Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΥ ΙΕ ' ΙΕΡΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΒ' ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΦΩΤΙΟΥ

α οικουμενικη συνοδος.jpg
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός
Κάθισμα Αγίου Νικολάου
"Οι γαρ δι' αίρεσιν τινα παρά των αγίων Συνόδων, ή Πατέρων, κατεγνωσμένην, της προ τον πρόεδρο κοινωνίας εαυτούς διαστέλλοντες, εκείνου δήλον ότι την αίρεσιν δημόσια κηρύττοντος, και γυμνή τη κεφαλή επ' Εκκλησίας διδάσκοντες...".

Ερμηνεία υπό Αγίου Νικοδήμου :
"Εάν δε οι ρυθέντες πρόεδροι είναι αιρετικοί, και την αίρεσιν αυτών κηρύττουσι παρρησία και δια τούτο χωρίζονται οι εις αυτοί υποκείμενοι... ".
Δια την μεγίστη πλάνη περί "δυνητικού - μη υποχρεωτικού " του Ιερού Κανόνος της Συνόδου του Αγίου Φωτίου, που ασπάζονται οι Οικουμενιστές και οι Φιλοοικουμενιστές Νεοθολολόγοι, οι οποίοι θέλουν να είναι Ομολογητές στα λόγια και όχι στα έργα, θα θέσουμε συν Θεό κάποια εύλογα ερωτήματα.
Διότι αυτό το επιχείρημα περί του "δυνητικού - μη υποχρεωτικού" του Ιερού Κανόνος δεν έχει βεβαίως βεβαίως, ούτε δογματική αλλά ούτε και λογική ερμηνεία.
Η δογματική ερμηνεία της μνημονεύσεως στην Θεία Λειτουργία όπως μας διαβεβαιώνει και ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης είναι ότι,..
"Οσάκις μνημονεύουμε κάποιον στην Θεία Λειτουργία τον μνημονεύουμε ως Ορθόδοξο - Φίλο του Θεού και οσάκις δεν τον μνημονεύουμε δεν τον μνημονεύουμε ως Αιρετικό- Εχθρό του Θεού ".
Για το ίδιο θέμα της μνημόνευσης ο Στύλος της Ορθοδοξίας Άγιος Μάρκος Ευγενικός αναφέρει,
"Πολύς έστιν ο του μνημοσύνου λόγος και ουχί μικρός, διότι εκείνοι μνημονεύονται επ ' εκκλησίαις, όσοι είσι Ορθόδοξοι και κοινωνικοί προς την αυτήν εκκλησίαν.
Οι δε ακοινώνητοι ούτε μνημονεύονται, ούτε γαρ έχει άδεια τις των ιερωμένων εύχεσθαι επ' εκκλησίαις.
Εκφεύγειν άπασι τρόποις  την κοινωνία αυτού και μήτε συλλειτουργείν αυτώ, μήτε μνημονεύειν όλως αυτού, μήτε αρχιερέα τούτον αλλά λύκον και μισθωτόν ηγείσθε ".
Ο μεν Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Γενάδιος Σχολάριος συμπληρώνει,
"Η πνευματική κοινωνία των ομόδοξων, και η τέλεια υποταγή προς τους γνήσιους ποιμένες εκφράζεται με το μνημόσυνο.
Οι Σύνοδοι και οι άλλοι Πατέρες ορίζουν, ότι αυτών που αποστρεφόμεθα το φρόνημα, πρέπει να φεύγουμε και την κοινωνία ".
Οι δε Αγιορείτες Πατέρες επί Αιρετικού Πατριάρχου Ιωάννου Βέκου σε επιστολή γράφουν,...
"Ει γαρ το απλώς χαίρειν ειπείν, κοινωνία δίδωσι τοις έργοις τοις πονηροίς, πόσον η διάτορος αυτού μνημοσύνη και ταύτα αυτών των Θείων μυστηρίων φρικτώς προκείμενων... ο μέγας πατήρ ημών και Ομολογητής Θεόδωρος Στουδίτης ταύτα λέγει προς τινά δια της ταμίας αυτού επιστολής,
« μη αναφέρει τον αιρεσιάρχην... πλην ότι μολυσμόν έχει η κοινωνία εκ μόνου του αναφέρειν αυτόν, καν Ορθόδοξος εις ο αναφέρων»,... ο γαρ αιρετικόν δεχόμενος, τοις αυτού υπόκειται εγκλημασι και ο ακοινωνήτοις κοινωνών, ακοινώνητος εστίν... ".
Εφόσον ο Ιερός Κανόνας του Αγίου Φωτίου αναφέρει ότι οι Επίσκοποι δεν είναι Ορθόδοξοι αλλά είναι Αιρετικοί, διδάσκοντας φανερά και δημοσίως Αιρετικές διδασκαλίες και επίσης το δογματικό της μνημόνευσης στην Θεία Λειτουργία είναι να μνημονεύονται μόνο Ορθόδοξοι και όχι Αιρετικοί πως γίνεται να μην είναι υποχρεωτικός ο Ιερός Κανόνας αλλά " δυνητικός μη υποχρεωτικός ;"
Δηλαδή η Εκκλησία έχει δύο γραμμές στο θέμα της μνημόνευσης στην Θεία Λειτουργία ;
Μας δίνετε η δυνατότητα από Ιερούς Κανόνες να γινόμαστε ψεύτες ενώπιον Του Κυρίου εν ώρα Θείας Λειτουργίας, κλήρος και λαός, διότι μέλη της Εκκλησίας δεν είναι μόνο ο κλήρος, αλλά και ο λαός, μνημονεύοντας τους Αιρετικούς - Εχθρούς Του Θεού ωσάν Ορθοδόξους - Φίλους Του Θεού και να μην γινόμαστε ψεύτες ενώπιόν Του Κυρίου μη μνημονεύοντας τους Αιρετικούς - Εχθρούς Του Θεού ως Ορθοδόξους - Φίλους Του Θεού;
Ο πατέρας της ψεύδους ποιος είναι;
Δεν είναι σύμφωνα με το αψευδές στόμα Του Χριστού ο διάβολος; και επίσης "όποιος δεν είναι μαζί μου" λέγει ο Κύριος" είναι εναντίον μου και όποιος δεν μαζεύει μαζί μου σκορπίζει;"
Να ισχυριστούμε ότι δίνουν ευλογία οι Άγιοι Πατέρες και να έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία εν ώρα Θείας Λειτουργίας δια της μνημόνευσης της Αιρετικού Ψευδοεπισκόπου-Εχθρού Του Χριστού με τον διάβολο και να μην έχουμε εκκλησιαστική επικοινωνία δια της μη μνημόνευσης της Αιρετικού Ψευδοεπισκόπου-Εχθρού Του Χριστού  με τον διάβολο αλλά με τον Χριστό ;
Μακριά από τους Ορθοδόξους αυτή η βλασφημία.
Για το ότι δεν περιέχει ο Ιερός Κανόνας φανερό επίτιμο,
ο Αγιορείτης Άγιος Νικόδημος στην αρχή του Ιερού Πηδαλίου αναφέρει, " Πρέπει να ηξεύρη τινας, ότι όσοι κανόνες δεν περιέχουσι φανερώς το επιτίμιον εκείνων όπου τους παραβαίνουσιν, αυτοί, κατά το σιωπώμενον, δίδουσιν άδειαν εις τον κατά τόπον αρχιερέα να δώση εις αυτούς απαθώς το πρέπον και αρμόδιον, όπου ήθελε γνωρίσει..."
Επειδή στις ημέρες μας δεν υπάρχει Ορθόδοξος Αρχιέρεας να δώσει το επιτίμιο του Ιερού Κανόνος διότι οι
"Αρχιερείς" έχουν γίνει Αιρετικοί Οικουμενιστές και Φιλοοικουμενιστές, αυτό δεν σημαίνει ότι ό Ιερός Κανόνας δεν περιέχει επιτίμιο.
Και οπωσδήποτε όπως προείπαμε δεν έχει ούτε λογική ερμηνεία το κακόδοξο επιχείρημα των Οικουμενιστών και Φιλοοικουμενιστών, Νεοθολολόγων περί του "δυνητικού - μη υποχρεωτικού" του Ιερού Κανόνος , διότι όπως λέγει και ό Ιερός Χρυσόστομος," ο Εχθρός του Βασιλιά είναι αδύνατον να έχει και την εύνοια του Βασιλιά".
Εύχεστε και για εμένα
Μοναχός Μακάριος Κουτλουμουσιανός
Κάθισμα Αγίου Νικολάου.

18 σχόλια :

 1. Ὁ Κανών αὐτός, ἐνῶ ἐπαινεῖ μέν ἐκείνους, πού ἀποτειχίζονται ἀπό τόν αἱρετικό ἐπίσκοπο «πρό συνοδικῆς διαγνώσεως», δέν ἐπιβάλλει ὅμως κάποια ποινή σ’ ἐκείνους, πού χωρίς νά ἀποδέχονται τίς διδασκαλίες τοῦ ἐν λόγω ἐπισκόπου, ἐξακολουθοῦν νά τόν μνημονεύουν, ἀναμένοντες συνοδική διάγνωση καί καταδίκη καί ἀνταγωνιζόμενοι μέ κάθε τρόπο πρός τήν αἵρεση. Ἐάν ὁ Κανόνας εἶχε ὑποχρεωτικό χαρακτήρα, θά ἔπρεπε νά ὑπάρχει ὁπωσδήποτε μία ἀνάλογη διατύπωση γιά ὅλους ἐκείνους, πού ἐξακολουθοῦν νά ἔχουν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τόν αἱρετικό ἐπίσκοπο πρίν ἀπό τήν συνοδική καταδίκη του, καί στή διατύπωση αὐτή θά ὑπῆρχε ἡ προβλεπόμενη ποινή, ἀφοῦ μάλιστα πρόκειται γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέμα, ὅπως εἶναι ἡ αἵρεση. Θά ἔπρεπε δηλαδή ὁ Κανόνας, μετά τήν φράση: «Οἱ γάρ… ἑαυτούς της πρός τόν καλούμενον ἐπίσκοπον κοινωνίας ἀποτειχίζοντες… τῆς πρεπούσης τιμῆς τοῖς Ὀρθοδόξοις ἀξιωθήσονται», νά περιλαμβάνει τήν ἀκόλουθη φράση: «Οἱ δέ τῆς πρός τόν καλούμενον ἐπίσκοπον πρό συνοδικῆς διαγνώσεως μή ἑαυτούς ἀποτειχίζοντες καθαιρείσθωσαν καί ἀφοριζέσθωσαν». Τέτοια ὅμως φράση δέν ὑπάρχει. Ὅπως πολύ εὔστοχα παρατηρεῖ ὁ ἀείμνηστος ἀρχιμ. π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ Κανόνας αὐτός «δέν νομοθετεῖ ὑποχρέωσιν, ἀλλ’ ἁπλῶς παρέχει δικαίωμα. Οὐδαμοῦ λέγει ὀφείλουν οἱ κληρικοί νά ἀποχωρίζονται ἀπό τοιούτου ἐπισκόπου πρό τῆς καταδίκης αὐτοῦ οὐδέ ὁμιλεῖ περί τιμωρίας τινός ἤ καί ἁπλῶς ἔστω μέμψεως, κατά τῶν μή ἀποχωριζομένων, καίτοι εἶναι συνήθη εἰς τούς Ἱερούς Κανόνες τά «καθαιρείσθω» προκειμένου περί κληρικῶν μή ἐκπληρούντων εἰς τό ἀκέραιον τάς ἑαυτῶν ὑποχρεώσεις. Ἁπλῶς λέγει ὅτι οἱ ἀποκοπτόμενοι ἀπό τοιούτου Ἐπισκόπου Κληρικοί δέν εἶναι κατακριτέοι. Ὅτι τοῦτο εἶναι ἀληθές πείθει καί τό γεγονός ὅτι, ἐνῶ ἐν τῆ μακρᾶ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καθηρέθησαν ἀμέτρητοι ἐπίσκοποι ἐπί αἱρέσει, οὐδέποτε ἐτιμωρήθη κληρικός τίς ἤ καί ἁπλῶς ἐπετιμήθη διά τόν λόγον ὅτι δέν ἔσπευσε νά ἀποσχισθῆ πάραυτα ἀπό τοῦ αἱρετικοῦ ἐπισκόπου, ἀλλ’ ἀνέμενε τήν ὑπό συνόδου καταδίκην αὐτοῦ». Σέ ἄλλο σημεῖο πάλι σημειώνει ὅτι «ἐάν ἡ Ἐκκλησία ἐθεώρει ὀφειλήν τοῦ κληρικοῦ τήν ἄμεσον ἀπόσχισιν αὐτοῦ ἀπό ἐπισκόπου πεσόντος εἰς αἵρεσιν, θά εἶχε θεσπίσει εἰδικούς κανόνας ἐπί τοῦ θεμελιώδους αὐτοῦ ζητήματος καί μάλιστα αὐστηροτάτους. Δέν θά ἠρκεῖτο νά ὁμιλήσει περί τοῦ ζητήματος αὐτοῦ οἰονεῖ ἐν παρενθέσει, δηλαδή δέν θά ἠρκεῖτο νά παρεμβάλη ἁπλῶς μίαν ἐξαίρεσιν εἰς κανόνας θεσπισθέντας πρός ἀποθάρρυνσιν ἀκριβῶς καί τιμωρίαν τῶν σχισμάτων».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν το κατάλαβα καλά. Δηλαδή όσοι συνεχίζουν να βρίσκονται σε κοινωνία με αιρετικό επίσκοπο δεν πειράζει επειδή δεν υπάρχει ποινή ενώ αν υπήρχε θα ήσαν όλα καλά; Κανόνας υπάρχει. Οι Κανόνες δεν κάνουν όλοι ντα. Ή είσαι ορθόδοξος εντός εκκλησίας ή αιρετικός και αλλόθρησκος εκτός. Πέρα από μια στοιχειώδη οικονομία χρόνου, τι άλλο;

   Διαγραφή
  2. Υπάρχει διαφορά αναμεσα στον αιρετικό που τον καταδίκασε σύνοδος και σε αυτόν που φρονεί αιρετικά αλλά δεν έχει καταδικαστεί ακόμα από σύνοδο.
   Και η διαφορά είναι ΠΟΛΥ σημαντική ώστε να μη πέσουμε σε πλάνες του τύπου ο Άνθιμος πχ, φρονεί και κυρρήτει αιρετικά άρα και τα μυστήριά του είναι άκυρα. Μέχρι προχθές όλοι μνημόνευαν τον Βαρθολομαίο άρα και όλοι ήταν αιρετικοί λόγω μνημόνευσης.. Κύριε ελέησον!

   Χαράλαμπος εκ Θεσσαλονίκης

   Διαγραφή
 2. «όσα δήποτε και αν είπης, δεν θα δυνηθής να αποδείξης ότι ο ΙΕ’ Κανών της Πρωτοδευτέρας Συνόδου, είνε υποχρεωτικός και ουχί δυνητικός, ότι δηλαδή επιβάλλει την υποχρέωσιν της παύσεως του μνημοσύνου προ "Συνοδικής διαγνώμης" και ουχί ότι παρέχει απλώς την τοιαύτην δυνατότητα» (Γέροντας Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν αυτό που λες σε αναπαύει έχει καλώς.
   Εμας δεν μας αναπαύει να ακούμε για αιρετικό ή αιρετίζοντα επίσκοπο το:τον ορθοτομούντα τον λόγο Της ΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.Αμα εσύ θέλεις να κοροιδεύεις τον εαυτό σου και τον Χριστό δικό σου πρόβλημα, τι να κάνουμε δηλαδή;
   Aμα παρουσιαστείς στον Κύριο αυτό να Του πεις,ότι τους ακολουθούσες(τους αιρετικούς ή αιρετίζοντες επισκόπους) διότι δεν υπήρχε "Συνοδική διαγνώμη".

   Διαγραφή
 3. "Επειδή στις ημέρες μας δεν υπάρχει Ορθόδοξος Αρχιέρεας να δώσει το επιτίμιο του Ιερού Κανόνος διότι οι "Αρχιερείς" έχουν γίνει Αιρετικοί Οικουμενιστές και Φιλοοικουμενιστές, αυτό δεν σημαίνει ότι ό Ιερός Κανόνας δεν περιέχει επιτίμιο."

  Μα ο κανόνας μιλάει για επίσκοπο που φρονεί αιρετικά, άρα ο κανόνας "γνωρίζει" ότι ο επίσκοπος θα είναι αιρετικός και άρα δε θα επιβάλλει επιτίμιο σε όσους μνημονεύουν επίσκοπος με αιρετικά φρονήματα (προ συνοδικής κρίσεως καταδικασθέντων).

  Άλλωστε πάτερ, πότε στην εκκλησιαστική ιστορία έχουν καταδικαστεί με επιτίμια όσοι δε σταμάτησαν τη μνημόνευση του αιρετικού επισκόπου (προ συνοδικής καταδίκης);

  Το '70 δηλαδή, μόνο το Άγιον Όρος και οι 3 επίσκοποι ήταν οι ορθόδοξοι και όλοι οι άλλοι έπρεπε να είχαν καθαιρεθεί με την υποθετική τιμωρία του κανόνος;

  Οι κανόνες δίνουν το δικαίωμα διακοπής μνημοσύνου του επισκόπου που έχει αιρετικά φρονήματα, δεν επιτρέπουν όμως την αποφυγή της κοινωνίας με αυτούς που λόγω οικονομίας δε διακόπτουν το μνημόσυνο.

  Άλλο ο αιρετικός πριν τη συνοδική καταδίκη και άλλο ο αιρετικός (ακοινώνητος) μετά τη συνοδική κρίση!

  Επαναλαμβάνω παλαιότερο παράδειγμα που είχα δώσει σε άλλη απάντηση:
  Ο Άγιος Ανατόλιος, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, χειροτονήθηκε από τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Διόσκορο που όχι απλώς κήρυττε φανερά την αίρεση του μονοφυσιτισμού αλλά ήταν και υπερασπιστής του Ευτυχούς (του μονοφυσίτου αιρεσιάρχου). Και φυσικά δέχτηκε τη χειροτονία του από τον Διόσκορο διότι δεν είχε καταδικαστεί ακόμη ως αιρετικός όπως έγινε αργότερα στη Δ' οικουμενική σύνοδο. Ο Άγιος Ανατόλιος λοιπόν όχι μόνο δε μολύνθηκε μνημονεύοντας αλλά πήρε και τη χειροτονία από αιρετικό (προ συνοδικής κρίσης φυσικά).

  Χαράλαμπος εκ Θεσσαλονίκης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο αιρετικός δε πρέπει να μνημονεύεται τα υπόλοιπα ειναι σοφιστείες του κακού καιρού.

  Το αν θα τιμωρηθεί ο αδαής που δεν έχει καταλάβει οτι ο επίσκοπος του ειναι αιρετικός ειναι αλλου παπα ευαγγέλιο και σε καμια περίπτωση δε σημαίνει οτι ο κανόνας ειναι προαιρετικός.

  Το να μην μνημονεύεται ο αιρετικός ειναι το Α .


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Και τον είδαμε τον καλό δρόμο της Αιγύπτου με την επέλαση του μωαμεθανισμου.

  Στη τελική...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αλεξανδρος Βερολινο15 Φεβρουαρίου 2017 - 4:21 μ.μ.

  Πατερ Μακαριε Ευγε και συνεχισε με μεγαλυτερη δυναμη τον αγωνα σου,

  γιατι αυτα απου συμβαινουν τωρα στον χωρο της Εκκλησιας, ειναι χειροτερα απο καθε αλλη εποχη. Τετοιος γκρεμος και σιωπη μπροστα στην υπταγη στις Αιρεσεις, στον Οικουμενισμο, δεν εχει εμφανιστει ποτε στην Ιστορια.

  Ξερεις τι κανεις, κι εχεις μαζι σου πολλους εν Ζωη Αγιους οπως βεβαιωτατα και τους μακαριστους, που ειναι ολοι στο πλευρο σου μετα της ΘΕΟΤΟΚΟΥ εναντια στους εχθρους του ΧΡΙΣΤΟΥ δηλαδη της Ορθοδοξου Πιστεως μας!

  Συνεχισε λοιπον αφοβα το εργον της ομολογιας που σου εδοθη με Χαριν Κυριου!

  Αλεξανδρος Βερολινο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. "Επειδή στις ημέρες μας δεν υπάρχει Ορθόδοξος Αρχιέρεας να δώσει το επιτίμιο του Ιερού Κανόνος διότι οι
  "Αρχιερείς" έχουν γίνει Αιρετικοί Οικουμενιστές και Φιλοοικουμενιστές"...Μόνο γι'αυτόν τον λόγο σου, πάτερ φιλώ νοερώς τα πόδια σου.Πέστα Χρυσόστομε και μην σταματάς!Την ευχή σου πάτερα Μακάριε!Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Με λίγα λόγια Χαράλαμπος τι λες;
  Ισχυρίζεσαι ότι αν βγει τώρα ένας ιερέας που λέει ότι είχε πει ο Άρειος και μάλιστα τον αποκαλεί ο παναγιότατος Άρειος τον εμπιστεύεσαι να σε κοινωνήσει , να σε βαπτίσει, να σε παντρέψει επειδή δεν έχει καταδικαστεί συνοδικά;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Δεχόμενη το γεγονός ότι ο κανόνας δεν είναι υποχρεωτικός αλλά δυνητικός θέλω να κανω κάποιες ερωτήσεις.
  Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε την αποτείχιση;
  Α) Αφού βλέπουμε και ξέρουμε ότι οι Αρχιερεις μας διδάσκουν αιρετικά, συμπροσευχονται, ονομάζουν εκκλησίες αιρετικούς.
  Β) Δεν ενημερώνουν το ποίμνιο αλλά με ψευδείς εγκυκλίους το αποκοιμιζουν.
  Γ) Απειλούν και διωκουν Πατέρες για το γεγονός ότι αγωνίζονται στην πράξη και ομολογούν Χριστό.
  Δ) Ότι για να γίνει μία Σύνοδος Ορθόδοξη πού θα καταδικάσει την Ληστρική και τούς αιρετικούς θα πρέπει να υπάρχει αντίδραση, αγώνας, μάχη για την Αγάπη του Χριστού.
  Ε) Ότι η Εκκλησιαστικη Ιστορία έχει δείξει αυτήν την πορεία με Αγίους που εξορίστηκαν, βασανιστηκαν, ορθωσαν με οποιαδήποτε συνέπεια το ανάστημα τους και γιναν πρωτοπόροι στη λύτρωση της Εκκλησίας από τους λύκους και την αιρεση.
  ΣΤ) Ότι λαϊκοί ακολούθησαν αυτούς τους ανθρώπους και με την βοήθεια του Θεού συναγωνίστηκαν.
  Έτσι απορώ τι μας εμποδίζει να κάνουμε χρήση ενός δυνητικου κανόνα όλοι μαζί που υποτίθεται ομοφρονουμε για να έρθει η λύτρωση από αυτήν την λαίλαπα γρηγορότερα, έτσι ώστε να είμαστε ομολογητες τώρα που οι συγκυρίες είναι δεινές;
  (Αποτειχισμένη με το νέο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Οι αιρετικοί δεν πρέπει να μνημονευονται αλλιώς τι λέμε ότι είμαστε ορθόδοξοι αφού δυνητικά μπορούμε να ΜΝΗΜΟΝΕΥΟΥΜΕ τους παντες με την δικαιολογία ότι δεν καταδικάστηκε ΣΥΝΟΔΙΚΩΣ.

  Τα περί προαιρετικοτητας του κανόνα 15 αφορούν την εξαίρεση του κανόνα όπου κάποιος δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς κηρρυτει και μπορεί και ο ίδιος να μην έχει κατανοήσει την πλάνη των λεγομένων του.

  Και λέω για αιξερεση κανόνα διότι στις μέρες μας οι οικουμενιστες έχουν κάνει κανόνα την εξαίρεση και εξαίρεση τους ιερούς κανόνες ακόμα και αποστολικούς που επιβάλουν την απομάκρυνση των ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ όχι απλά την μη μνημόνευση τους.

  Στην περίπτωση το οικουμενισμού, του παπισμού, του προτεσταντισμού, της πανθρησκειας τι ακριβώς είναι αυτό που δεν καταλαβαίνει ο τάδε οικουμενιστης επίσκοπός; και εξακολουθεί να μνημονεύει τον αρχιοικουμενιστη αρχιεπίσκοπο;
  Οι ιερείς τι είναι αυτό που δεν έχουν καταλάβει και μνημονεύουν αιρετικούς επισκόπους;
  Δεν ξέρουν οι ιερείς ότι ο πάπας είναι ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ;
  Δεν ξέρουν οι ιερείς ότι οι προτεστάντες είναι αίρεση;
  Δεν ξέρουν οι ιερείς ότι οι αίρεση δεν είναι εκκλησια;
  Γιατί λοιπόν εξακολουθούν να μνημονεύουν οι ιερείς τους επισκόπους που υποστηρίζουν με πάθος το παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών;
  Περιμένουν συνοδό να τους πει τι;;;; ότι οι αιρετικοί είναι αιρετικοί;;;
  ότι ο πάπας είναι αιρετικος;
  ότι οι υπογραφές στο Κολυμπάρι είναι υπογραφές αίρεσης;;;;


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. δεν είναι ορθόδοξη πράξη να λέμε ότι επειδή κάποιος αιρετικος ακομη δεν καταδικαστηκε απο συνοδο πρεπει να τον μνημονευουμε σε τελικη αναλυση και ο πονηρος δεν εχει καταδικαστει απο σύνοδο,αυτο τί σημαίνει οτι πρεπει να μνημονευουμε τον πονηρό;Χρήστος.θεόδ.Ελευθεριάδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Κύριε Χαραλαμπε, σας εχουν απαντησει, νομιζω στα περισσοτερα, σε αρθρο του Παιδαγωγου και συνεχιζετε να αναμεταδιδετε αποψεις που οδηγησαν στην σημερινη καταντια
  Αν οι Ιεροί Κανονες ηταν δυνητικοι, θα ηταν απλες διδαχες Πατερων κι οχι ΚΑΝΟΝΕΣ. Κι εκεινους (τους μη αποτειχισμενους) που εσεις λετε ότι κανουν οικονομια, ο Μεγας Βασίλειος μας λεει να μην τους αποκαλουμε ουτε αδελφους. Κι ο Β΄κανων της εν Αντιοχεία μας λεει "...τοῖς ἀκοινωνήτοις κοινωνῶν, καὶ τοῦτον ἀκοινώνητον εἶναι,...".
  Πού το βρηκατε λοιπόν ότι :
  "Οι κανόνες δίνουν το δικαίωμα διακοπής μνημοσύνου του επισκόπου που έχει αιρετικά φρονήματα, δεν επιτρέπουν όμως την αποφυγή της κοινωνίας με αυτούς που λόγω οικονομίας δε διακόπτουν το μνημόσυνο." ;;
  Σαφως δεν υπαρχει αυτοματη απώλεια Χαριτος σε μεμονωμενους αιρετικους 'Επισκοπους¨, "Ιερείς", πριν καθαιρεθουν από Συνοδο, αλλα στην περιπτωση ΣΥΝΟΛΟΥ "Επισκοπων" ακολουθουντων κεκκριμενες αιρεσεις (οπως σημερα), τοτε υπσρχει μεγαλο προβλημα...
  Το πόσο μολύνθηκε ο καθενας απ την κοινωνια θα το διαπιστωσουμε στην Δευτερα Παρουσια, όπου θα φανουν κι οι πραγματικοί Άγιοι, καθώς αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι.

  Σταύρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δεν ειναι καλο να αναφερετε συνεχως τον Αγιο Ανατολιο, ο οποίος οταν χειροτονηθηκε από τον Διόσκουρο δεν είχε ακόμα φανερωθεί παρρησία η αίρεση του μονοφυσιτισμού κι αν ειχε κοινωνια καποιο διαστημα μαζι του, αυτο έγινε εν αγνοια του.
  Ὁ ἅγιος εἶχε χειροτονηθεῖ ἀπό τόν Ἅγιον Κύριλλον Ἀλεξανδρείας ὡς διάκονος καί εἶχε διαπρέψει στήν ἐν Ἐφέσῳ Γ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, πλήττοντας θανάσιμα μέ τήν θεολογίαν καί τήν σθεναρῆ ὀρθόδοξη στάση του τόν αἱρετικόν Νεστόριον. Συντάχθηκε ἀμέσως μέ τό μέρος τῶν Ὀρθοδόξων τῆς Κωνσταντινουπόλεως καί ἀποδείχθηκε ὀρθοδοξότατος, συνετός καί μαχητής.
  Μάλιστα, κατά τήν χειροτονίαν του, ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος εἶπε χαριεντιζόμενος πρός τόν Διόσκορον: "ὅπου περιεπάτηκας ἡγίακας". (!)
  Αὐτά ἔγιναν, ὅμως, ὅλα, πρίν φανερωθεῖ ἡ αἵρεσις τοῦ Μονοφυσιτισμοῦ παρρησίᾳ, καί ἀκολουθοῦσαν ὅλοι μέ εὐλάβεια τά μέχρι τότε ἰσχύοντα τῆς Γ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί τόν θεοφόρον πρόεδρόν της Μέγαν Κύριλλον Πατριάρχην Ἀλεξανδρείας στήν διδασκαλία τους, τόν ὁποῖον Ἅγιον Κύριλλον, στήριξε κατά τήν Γ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος!
  Σημειώνεται στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία Θεοδώρου ἀναγνώστου, στό πέμπτο βιβλίο, πού ἀναγνώστηκε στήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον, ὅτι τά ἀνωτέρω τά εἶπε ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος χαριέντως καί τό τί θά γινόταν στό μέλλον τό ἀγνοοῦσε:
  "χαριέντως ἔφηû τό μέλλον γάρ ἠγνόει".
  Καί πάντως ὁ Ἅγιος ἔγινε δεκτός, γιατί ἦταν πάντοτε καί κατά πάντα ὀρθοδοξότατος, ἦταν συνετός καί μαχητής, ὄπως εἴδαμε, καί ὅπως σημειώνει ὁ Ἅγιος Ταράσιος: "οὐκ ἀποθανοῦνται τέκνα ὑπέρ πατέρων, ἀλλ' ἕκαστος τῇ ἰδίᾳ ἁμαρτίᾳ ἀποθανεῖταιû καί ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν ἡ χειροτονία (τοῦ ἁγίου Ἀνατολίου)."
  Ενω ο Άγιος Ανατόλιος προέδρευσε και στην τεταρτη Οικουμενικη
  Κυριε Χαραλαμπε ψαξτε τα πραγματα, γιατι αναμεταδιδετε αποψεις που εκαναν και κανουν μεγαλο κακο

  Σταύρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Κι η αιρεση του μονοφυσιτισμού ήταν ΜΗ κεκκριμενη και καταδικαστηκε στην τεταρτη Οικουμενικη, με Προεδρεύων τον Άγιο Ανατολιο
  Συνολο Επισκοπων ακολουθουντων ΜΗ κεκκριμενες αιρεσεις, εχουν Μυστηρια, μεχρι καταδικης απο Συνοδο
  Στην περιπτωση ΣΥΝΟΛΟΥ ακολουθουντων κεκκριμενες αιρεσεις, τα πραγματα ειναι πολυ ασχημα...πολυ χειροτερα απ την μολυνση κοινωνιας με μεμονωμενους αιρετικους Επισκοπους των παλαιοτερων δεκαετιων. Και φτασαμε εδω λογω αυτων των αποψεων
  Κι οσο για τους νεους "λεονταρισμους" χαρτοπολεμου του Σεραφειμ (πριν ξανασυ"λειτουργησει" με τον φιλο του Μεσσηνιας και βεβαιωσει για το Ορθοδοξο φρόνημά του, καθώς και με Συρου, Μαγνησιας και τοσα αλλα που γραφεις βιβλιο...), θα πρεπει να διαβασει τον λογο Μεγαλου Βασιλειου :
  Μ. Βασίλειος: «Οἵτινες τὴν ὑγιᾶ ὀρθόδοξον πίστιν ΠΡΟΣΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ὁμολογεῖν, κοινωνοῦσι δὲ τοῖς ἑτερόφροσι, τοὺς τοιούτους, εἰ μετὰ παραγγελίαν μὴ ἀποστῶσιν, μὴ μόνον ἀκοινωνήτους ἔχειν, ἀλλὰ μηδὲ ἀδελφοὺς ὀνομάζειν» (Βλ. Ν. Βασιλειάδη, Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς καὶ ἡ Ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, Ἔκδ. «Σωτήρ», Ἀθῆναι, 1972, σελ. 95).
  Μακαρι να μετανοησει (κι όχι να ξεγελαει ψυχες, γινομενος χειροτερος απο τους μη αντιδρωντες), αλλα αυτη τη στιγμη η ψευτοσυνοδος εγινε αποδεχτη απο το ΣΥΝΟΛΟ των "Επισκοπων" κι ο Σεραφειμ δεν εβγαλε αχνα μεσ τη Συνοδο

  Σταύρος

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com