἀλήθεια ἀποτελεῖ πανανθρώπινο δικαίωμα πάντοτε». Ἡ Ἐκκλησία θὰ πρέπει νὰ λειτουργεῖ στὴν σύγχρονη εὐρωπαϊκὴ κοινωνία προφητικὰ καὶ νὰ διασαφίζει τὴν ἀλήθεια».Ἡ εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου στὰ γερμανικάDie Bedeutung der Orthodoxe Kirche und Theologie für Europa
http://www.metropolisvonaustria.at/

4 σχόλια :

 1. Το πρόβλημα στην δύση είναι ότι κατέστρεψε η λατινική ομολογία την υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, καταστρέφοντας τις άκτιστες ενέργειες του θεού, και την μετέβαλε σε διανοητική σχέση.Ο θεός έγινε ένα διανοητικό ζητούμενο όχι υπαρξιακή-οντολογική αναζήτηση του ανθρώπου και σχέση με αυτόν. Εκεί είναι το υπαρξιακό κενό του δυτικού ανθρώπου και η αναζήτηση του, που δεν μπορεί να του καλύψει ο δυτικός χριστιανισμός, η στέρηση υπαρξιακής-οντολογικής πληρότητος που απορρέει από την υπαρξιακή-οντολογική σχέση του με τον Θεό.Αυτό το κενό καλύπτεται μόνον με την υγιή ένταξη στην ορθόδοξη εκκλησία και την υγιή καλλιέργεια της υπαρξιακής σχέσης του ανθρώπου με τον θεό εντός αυτής. Αυτή είναι η μοναδικότητα και αποκλειστικότητα της προσφοράς της ορθοδόξου εκκλησίας.Συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον μεταμορφώνει.Τον ρητορικό Χριστό τον έχουν και οι άλλοι,τον σώζωντα Χριστό που μεταμορφώνει υπαρξιακά-οντολογικά δεν έχουν οι αιρετικοί. Αυτό ψάχνει ο δυτικός άνθρωπος και αν δεν του δίνουμε αυτόν το Χριστό, μετατρεπόμαστε σε θρησκευτικούς κλόουν οι οποίοι μιμούνται μεν την πραγματικότητα αλλά είναι γελοιοποίηση της. Αυτό κάνει ο οικουμενισμός, αυτό κάνει η μεταπατερική πρόταση, στερούν τους δυτικούς αλλά προσπαθούν και τους ορθοδόξους από την υπαρξιακή τους σχέση με τον Θεό η οποία μεταμορφώνει και πληροί. Προτείνουν μια άλλη θρησκευτικότητα, όπως οι κλόουν μια άλλη πραγματικότητα, η οποία όμως είναι γελοιοποίηση της πραγματικότητας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Από τον 8ο μέχρι τον 20ό αιώνα, από τον πολύ επανευαγγελισμό της Ευρώπης λίγο έλειψε να τινάξουν την ανθρωπότητα στον αέρα με όλους τους "-ισμούς" που ακολούθησαν τον Διαφωτισμό, μηδέ του Ουμανισμού εξαιρετέου. Προηγήθηκαν βέβαια οι Σταυροφορίες κι όποιος τολμούσε να αντισταθεί στον Φραγκοκαισαροπαπισμό, μπορεί και να κατέληγε μετά από "ιερή καταδίκη" στην πυρά. Τι να του πει κανείς! Όσο για τον Χ. Γιανναρά που θυμήθηκε, με όλες τις αδυναμίες και αστοχίες του, δεν τον φτάνει ούτε τεντωμένος με τα χέρια στην ανάταση! Τον κανονικό πάντως επισκοπικό βαθμό, τον σεβόμεθα. Τις αιρετικές "κοτσάνες", όχι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Προκαλεί αφόρητα την Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία κλήρου και λαού ο ,κρίμασιν οις οίδε Κύριος, κατέχων την έδρα της Ορθοδόξου αρχιεπισκοπής Αυστρίας.
  Τραγικά α-θεολόγητη, αντι-εκκλησιαστική και άντικρυς αντίθετη στην αγιογραφική, αγιοπατερική λαι ιεροκανονική διδαχή και παρακαταθήκη η δήλωση-τοποθέτησή του.
  Κάποιοι εκκλησιαστικοί αξιωματούχοι δεν αρκεί απλά να εκπροσωπούν την Ορθόδοξη Εκκλησία στην Ευρώπη, Αμερική, Αλβανία, Αυστραλία και αλλού αλλά, ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ, ΝΑ ΕΥΠΡΟΣΩΠΟΥΝ, ΝΑ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΝ!
  Λ.Ν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΝΑ ΠΑΝΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΙΜΑΜΙΔΕΣ. ΚΑΡΔΙΝΑΛΙΟΙ . ΜΟΥΦΤΗΔΕΣ. ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΤΑ ΤΣΑΚΙΔΙΑ ΘΕΛΟΥΝ. Ω ΧΟΥ ΠΟΙΑ ΦΤΑΝΕΙ Ο ΚΟΜΠΟΣ ΕΦΤΑΣΕ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ ΠΙΟΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΟΥΝ ? ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ... ΙΣΚΑΡΙΩΤΕΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com