Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2016

Απάντηση στον Δεσπότη Κορίνθου κ. Διονύσιο

to-pasxalino-mhnyma-tou-mhtropolith-korinthou-k-dionysio.jpg
Σχόλιο Ιστολογίου Κατάνυξις: Λάβαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την παρακάτω επιστολή, την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια. 


Ἀγαπητέ ἐν Χριστώ Δέσποτα κ. Διονύσιε,
σᾶς στέλνω μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν ἀπάντηση μου στὰ σχόλια ποὺ κάνατε στὴν συνάντηση ποὺ πρὶν λίγες μέρες διοργανώσατε μὲ τὸν Γόρτυνος κ. Ἱερεμία, γιατὶ λόγω τῶν φωνῶν σας δὲν ἦταν δυνατὸ ἐκεῖ νὰ γίνει ἀντίλογος, πόσῳ μᾶλλον διάλογος. Ἀλλὰ σᾶς καταλαβαίνω· ἄνθρωπος εἶστε καὶ ἐσεῖς καὶ πρέπει νὰ ξεθυμάνετε.
Μιᾶς ὅμως καὶ ἡ Κόρινθος εἶναι ἡ γῆ ποὺ φιλοξένησε τοὺς παποῦδες μου, ὅταν διώχθηκαν ἀπὸ τὴν Μικρὰ Ἀσία (ξέρουμε ἀπὸ διωγμοὺς ἐμεῖς οἱ Μικρασιᾶτες) μὲ μόνη περιουσία μία εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου (ἔτσι τιμοῦσαν παλιὰ τοὺς Ἁγίους, καλύτερα νὰ πεινάσουν παρὰ νὰ τοὺς ἀφήσουν), ἐπιτρέψτε μου νὰ σχολιάσω μερικὰ σημεῖα τῆς ὁμιλίας σας, ἡ ὁποία καθὼς δημοσιεύθηκε, ὀφείλει καὶ δημοσίως νὰ σχολιαστεῖ.
Λέτε, ὅτι χωρὶς μνημόνευση Ἐπισκόπου δὲν ἀνήκει κάποιος στὴν Ἐκκλησία. Παραβλέψατε ὅμως νὰ τονίσετε, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος πρέπει νὰ ὀρθοτομεῖ «μνήσθητι Κύριε τοῦ Ἐπισκόπου ἡμῶν... τοῦ ὀρθοτομοῦντος τὴν Σὴν Ἀληθείαν». Κατὰ τὸν Μέγα Ἀθανάσιο, ὅταν δὲν ὀρθοτομεῖ ὁ Ἐπίσκοπος δὲν πρέπει νὰ μνημονεύεται. Γιὰ σᾶς λοιπὸν, ὅσοι Ἅγιοι σταμάτησαν τὴν μνημόνευση τοῦ Ἐπισκόπου τους ἦταν ἐκτὸς Εκκλησίας. Συμφωνήσατε μάλιστα μὲ τὸν Γόρτυνος, ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος θὰ ἐπιτρέπει πότε, θὰ ὁμολογεῖ ὁ πιστὸς καὶ πότε ὄχι. Γιὰ σᾶς λοιπόν, ὁ Εὐσέβιος, ὁ μετέπειτα Ἐπίσκοπος Δορυλαίου, ὅταν ἀντέδρασε σὰν λαϊκὸς ἐνάντια στὰ αἱρετικὰ καὶ βλάσφημα λόγια τοῦ Νεστορίου, χωρὶς νὰ πάρει πρῶτα εὐλογία ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπό του, ἔπραξε λάθος. Ὅπως καὶ λάθος ἔπραξαν οἱ σύγχρονοί του, ποὺ ὡς ἀναγνώριση τῆς ὁμολογίας του τὸν χειροτόνησαν Ἐπίσκοπο. Κρίμα ποὺ δὲν εἴσασταν ἐσεῖς ἐκεῖ, νὰ τοὺς δείξετε, πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ πράξουν.
Μιλᾶτε γιὰ μία πρακτικὴ ποὺ ἐφαρμόζεται ἀπὸ τοὺς πιστοὺς καὶ ποὺ ἐσεῖς τὴν καταδικάζετε. Μὰ αὐτὴ εἶναι ἡ πρακτικὴ τῆς Ἐκκλησίας. δὲν τὴν ἐφεῦραν οἱ πιστοί, ἁπλῶς τὴν ἐφαρμόζουν, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν δεσποσύνη σας ποὺ τολμᾶ νὰ τὴν καταδικάζει! Στὴν πρώτη Ἀποστολικὴ Σύνοδο, λοιπόν, τὴν ὁποίαν ἐσεῖς ἐλλιπῶς ἀναφέρετε, οἱ πιστοὶ ἄσκησαν ἔντονο ἔλεγχο στον Πέτρο. Αὐτὸς ὅμως δὲν μίλησε γιὰ πρακτικές, ἀλλὰ τοὺς μίλησε καὶ ἀφοῦ τοὺς ἔπεισε, αὐτοί, γράφει ὁ ἀπ. Λουκάς, ἡσύχασαν. Μιλῆστε καὶ ἐσεῖς ὅπως ὁ Πέτρος, μιλῆστε ἁγιοπατερικὰ καὶ ὄχι δεσποτοκρατικὰ καταδικάστε τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ -ὅπως ἔκαναν οἱ Ἅγιοι πάντες γιὰ τὶς αἱρέσεις- καὶ θὰ ἡσυχάσει τὸ ποίμνιο.
Χρησιμοποιεῖτε τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο γιὰ νὰ στηρίξετε τὶς θέσεις σας. Μὰ ὁ Χρυσόστομος δὲν σιώπησε ποτέ, ὅπως σιωπᾶτε ἐσεῖς, οὔτε συμβιβάστηκεκατὰ τῶν βλασφήμων καὶ τῶν αἱρετικῶν, ὅπως συμβιβάζεσθε ἐσεῖς. Καὶ -σὲ ἀντίθεση μὲ τὰ δικά σας λόγια- εἶπε, ὅτι «Κρεῖττον γὰρ ὑπὸ μηδενός ἄγεσθαι ἢ ὑπὸ κακοῦ ἄγεσθαι».
Μετὰ λέτε: «Ἔχετε δεῖ πρόβατα νὰ λένε στὸν ποιμένα δὲν θέλουμε νὰ μᾶς πᾶτε ἐκεῖ». Ναί, ἔχουμε δεῖ, χιλιάδες πρόβατα νὰ ἐφαρμόζουν τὸν λόγο τοῦ Κυρίου, ὅπως τὸν διατυπώνει στο κατὰ Ἰω. Εὐαγγέλιο: «ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ κατ' ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά. καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ· ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν». Καὶ ἔχουμε δεῖ ἑκατοντάδες πρόβατα (ὅπως τὴν δεσποσύνη σας -ἀφοῦ ἀπέναντι στὸν Κύριο εἶστε κι ἐσεῖς ἕνα πρόβατο- «νὰ λένε στὸν ποιμένα δὲν θέλουμε νὰ μᾶς πᾶτε ἐκεῖ» (Καὶ ξέρετε τέτοια προβατα καταλήγουν νὰ γίνονται λύκοι!). Θὰ ἔπρεπε νὰ χαίρεσθε, ποὺ τὰ πρόβατα ἀκολουθοῦνΘὰ ἔπρεπε νὰ χαίρεσθε, ποὺ τὰ πρόβατα ἀκολουθοῦν τὸν μοναδικὸ πραγματικὸ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας, τὸν Χριστό. Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἴμαστε τέκνα Του, καθένας ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη.
Εἴπατε· ὅταν ἀποφασίζει ἡ Ἐκκλησία, τὸ ποίμνιο ἀκολουθεῖ. Σωστό, ἀλλὰ ποιά Ἐκκλησία; Γιατὶ καὶ ἐπὶ Ἀρείου, ἀποφάσισε ἡ Ἐκκλησία, καὶ ἐπὶ Νεστορίου, καὶ ἐπὶ Βέκκου, καὶ ἐπὶ Εἰκονομαχίας κλπ. Συνοδικὰ μάλιστα! Δὲν ἔχετε διαβάσει τὸν Ἅγιο Κύριλλο Ἀλεξανδρείας γιὰ τὴν κατάσταση στην Κωνσταντινούπολη, ὅταν ἀπεδείχθη ὅτι ὁ μὴ ἀκόμη καταδικασμένος Πατριάρχης Νεστόριος (ὅπως ἀκριβῶς ὁ Βαρθολομαῖος στὶς μέρες μας) ἦταν λύκος καὶ ψευδοποιμένας: «ὁ λαὸς τῆς Κωνσταντινούπολης δὲν πηγαίνει πιὰ στὶς ἐκκλησίες του ( τοῦ Νεστορίου), ἐκτὸς ἀπὸ λίγους ἀνόητους καὶ κόλακες...»! Καὶ συμβουλεύει: «μήτε μὴν ὡς διδασκάλῳ προσέχοντες (αὐτῷ), εἰ μένει λύκος ἀντὶ ποιμένος. Τοῖς δέ ... διὰ τὴν ὀρθὴν πίστιν κεχωρισμένοις ἢ καθαιρεθεῖσι παρ᾿ αὐτοῦ, κοινωνοῦμεν ἡμεῖς...»
Ὀνομάζετε τὴν ἀποτείχιση αἵρεση καὶ τοὺς ἀποτειχισμένους αἱρετικούς. Ὥστε αἱρετικοὶ ἦσαν οἱ χιλιάδες Ἁγιορεῖτες Πατέρες, ὅταν γιὰ πολὺ λιγότερες κακόδοξες ἐνέργειες τοῦ Ἀθαναγόρα ἀποτειχίστηκαν;Γιὰ σᾶς λοιπὸν εἶναι καὶ οἱ Πατέρες τῆς 8ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου αἱρετικοὶ καὶ ὁ Μέγας Φώτιος αἱρετικός, ἀφοῦ θέσπισαν στὸν 15ο Κανόνα: «Οἱ γὰρ δι᾿ αἱρεσίν τινα, παρὰ τῶν ἁγίων Συνόδων ἢ Πατέρων κατεγνωσμένην, τῆς πρὸς τὸν πρόεδρον κοινωνίας ἑαυτοὺς διαστέλλοντες, ἐκείνου τὴν αἵρεσιν δηλονότι δημοσίᾳ κηρύττοντος καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ ἐπ᾿ ἐκκλησίας διδάσκοντος, οἱ τοιοῦτοι οὐ μόνον τῇ κανονικῇ ἐπιτιμήσει οὐχ ὑποκείσονται, πρὸ συνοδικῆς διαγνώσεως ἑαυτοὺς τῆς πρὸς τὸν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες, ἀλλὰ καὶ τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονταιΟὐ γὰρ ἐπισκόπων, ἀλλὰ ψευδεπισκόπων καὶ ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, καὶ οὐ σχίσματι τὴν ἕνωσιν τῆς ἐκκλησίας κατέτεμον, ἀλλὰ σχισμάτων καὶ μερισμῶν τὴν ἐκκλησίαν ἐσπούδασαν ῥύσασθαι». Θὰ ὀνομάσετε τοὺς πάντες αἱρετικούς, γιὰ νὰ ὑποστηρίξετε τὴν θέση σας;
«Μᾶς ἔπρηξαν» λέτε μὲ τὴν Σύνοδο. Ὡραία ἔκφραση, ποιμαντική καὶ ὠφέλιμη. Σᾶς ἔπρηξε, ὁ ἅγ. Ἰουστῖνος Πόποβιτς, , ὁ ἅγ. Νικόλαος Βελιμίροβιτς, , ὁ ἅγ. Παΐσιος ποὺ δὲν ἤθελαν τὴν Σύνοδο καὶ ὅλοι οἱ Ἅγιοι ποὺ προφήτευσαν καὶ καταδίκασαν τὸν Οἰκουμενισμό. Ὁπότε νὰ σταματήσουμε νὰ μιλᾶμε γιὰ τὴν ἀντιαιρετικὴ διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νᾶ σᾶς φύγει τὸ πρήξιμο.
Εἴπατε ὅμως καὶ σωστὰ πράγματα. Εἴπατε, ὅτι Σύνοδος χωρὶς Ἅγιο Πνεῦμα δὲν εἶναι Σύνοδος. Τὸ Κολυμπάρι λοιπόν, κατὰ τὰ λεγόμενά σας, δὲν ἦταν Σύνοδος. Γιατὶ σὲ Σύνοδο μὲ μπράβους, συναυλίες, ἐδέσματα, μὲ ἐκτὸς τῆς Ἐκκλησίας –καὶ μάλιστα αἱρετικούς–, παρατηρητές, μὲ κατάργηση τῆς ξεχωριστῆς ψήφου τοῦ κάθεἘπισκόπου δὲν ὑπάρχει Ἅγιο Πνεῦμα. Πήγατε, -μᾶς εἴπατε-, στὴν Ἱεραρχία, καὶ ἀποφασίσατε, ὅτι θὰ ἀποφασίσετε, ὅταν μελετήσετε τὰ κείμενα τῆς «Συνόδου». Μὰ καλά, τόσο καιρό, τί κάνετε; Ὅλη ἡ Δύση ξέρει τὰ κείμενα καὶ πανηγυρίζει γιὰ τὴν ἐπικράτηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, οἱ λαϊκοὶ ξέρουν τὰ κείμενα, ἡ Ἐκκλησία συγκλονίζεται, καὶ ἐσεῖς ἀκόμα δὲν τὰ μελετήσατε; Μήπως τυρβάζετε περὶ πολλῶν, ἐνῶ ἑνός ἐστι χρεία;
Χαρακτηρίζετε τοὺς ὁμολογητὲς Πατέρες, ὑποτιμητικὰ «καλόγερους», ζηλωτές, λαοπλάνους, λέτε, ὅτι δὲν τοὺς γνωρίζετε. Καὶ ὅμως τοὺς γνωρίζετε. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα τοὺς ξέρει. Γιατὶ αὐτοὶ ἄφησαν τὴν ἀσφάλεια τοῦ χώρου τους καὶ γυρίζουν τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ ἀφυπνίσουν τὸ ποίμνιο. Καὶ ὁ μισθός τους: Ὕβρεις, διωγμοί, ἀπειλές, ἀπομόνωση. Ἐσεῖς θὰ τὸ κάνατε αὐτὸ γιὰ τὸ ποίμνιο σας; Τόσο πολὺ τιμᾶτε τὸν μοναχισμό; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι χωρὶς τέτοιους Μοναχούς, δὲν θὰ ὑπῆρχε Ὀρθοδοξία; Δὲν γνωρίζετε, ὅτι τέτοια ἔλεγαν καὶ γιὰ τὸν ἅγ. Μάξιμο τὸν Ὁμολογητή, τὸν ἅγ. Θεόδωρο τὸν Στουδίτη, τὸν ἅγ. Νικόδημο τὸν Ἁγιορείτη καὶ τὸν Μακάριο τῆς Κορίνθου, τὸν Παπουλᾶκο, τὸν ἅγ. Γερμανὸ τῆς Ἀλάσκας καὶ τόσους ἄλλους; Ἐσεῖς εἴπατε δὲν μιλᾶτε. Αφῆστε ἄλλους νὰ μιλήσουν. Ἐκτὸς ἂν σᾶς φοβίζουν, τί θὰ ποῦν. Πάντως σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι ὁ ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς χαρακτήρισε τὴν σιωπὴ σὲ θέματα πίστεως ὡς τὴν τρίτη μορφὴ ἀθεΐας. Καὶ ἂν δὲν μιλήσουν καὶ αὐτοὶ οἱ μοναχοί, θὰ μιλήσουν οἱ πέτρες, κατὰ τὸν ἅγ. Θεόδωρο τὸν Στουδίτη.
Τέλος εἴπατε, ὅτι στὸ τέλος ὅλοι αὐτοὶ θὰ κλάψουν. Δὲν ξέρω ἂν αὐτὸ εἶναι ἀπειλή, ἐγὼ γνωρίζω, ὅτι στὸ τέλος ὅλοι θὰ κλάψουμε καὶ ἐσεῖς μαζί. Μὴν σᾶς ξεγελοῦν τὰ χειροφιλήματα καὶ οἱ ὀσφυοκαμψίες. Ἐκείνη τὴν φριχτὴ ὥρα δὲν θὰ ἔχετε ἀπέναντί σας κάποια Σύναξη μὲ φίλους  καὶ συλλειτουργοὺς στὴν σύνθεση της, ἀλλὰ τὰ ἐκατομμύρια τῶν Ἁγίων Ὁμολογητῶν ποὺ μαρτύρησαν γιὰ αὐτὰ ποὺ ἐσεῖς τὰ ὀνομάζετε «ἀρλοῦμπες» (ἄλλο κόσμημα πνευματικοῦ ξεπεσμοῦ καὶ “ποιμαντικῆς” ρητορικῆς) καὶ τὰ ξεπουλᾶτε δωρεάν.
Ἕνας πιστὸς τῆς Κορίνθου

20 σχόλια :

 1. Το ανάρμοστο, αγενές και προσβλητικό ύφος της επιστολής είναι δυστυχώς κοινό χαρακτηριστικό σε όσους δεν σέβονται τον θεσμό του Επισκόπου, ούτε και το πρόσωπο που τον φέρει, και δειχνει ότι στο πλήρωμα της Εκκλησίας υπάρχει έλλειμμα γνώσεως και πληροφόρησης για βασικά θέματα, όπως για παραδειγμα την Ιερωσύνη, τις σχέσεις ποιμνίου και ποιμένος, κλπ.
  Το χειρότερο όμως είναι ότι υπάρχει η αντίληψη σε μερικούς, ότι η επίθεση κατά Επισκόπων είναι "ομολογία" και Θεάρεστο έργο !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κοίτα να δεις που που όσοι έχουν ορθόδοξες θεολογικές γνώσεις και υπέρασπίζονται την Πίστη μας, έχουν έλλειμα γνώσεως και πληροφόρησης για τις σχέσεις που ποιμνίου και ποιμένους!
   Και μόνο που διαβάζω αυτό το σχόλιο ντρέπομαι για την δεσποτοκρατία σας, που σας τυφλώνει και κοιμίζει την θρησκευτική σας συνείδηση.
   Και τόσος εγωισμός και τέτοια έπαρση που προσωποποιείτε τον αντιοικουμενιστικό αγώνα και την επίθεση κατά της αίρεσης...
   Αλήθεια όνομα γιατί δεν βάλατε;
   Ποιος Δεσπότης ή ποιος από τους συν αυτώ είστε άραγε;
   Μήπως ο ίδιος ο Κορίνθου;

   Διαγραφή
  2. Σώπα ρε φίλε, τι μας λες;; Αυτός που πήγε στην ενθρόνιση του Φραγκίσκου στην Ρώμη σέβεται το σχήμα του;; Τά ράσα δεν κάνουν τον παπά. Ο σεβασμός εμπνέεται,δεν απαιτείται, μάθετε το!

   Διαγραφή
  3. Φιλε, εχεις μεσανυχτα...

   Διαγραφή
  4. Για σοβαρέψου λιγάκι λέω γω! Το ύφος της επιστολης σε πείραξε και όχι η ουσία των γραφομένων!

   Διαγραφή
  5. Είναι πασιφανές!
   Μωραίνει ο Θεός τους αρνητές Του!
   Δυστυχισμένη ψυχή,δεν ξέρεις τι λες!
   Δεν σεβόμαστε,δεν αναγνωρίζουμε τον θεσμό των ΨΕΥΔΟΕΠΙΣΚΟΠΩΝ.
   Αναγνωρίζουμε, σεβόμαστε και ακολουθούμε τους αληθινούς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ,τους επόμενους των ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ.Τέτοιος δυστύχως ΔΕΝ είναι ο Κορίνθου.
   Χαρακτηρίζοντας,ανάρμοστο,αγενές και προσβλητικό το ύφος της επίστολής του αδελφού από την Κόρινθο, φαίνεται καθαρά ότι τελείς υπό σύγχυση!!!
   Αδυνατείς ν'αντιληφθείς τι λέει ο αδελφός προς τον Κορίνθου!!!!!!!!

   Διαγραφή
  6. Νάτος πάλι ο ανώνυμος 5:52 μ.μ. και 2:29 μ.μ. Σου τό'πα...είμαστε πολλοί!

   Διαγραφή
 2. Ενας χριστιανος με συνειδηση..Μπραβο σου...Ορθοδοξια ειναι η ζωντανη,γραφτη και αγραφτη παραδοση της Εκκλησιας,ειναι το δογμα που θεσπιστηκε απο τις οικουμενικες συνοδους και αποτελει τη συνειδηση ολοκληρου του σωματος του Χριστου,ειναι το αιμα και η ζωη αγιων μαρτυρων και ασκητων,ειναι το ηθος που αποτελει την εκφραση του δογματος και της λατρειας στην καθημερινη ζωη,ειναι η λατρεια μεσα στην οποια τα Μυστηρια αγιαζουν τον πιστο..ο γεροντας Παπατσιοκ ελεγε:και στον ταφο μου επανω ορθοδοξος θελω να γραφει..ας διαβασει ο μητροπολιτης τον Αγιο Συμεων για το ποιοι λαμβανουν και μετα να μας κανει τον δασκαλο&οποιος κουναει το δαχτυλο με υφος δεκα καρδιναλιων τον εαυτο του δειχνει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αν και ζω στον καναδα 40 χρονια ειχα πνευματικο απο το αγιο ορος......η συμβουλη του ειναι . αν ο Επισκοπος βγει με το καλιμαυχι και μιλησει για ενοτητα με αιρετικους θα σηκωθεις και θα φυγεις . δεν μας φτανουν οι αμαρτιες μας θα μας βαλλουν και στην αιρεση...ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. μπραβο βρε λεβεντη παπανικολα αν υπιρχαν 10 λεβεντες ο οικουμενισμος στην ελλαδα θα περνουσε απο τα σινορα . αλλα οταν φτανουμαι στο διαταφτα σκεφτομαστε τον επιγιο μισθο και χανουμαι τον ουρανιο. θα παθουμαι πολλα γιατι πιστευουμαι με τα σηνφερονταμας και οχι με την καρδια που πιστευαν οι πατερες που προαναφεραται . να εισαι ορθοδοξος χριστιανος εχει κοστος ειναι μονιμη ομολογια πιστεος αλλα εχει μιστο ουρανιο.να σκευφτουμαι τα ουρανια για να υπομινουμαι τα επιγια διογμος σικοφαντιες κτλ. ψυλα τα λαβαρα παπανικολα και συνεχεισε τον αγονα και εμεις μαζισου .απο το βολο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δόξα τώ Θεώ για τα λόγια σου, πιστέ της Κορίνθου. Εάν ο ψευτοποιμένας σας δεν μετανοήσει και δεν ανακαλέσει όσα είπε, δεν πρέπει να του δώσετε ξανά βήμα να μιλήσει στον λαό. Είναι λυκοποιμένας. Γιατί θέμα να κηρύξει πλέον; Δεν άφησε και κάτι που να μην το γκρέμισε θεολογικά.

  Και για να βάλουμε τα πράγματα στην θέση τους:
  Όσοι αποτειχίζονται, ότως φεύγουν από την εκκλησία, ναί φεύγουν από την νεόδμητη εκκλησία των αιρετικών οικουμενιστών, και μένουν στην ΜΙΑ, ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ και ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ, ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, και καλά κάνουν!

  Αμ και ο Γόρτυνος; Κολοτουμπάτο τον βλέπω πάλι. Πάει για κανένα συγγνώμη στον μπος, για τις αντιοικουμενιστικές του προτροπές στο ποίμνιο προ λίγου καιρού. Μακάρι να διαψευστώ.

  Ο Θεός να μας λυπηθεί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ευγε! Ετσι ακριβως εχουν τα πραγματα. Οντως οταν βρεθουν μπροστα στο κριτηριο μονοι τους και τους ζητηθει να απολογηθουν για το ποιμνιο τους τι θα πουν; εκτος και δε πιστευουν. Μηπως θεωρουν τη πιστη παραμυθια; Ευαγγ. Ζαλακωστα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μπράβο, καλά του τα είπες του κ. Διονυσίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. EYΓΕ.Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Με παμπάλαιες παλαιοημερολογίτικες πλάνες, προσπαθούν να μας πείσουν κάποιοι ότι η Εκκλησια είναι αιρετική!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Μπραβο αδελφε πιστε μπραβο.Αχ πατεριτσολατρεια τι κανεις.Αν γινοτανε να εχουνε 2 πατεριτσες να κρατουν και μια στο αριστερο το χερι οχι δεν θα λεγανε.Ωχ χριστε μου δωσε μασ δυναμη να ξεφυγουμε απο δαυτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ἔνα ἀκρως ῥωμαλέον καί ἀντιρρητικόν Κείμενον κατά τοῦ λυκοΠοιμένος τῆς Κορίνθου. Θαύμασα την δύναμην τῶν Πατρολογικῶν και λογικῶν του επιχειρημάτων. Παρακαλεῖτε θερμά, ὁ «Ἕνας πιστὸς τῆς Κορίνθου» νά συνεχίσει απαρασάλευτα καί συστηματικά να ἀσκεῖ κριτική κατά τοῦ Οἰκουμενιστοῦ κ. Διονυσίου.

  Ὅσοι θέλετε δεῖτε καί αυτήν την κριτικήν μας: Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΟΡΤΥΝΟΣ κ. ΙΕΡΕΜΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΚΑΘΟΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΤΤΕΙ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΤΟΥ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΟΛΚΗΣ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_76.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com