Παρασκευή, 31 Μαρτίου 2017

Θέλετε να γίνετε οικουμενιστής και με τη βούλα; Η Ελλαδική Εκκλησία σας στέλνει στο Σαμπεζύ!

ΣΑΜΠΕΖΥ.jpg

Του Άγγελου Ρούσσου
Την στιγμή, που η εκκλησιαστική επικαιρότητα συγκλονίζεται από τις διακοπές μνημόνευσης Επισκόπων εξαιτίας κυρίως των εναγκαλισμών με τους παπικούς και την Σύνοδο του Κολυμπαρίου, η επίσημη Ελλαδική Εκκλησία ανοίγει διάπλατα τον δρόμο και προσκαλεί άπαντες να μυηθούν στην οικουμενιστική θεολογία που τόσα δεινά έχει φέρει στην Ορθοδοξία.
Σήμερα 31 Μαρτίου ολοκληρώνεται η διορία που έχει δώσει η ΔΙΣ για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές σπουδές στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών Ορθοδόξου Θεολογίας στο Σαμπεζύ της Γενέυης.
Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε ως αυτοτελής ακαδημαική δραστηριότητηα παρά τω Ορθοδόξω Κέντρω του Οικουμενικού Πατριαρχείου και λειτουργεί ήδη από του ακαδημαικού έτους 1997-1998 σε συνεργασία μετά της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Φριβούργου και της Προτεσταντικής Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γενεύης.
Όπως αναφέρεται επισήμως “αποστολή του Μεταπτυχιακού Ινστιτούτου εν τω πλαισίω των θεσμικών δραστηριοτήτων του Ορθοδόξου Κέντρου έχει καθορισθή διά του από 19ης Οκτωβρίου 1975 Πατριαρχικού Σιγιλλίου και αποσκοπεί ειδικώτερον εις την «ανάπτυξιν εν αυτώ επιστημονικού θεολογικού φυτωρίου εν οικουμενική προοπτική, μέλλοντος ίνα μεταπτυχιακώς καταρτίζη στελέχη εξ απασών των κατά τόπους Αγιωτάτων Ορθοδόξων Εκκλησιών, χρήσιμα διά τας ανάγκας αυτών, εξειδικευμένα δε εις την διεξαγωγήν διορθοδόξων και διαχριστιανικών διαλόγων, εις αντίδοσιν ανατολικής και δυτικής θεολογίας».
Συμπληρώνεται δε πως από τις σπουδές στο Ινστιτούτο παρέχεται σε νέους θεολόγους, κληρικούς ή λαικούς, των κατά τόπους Ορθοδόξων Εκκλησιών “αφ” ενός μεν υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακάς σπουδάς εις την Ορθόδοξον Θεολογίαν, αφ” ετέρου δε μίαν πληρεστέραν αξιοποίησιν των νεωτέρων τάσεων της Ρωμαιοκαθολικής και Προτεσταντικής Θεολογίας εις τον σύγχρονον διάλογον της Ορθοδοξίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον και προς τας άλλας θρησκείας”.
Δηλαδή θέλετε να γίνετε οικουμενιστής με δίπλωμα; Περάστε από το Σαμπεζύ…
Σε αυτό λοιπόν το Ινστιτούτο καλεί η επίσημη Ελαδική Εκκλησία, η Ιεραρχία της οποίας ειρήσθω εν παρόδω αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα του διαλόγου με τους Ρ/Καθολικούς, κάθε ενδιαφερόμενο να σπουδάσει….
Στην εγκύκλιο της ΔΙΣ αναφέρονται τα εξής:
Πρός
τήν Ἱεράν Ἀρχιεπισκοπήν Ἀθηνῶν καί
τάς Ἱεράς Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΘΕΜΑ: «Περί Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν εἰς τό ἐν Σαμπεζύ Γενεύης Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας»
Ἐκ Συνοδικῆς Ἀποφάσεως, ληφθείσης ἐν τῇ Συνεδρίᾳ τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, τῆς 6ης μηνός Μαρτίου ἐ.ἔ., γνωρίζομεν ὑμῖν, ὅτι τό Ἰνστιτοῦτον Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας (Institut d’ Études Supérieures en Théologie Orthodoxe), παρά τῷ Ὀρθοδόξῳ Κέντρῳ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐν Σαμπεζύ (Chambésy) Γενεύης τῆς Ἑλβετίας, γνωστοποιεῖ πρός τούς ἐνδιαφερομένους τήν ἔναρξιν τοῦ προσεχοῦς ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους, 2017-2018.
Τό πρόγραμμα μεταπτυχιακῶν σπουδῶν τοῦ ὡς εἴρηται Ἰνστιτούτου, περιωνύμου τῇ ἀνά τόν κόσμον Ὀρθοδοξίᾳ καί λειτουργοῦντος ἐν συνεργασίᾳ μετά τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν τῶν Πανεπιστημίων τοῦ Φριβούργου καί τῆς Γενεύης, ἀναπτύσσεται εἰς τέσσαρα ἑξάμηνα καί περατοῦται διά τῆς χορηγήσεως Master of Arts en études théologiques (spécialisation: orthodoxie et études interchrétiennes), τό ὁποῖον ἐπιτρέπει τήν ἐκπόνησιν διδακτορικῆς διατριβῆς. Oἱ ἐπιλεγόμενοι μεταπτυχιακαί φοιτηταί λογίζονται ὑπότροφοι τοῦ προειρημένου Πατριαρχικοῦ Κέντρου.
Ἡ ἔναρξις τοῦ πρώτου ἑξαμήνου τοῦ προσεχοῦς ἀκαδημαϊκοῦ ἔτους (2017-2018) ἔχει ὁρισθῆ τήν 18ην Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. Αἱ αἰτήσεις τῶν ὑποψηφίων δέον ὅπως ὑποβληθοῦν ἀνυπερθέτως ἕως τῆς 31ης Μαρτίου ἐ.ἔ., καί συμπεριλαμβάνωσιν ἅπαντα τά ἀπαραίτητα στοιχεῖα (ἀπολυτήριον Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, πτυχίον Θεολογίας, βιογραφικόν σημείωμα, συστατηρίους ἐπιστολάς τῶν οἰκείων Ἐκκλησιαστικῶν Ἀρχῶν καί Καθηγητῶν κ.λπ.), ὡς αὐτά περιγράφονται εἰς τήν ἑνότητα “Inscription” τῆς ἱστοσελίδος www.institutorthodoxe.org).
Τό πεδίον μαθημάτων περιλαμβάνει στοιχεῖα Δογματικῆς, Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Κανονικοῦ Δικαίου, Πατρολογίας, Λειτουργικῆς μετά στοιχείων Ἁγιογραφίας,ἀκαδημαϊκόν σεμινάριον περί τῆς Οἰκουμενικῆς Κινήσεως, ὡς καί εὐρύτερον κύκλον κατ’ ἐπιλογήν διδασκαλίας περί τῶν Θεολογικῶν Διαλόγων καί τῆς θεολογίας τῶν Ἑτεροδόξων. Ἀποσκοπεῖ εἰς τόν ἄρτιον θεολογικόν καταρτισμόν, μεταπτυχιακοῦ καί διδακτορικοῦ ἐπιπέδου, μελῶν καί στελεχῶν τῶν ἀνά τήν Οἰκουμένην Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, ἐπί τῷ τέλει τῆς μετ’ ἐπιστήμης ὀρθοδόξου μαρτυρίας ἐν τῇ ἐκπληρώσει τῆς ἀποστολῆς Αὐτῶν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον, ἐν πνεύματι δημιουργικοῦ διαλόγου μεταξύ ἀλλήλων καί τῶν Ἑτεροδόξων καί ἐπί τῇ εὐρείᾳ βάσει τῶν διορθοδόξων, διαχριστιανικῶν καί διαθρησκειακῶν σχέσεων.
Ἕνεκα τούτων, ἡ Ἁγία ἡμῶν “Εκκλησία, καυχωμένη ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ καί Δομήτορι Αὐτῆς, Ὅς «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις Αὐτοῦ» (Σοφία Σειράχ, λη΄ 6), μετ” εὐαρεστήσεως ὡς πλείστης πληροφορεῖ ὑμᾶς περί τῶν προειρημένων φιλομαθῶν σπουδῶν ἐπί τῆς ἱερᾶς θεολογικῆς ἐπιστήμης, ἥτις ὁδηγεῖ τούς ἐντρυφῶντας αὐτῇ ἔτι πλέον εἰς τήν Ἀλήθειαν, τόν λόγον καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης

3 σχόλια :


 1. Αν νομίζουν ότι η πραγματική θεολογία διδάσκεται στα αμφιθέατρα του ΣΑΜΠΕΖΥ πλανώνται πλάνην οικτράν.

  Την πραγματική Θεολογία την χαρίζει ο Κύριος και δεν τη διδάσκουν οι καθηγητές στα αμφιθέατρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Στις πίστες του Σαμπεζύ,τώρα η σάμπα ζει...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δεν τα λέτε καλά , και βούλα οικουμενιστη να χουν ΠΑΛΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ θα ναι...

  ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com