Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑΤΑΠΕΛΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ

† Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πῆχος
Ἡγούμενος Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας, Πάρου

ΚΑΤΑΓΝΩΣΙΣ ΕΤΕΡΟΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ

Διατυπωθεισῶν ὑπὸ τῆς αὐτοῦ Θειοτάτης Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου,
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ Ι. ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ὅπως λαβοῦσα γνῶσιν διαπιστώσῃ, ἀποκηρύξῃ καὶ καταδικάσῃ αὐτὰς ὡς ἀντικειμένας τῇ ὀρθῇ διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας.
Κατατεθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Ν. Πήχου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζω­ο­δόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου.

------
Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμε, Πρόεδρε τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, καὶ
Σεβασμιώτατοι Ἀρχιερεῖς μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς καθ᾽ ἡμᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως αὐτὴ λειτουργεῖ δυνάμει τοῦ Συνοδικοῦ τόμου τοῦ 1850 καὶ τῆς Πατριαρχικῆς Πράξεως τοῦ 1928 ἐκδοθέντων ἀμφοτέρων ὑπὸ τοῦ σεπτοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τῆς Κωνσταντινουπόλεως,
Εὐλογεῖτε.
Διὰ τῆς παρούσης καταθέτω ἐνώπιόν σας, ἐνώπιον τοῦ σεπτοῦ Σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὸν σκανδαλισμὸν ἐμοῦ προσωπικῶς, τῆς συνοδείας μου, κληρικῶν, μοναχῶν καὶ πλήθους κόσμου, ὁ ὁποῖος κλυδωνίζεται ταρασσόμενος ὡς ὑπὸ κυμάτων πολλῶν λόγῳ τῶν ἀλλεπαλλήλων ἑτεροδιδασκαλιῶν, αἱ ὁποῖαι διετυπώθησαν κατὰ καιροὺς ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου μὲ ἀποκορύφωμα τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον (ΑκΜΣ) τοῦ Κολυμπαρίου τῆς Κρήτης.
Ἐκ προοιμίου σᾶς ἀναφέρω, ὅτι τὰ ὅσα θὰ ἀναγνώσετε καταγγελλόμενα κατωτέρω δὲν εἶναι καρπὸς ἀντιπαθείας ἢ ἀπαρεσκείας εἰς τὸ πρόσωπον τοῦ Παναγιωτάτου οὔτε κἂν πνεῦμα ἀντιλογίας ἢ ἄλλης τινὸς κακοθυμίας ἔναντι αὐτοῦ, ἡ νόμιμος δὲ προσφυγή μου εἰς Ὑμᾶς γίνεται καθηκόντως, μὲ πρόδηλον πνευματικὴν ἀνησυχίαν, μὲ πεποίθησιν ἀληθείας καὶ ἀπὸ ἔντονον καὶ δικαιολογημένον ἐνδιαφέρον. Κατανοῶ ἀπολύτως ὅτι τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον τελεῖ ὑπὸ αἰχμαλωσίαν. Ἡ σῴζουσα ἀλήθεια εἰς τὴν ἡνωμένην «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν» εἶναι τὸ ζητούμενον, καὶ αὐτὸ ἐπιθυμοῦμε νὰ καταφανῇ χωρὶς φόβον καὶ πάθος. Ἐκ παραλλήλου ἡ ἀναίρεσις ὑφ᾽ Ὑμῶν τῶν διατυπωθεισῶν ἑτεροδιδασκαλιῶν θὰ προλάβῃ τὸ ἐπαπειλούμενον νέον σχίσμα εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας.
 Ἀνασκοποῦντες λοιπὸν τὴν μέχρι σήμερον πορείαν τοῦ παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου εἰς τὸν χῶρον τῆς Ἐκκλησίας θὰ παρουσιάσωμεν μερικὰ σημεῖα, διὰ τῶν ὁποίων στοιχειοθετοῦνται αἱ ἑτεροδιδασκαλίαι αὐτοῦ.
1.α΄) Ὁ Παναγιώτατος, ἀπὸ τὰ χρόνια διευρύνσεως τῶν σπουδῶν του, εἰς τὴν διδακτορική του διατριβὴν μὲ τίτλον «Περὶ τὴν κωδικοποίησιν τῶν Ἱ. Κανόνων καὶ τῶν κανονικῶν διατάξεων ἐν τῇ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ» ἐκθέτει τὰς ἀπόψεις του διὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας ποὺ ῥυθμίζουν τὰς σχέσεις τῶν ὀρθοδόξων μὲ τοὺς ἑτεροδόξους διὰ τῶν ἑξῆς: «Δὲν δύναν­ται», γράφει, «νὰ ἐφαρμοσθοῦν σήμερον καὶ πρέπει νὰ τροποποιηθοῦν αἱ δι­α­τάξεις αἱ κανονίζουσαι τὰς σχέσεις τῶν Ὀρθοδόξων Χρι­στιανῶν πρὸς τοὺς ἑτεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους. Δὲν δύναται ἡ Ἐκ­κλησία νὰ ἔχῃ διατάξεις ἀπαγορευούσας τὴν εἴσοδον εἰς τοὺς ναοὺς τῶν ἑτεροδόξων καὶ τὴν μετ᾽ αὐ­τῶν συμπροσευχήν, καθ᾽ ἣν στιγμὴν αὕτη διὰ τῶν ἐκ­προσώπων αὐτῆς προσ­εύχεται ἀπὸ κοινοῦ μετ᾽ αὐτῶν διὰ τὴν τελικὴν ἕνωσιν ἐν τῇ πίστει, τῇ ἀ­γάπῃ, τῇ ἐλπίδι. Περισσοτέρα ἀγάπη πρέπει νὰ “ἀρ­δεύσῃ” πολλὰς κανονικὰς διατάξεις πρὸς “ζωογονίαν”. Ἐπιβάλλεται τροποποίησις ὁ­ρισμένων διατάξεων ἐπὶ τὸ φιλανθρωπότερον καὶ ρεαλιστικώτερον. Ἡ Ἐκκλησία δὲν δύναται καὶ δὲν πρέπει νὰ ζῇ ἐκτὸς τόπου καὶ χρόνου».
Οἱ ἱ. Κανόνες, διὰ τοὺς ὁποίους γίνεται λόγος ἀνωτέρω, διὰ τῆς συνεχοῦς παραβάσεώς των ἔχουν καταργηθῆ ἐν τῇ πράξει. Ἡ ἑτεροδιδασκαλία ἔγινε πρᾶξις. Ἁπλῶς μὲ τὴν ΑκΜΣ ἔγινε προσπάθεια νὰ περιβληθῇ σιωπηλῶς μὲ συνοδικὸν κῦρος. Αἱ θέσεις αὐταὶ τοῦ Παναγιωτάτου δὲν ἀποτελοῦν ἑτεροδιδασκαλία, καὶ αἱ παραβάσεις ἱεροκανονικὰ παραπτώματα; Ἀσφαλῶς.
β΄) Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα οἱ ἱ. Κανόνες χαρακτηρίζονται ὡς μὴ ἔχοντες στοιχεῖα φιλανθρωπίας καὶ ρεαλισμοῦ. Ὅτι πάσχουν ἀπὸ ξηρασίαν, καὶ θὰ ἀναζωογονηθοῦν ἐὰν ποτισθοῦν μὲ νάματα ἀγάπης. Δηλαδή, τὸ Ἅγιον Πνεῦμα παρήγαγε, τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, καρποὺς (τοὺς ἱ. Κανόνας) ἐστερημένους ζωογόνου ἀγάπης; Ὅμως αἱ ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ τοπικῶν Συνόδων ξεκινοῦν μὲ τὸ «Ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ ἡμῖν»· πῶς εἶναι δυνατὸν αἱ ἐκφάνσεις αὐταὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νὰ μὴ ἔχουν στοιχεῖα φιλανθρωπίας καὶ ρεαλισμοῦ, νὰ πάσχουν ἀπὸ ξηρασίαν καὶ νὰ ἔχουν ἀνάγκην ἀπὸ τὴν ζωογόνον ἀγάπην τοῦ οἰκουμενισμοῦ; Δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;
2.α΄) Κατὰ τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τοῦ Φαναρίου 30-11-1998 ὁ Παναγιώτατος προσ­φωνῶν τὴν Παπικὴν ἀντιπροσωπείαν λέγει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς· «Σεβασμιώτατε Καρδινάλιε κύριε William Η. Keeler καὶ λοιποὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ οἱ ἀποτελοῦντες τὴν Ἀντιπροσωπείαν τῆς Ἐκκλησίας Ρώμης, …Δὲν πρέπει νὰ σπαταλήσωμεν τὸν χρόνον εἰς ἀναζητήσεις εὐθυνῶν. Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλ’ ὀφείλομεν ἐνώπιον Αὐτοῦ ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων. …Εἴθε νὰ ἀξιώσῃ ἡμᾶς ὁ Κύριος νὰ ἴδωμεν καὶ τὴν ἀνάστασιν τῆς ἑνότητος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. Ἀμήν» (περ. «Ἐπίσκεψις» τ. 563/1998, σελ. 22-29).
Παρατηροῦμεν εἰς τὸ ἀπόσπασμα αὐτό, ὅτι ἡ τοποθέτησις τοῦ Παναγιωτάτου ἔναντι τῶν ἱ. Κανόνων δὲν παραμένει ἁπλῶς ἡ ἰδία ἀλλὰ ἐπεκτείνεται ἀκόμη καὶ εἰς τὰ πρόσωπα τῶν θεοφόρων πατέρων, οἱ ὁποῖοι χαρακτηρίζονται «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως». Οἱ ἅγιοι Πατέρες, οἱ ὁποῖοι ὡς πύργοι ἄσειστοι καὶ ὡς ἀστέρες πολύφωτοι τοῦ νοητοῦ στερεώματος, κατὰ τὸν ὑμνῳδόν, φωτίζουν τὸν δρόμον ποὺ πρέπει νὰ ἀκολουθῶμεν ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, εἶναι «θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως». Νὰ εἴπωμεν, ὅτι ὁ χαρακτηρισμὸς αὐτὸς ἐπεκτείνεται καὶ εἰς τοὺς ἀναριθμήτους μάρτυρας καὶ ὁσιομάρτυρας, οἱ ὁποῖοι μὲ τὸ τίμιον αἷμά τους ἐπότισαν καὶ ποτίζουν τὸ ἀειθαλὲς δένδρον τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἡ θέσις αὐτὴ ἑτεροδιδασκαλία;
β΄) Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα διαβάζουμε, ὅτι ὁ Παναγιώτατος διατυπώνει ἐνώπιον τῆς Παπικῆς ἀντιπροσωπείας τὴν εὐχὴν «νὰ ἀξιώσῃ ἡμᾶς ὁ Κύριος νὰ ἴδωμεν καὶ τὴν ἀνάστασιν τῆς ἑνότητος τῆς Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ. Ἀμήν». Δηλαδή, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία πάσχει κατὰ τὴν ἑνότητά της καὶ δὲν εἶναι ἡ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ὅπως μέχρι τώρα πιστεύομεν; Ἡ ἑνότης τῆς Μιᾶς Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησιας εἶναι νεκρὰ καὶ περιμένει τὴν ἀνάστασίν της;
γ΄) Ὁ Παναγιώτατος τὸ 1991, ὡς μητροπολίτης Φιλαδελφείας, μιλώντας σὲ παπικούς, εἶχε διατυπώσει μίαν διαφοροποιημένην ἀπὸ τὰ Ὀρθόδοξα δεδομένα Ἐκκλησιολογίαν· «Δὲν εἶναι δυνατό», εἶπε, «νὰ θεωρήσουμε ὅτι, εἴτε ἐμεῖς οἱ Ὀρ­θόδοξοι, εἴτε ἐσεῖς οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, ἔχουμε ἀποκλειστικὴ ἰδιοκτησία τὴν διαδοχὴ τῆς ἀρχαίας Ἐκκλησίας» (περιοδικὸν «Ἐπίσκεψις» τ. 464/1-7-1991, σ. 9). Ὥστε ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἡ ὄντως Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, ἀπώλεσε τὴν αὐτοσυνειδησίαν της, εἶναι νεκρὰ καὶ περιμένει διὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ νὰ δῇ τὴν ἀνάστασίν της; Εἶναι ἢ δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;
3. α΄) Ὁ Παναγιώτατος πραγματοποιῶν ἐπίσημον ἐπίσκεψιν εἰς τὸ Βατικανὸν τὴν 27-6-1995 καὶ ὁμιλῶν σὲ νεαροὺς παπικοὺς εἶπε μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς· «Τέκνα τῆς Ἐκκλησίας ἐν Κυρίῳ εὐλογημένα καὶ ἀγαπητά..., συνεορτάζομεν ἡ Ἀνατολὴ καὶ ἡ Δύσις (ἐννοεῖ τὴν θρονικὴν ἑορτὴν τῆς ῾Ρώμης). Θεοῦ τὸ δῶρον... Ἑορτάζομεν, διότι εἴμεθα ἡ ἐπὶ γῆς πορευομένη κοινωνία τῶν Ἁγίων..., εἶναι δὲ ἡ ἑορτὴ τῆς Ἐκκλησίας πεπληρωμένη ὅταν εἶναι παροῦσα καὶ συνεορτάζουσα ἡ νεολαία... Ἐλάβατε διὰ τοῦ Ἁγίου Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος τὰ χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Φέρετε ἐν τῇ ψυχῇ καὶ τῷ μετώπῳ ὑμῶν τὰ σημεῖα τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ» (περιοδικὸν «Ἐπίσκεψις» τ. 520/31-7-1995, σσ. 19, 20, 5 καὶ 6).
Δηλαδή, δὲν μᾶς χωρίζει τίποτε; Ἀπὸ πότε ἀπέκτησαν Χάριν τὰ μυστήρια τῶν Παπικῶν; Αὐτὴν τὴν παρακαταθήκην παρελάβομεν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ τοὺς ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας; Δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;
4. α΄) Ὁ Παναγιώτατος κατὰ τὴν ὁμιλίαν του τὴν 4-11-1994, σὲ διαθρησκειακὴν συνάντησιν εἰς τὴν ἰταλικὴν πόλιν Riva del Garda, ὅπου ὡμίλησε σὲ παρισταμένους ἡγέτας διαφόρων θρησκειῶν, εἶπε· «Πρέπει νὰ συμβάλωμεν ὥστε νὰ φέρωμεν εἰς τὸ προσκήνιον τὰς πνευματικὰς ἀρχὰς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφωσύνης καὶ τῆς εἰρήνης. Πράγματι, διὰ τὸν λόγον αὐτὸν συνεκεντρώθημεν ἐδῶ! Αὐτὸς εἶναι ἕνας τρόπος, διὰ τοῦ ὁποίου ἡμεῖς οἱ κληρικοὶ δυνάμεθα νὰ βοηθήσωμεν αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι κυβερνοῦν. Ἡ βαθεῖα καὶ σταθερὰ πνευματικότης μας ἔρχεται εἰς ὀξεῖαν ἀντίθεσιν μὲ τὸν ἐγκόσμιον χαρακτῆρα τῆς συγχρόνου πολιτικῆς. …Αὐταὶ αἱ δυνατότητες ἀνακύπτουν ἀπὸ τὴν ἰδίαν τὴν φύσιν τῆς ἰδιότητος ποὺ φέρομεν, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, ὡς κλητοὶ τοῦ Θεοῦ. Ὡς μία κοινότης πίστεως δυνάμεθα νὰ ἀντιμετωπίσωμεν τὸν κοσμικὸν οὐμανισμὸν καὶ τὸν ἐθνικισμὸν μὲ ἀγάπην, μὲ πνεῦμα Οἰκουμενισμοῦ καὶ μὲ τὸν ὑγιῆ σεβασμόν μας πρὸς τὴν παράδοσιν. Ἀλλὰ τοῦτο δυνάμεθα νὰ ἐπιτύχωμεν μόνον ἐὰν εἴμεθα ἡνωμένοι ἐν τῷ πνεύματι τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, “Δημιουργοῦ τῶν πάντων, ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων”, Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καὶ Ἑβραῖοι, Μουσουλμᾶνοι καὶ Ἰνδουϊσταί, Βουδδισταὶ καὶ Κομφουκιανισταί…» (περιοδικὸν «Ὀρθοδοξία» τοῦ Πατριαρχείου, τ. Ὀκτωβρ.-Δεκεμβρίου 1994, κατὰ μετάφρασιν). Ἀγαστὴ συνεργασία τῶν κληρικῶν μὲ τοὺς κυβερνήτας τῶν λαῶν ὑπὸ τὸ προπέτασμα τῆς ἀγάπης!
Δηλαδή, ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης Χριστὸς ἔχασε τὸ φῶς του, τὰς πνευματικάς του ἀξίας, ἔγινε φανάρι ποὺ τρεμοσβήνει, καὶ αὐτὸ ποὺ μᾶς ἀπέμεινεν εἶναι «νὰ φέρωμεν εἰς τὸ προσκήνιον τὰς πνευματικὰς ἀρχὰς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τῆς ἀδελφωσύνης καὶ τῆς εἰρήνης»; 
Εἰς τὸ ἀνωτέρω ἀπόσπασμα καλεῖ νὰ ἑνωθοῦν «ἐν τῷ πνεύματι τοῦ ἑνὸς Θεοῦ, “Δημιουργοῦ τῶν πάντων, ὁρατῶν τε καὶ ἀοράτων”, Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ὀρθόδοξοι, Προτεστάνται καὶ Ἑβραῖοι, Μουσουλμᾶνοι καὶ Ἰνδουϊσταί, Βουδδισταὶ καὶ Κομφουκιανισταί…». Κύριε, ἐλέησον!... Δηλαδὴ εἰς τὸν ἴδιον Θεὸν πιστεύουν Χριστιανοί, Μουσουλμᾶνοι, Ἰνδουϊσταί, Βουδισταὶ καὶ Κομφουκιανισταί...; Δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;
Δυστυχῶς ἡ Ἐκκλησιολογία τοῦ Παναγιωτάτου πάσχει· δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος, εἶναι Οἰκουμενιστική.
β΄) Ὁμιλῶν ὁ Παναγιώτατος τὴν 20-12-2001 εἰς τὴν Α΄ Διαθρησκειακὴν Συνάντησιν τῶν Βρυξελλῶν καὶ ἀπευθυνόμενος σὲ ἐκπροσώπους τῶν τριῶν μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν χρησιμοποίησε ὁμοειδῆ Θεολογία καὶ διὰ τοὺς ἀλλοθρήσκους (Ἰουδαϊσμοῦ, Μουσουλμανισμοῦ, Χριστιανισμοῦ) καὶ εἶπε· «Παρακαλοῦμεν θερμῶς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους νὰ δώσωμεν εἰς τοὺς πιστούς μας καὶ τὸν κόσμον ὅλον ἀνόθευτον τὸ εἰρηνοποιὸν μήνυμα τοῦ ἑνὸς καί μόνου ἀληθινοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς συνεκέν­τρωσεν ἐν τῇ ἀγάπῃ Του ἐνταῦθα. …Ἡμεῖς οἱ πιστεύοντες εἰς ἕνα προ­σω­πι­κὸν Θεὸν ἔχομεν τὴν ἐμπειρίαν τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ καὶ τῆς εἰρήνης, ἡ ὁποία ἐγκαθίσταται εἰς τὴν ψυχήν μας καὶ πληροῖ καὶ ἀναπαύει αὐτήν, ὅταν ἀποκαθίσταται ἡ κοινωνία τῶν προσωπικῶν ὑπάρξεων τοῦ ταπεινοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ μεγάλου Θεοῦ… Ἐὰν σταθῶμεν μὲ τὸ προσῆκον δέος ἀπέναντι τῶν προσωπικῶν ἀναζητήσεων ἑκάστης ψυχῆς, ἡ ὁποία, γεννηθεῖσα εἰς ὡρισμένην θρησκευτικὴν παράδοσιν, ἀνοίγει τὰς πτέρυγάς της διὰ νὰ πετάξῃ εἰς ἀναζήτησιν τοῦ Ἠγαπημένου, ἀντιλαμβανόμεθα ὅτι ἔχομεν ἀνθρώπινον χρέος νὰ σεβασθῶμεν ἀπολύτως τὴν προσωπικὴν πορείαν ἑκάστου πρὸς τὴν ὑπερτάτην ἀγάπην. Τότε ἐναγκαλιζόμεθα ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχὴν αὐτὴν καὶ παρακολουθοῦμεν ἐν ἄκρᾳ σιωπῇ καὶ προσευχῇ τὴν πορείαν της, εἴτε συμβαδίζει μὲ ἡμᾶς (τοὺς Χριστιανοὺς) εἴτε ἀκολουθεῖ ἄλλον δρόμον (λ.χ. τὸν Ἰουδαϊσμὸν ἢ τὸ Ἰσλάμ), διότι ὁ Ἠγαπημένος Θεός, ὁ Κύριός της, τὴν ἀναμένει καὶ θὰ τῆς δείξῃ τὸν δρόμον. Δὲν χρειάζεται ἀπὸ μέρους ἡμῶν οὐδεμία βία, οὐδεμία πίεσις, μόνον στοργὴ καὶ εἰρήνη» (περιοδικὸν «Ἐπίσκεψις» τ. 603/31-12-2001).
Ἔχουν λοιπὸν καὶ οἱ Ἑβραῖοι καὶ οἱ Μουσουλμᾶνοι τὴν ἐμπειρίαν τοῦ ἑνὸς προσωπικοῦ Θεοῦ, τοῦ πλήρους ἀγάπης ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ; Ἔτσι κατανοεῖ ὁ Παναγιώτατος τὸ «Τζιχάντ» τῶν μουσουλμάνων ἢ τὰς ἐκκαθαριστικὰς ἐπιχειρήσεις τῶν Ἰσραηλιτῶν; Ἡ θεολογία τοῦ Παναγιωτάτου δὲν εἶναι Ὀρθόδοξος. Εἶναι ἐπηρεασμένη ἀπὸ τὴν βλάσφημον θεωρίαν τῶν Ἀβρααμικῶν θρησκειῶν, τὴν ὁποίαν διετύπωσεν ὁ Γάλλος Ἰσλαμολόγος Louis Massignon (1883-1962), δι᾽ αὐτὸ καὶ ἡ θεολογία του παρεκκλίνει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξον τοιαύτην. Δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;
5. α΄) Συνεπὴς πρὸς τὴν καινοφανῆ ἐκκλησιολογίαν του, ὁ Παναγιώτατος ἔχει παραιτηθῆ ἀπὸ τὴν θεόθεν καθωρισμένην ἀποστολὴν τῆς Ἐκκλησίας «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς…» (Ματθ. 28,19). Δὲν ἐπιδιώκει νὰ ὁδηγήσῃ ἑ­τεροδόξους καὶ ἑτεροθρήσκους εἰς τὴν ἀλήθειαν τοῦ Εὐαγγελίου. Τὸ διεκήρυξε «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» εἰς τὸ Durban τῆς Ν. Ἀφρικῆς τὴν 17-3-2001 σὲ μήνυμά του μὲ τὴν εὐκαιρίαν Παγκοσμίου Διασκέψεως λέγοντας· «Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία δὲν ἐπιδιώκει νὰ πείσῃ τοὺς ἄλλους περὶ συγκεκριμένης τινὸς ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας ἢ τῆς ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει νὰ τοὺς μεταστρέψῃ εἰς συγκεκριμένον τινὰ τρόπον σκέψεως» (ἱστοσελίδα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἐσθονίας· www.orthodoxa.org/GB/patriarchate/speech/­statement.htm). Εἰς τὴν θείαν ὅμως λειτουργίαν τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, εἰς τὴν εὐχὴν ποὺ ἀκολουθεῖ ἀμέσως μετὰ τὸν καθαγιασμόν, παρακαλοῦμεν τὸν Κύριον λέγοντες· «τοὺς ἐσκοτισμένους ἐπισυνάγαγε· τοὺς πεπλανημένους ἐπανάγαγε καὶ σύναψον τῇ ἁγίᾳ σου καθολικὴ καὶ ἀποστολική Ἐκκλησία». Πῶς θὰ γίνῃ αὐτό; διὰ τῆς σιωπῆς καὶ ὄχι διὰ τῆς μαθητείας καὶ τοῦ κηρύγματος; Διὰ τῆς σιωπῆς θὰ γίνῃ ἡ εἰσδοχὴ τῶν ἑτεροδόξων καὶ τῶν ἑτεροθρήσκων εἰς τὴν Ἐκκλησίαν Του; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει «ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς, ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ρήματος Θεοῦ» (Ρωμ. 10, 17). Εἰς τὴν Κόρινθον ὁ ἴδιος Ἀπόστολος λαμβάνει συγκλονιστικὸν μήνυμα ἀπὸ τὸν Κύριον· «... μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς» (Πραξ. 18, 9). Δὲν εἶναι ἡ θέσις αὐτὴ τοῦ Παναγιωτάτου καταστρατήγησις Κυριακῆς ἐντολῆς; Δὲν εἶναι αὐτὸ ἑτεροδιδασκαλία;
β΄) Ὁ Παναγιώτατος προσφέρει ὡς δῶρον τὸ Κοράνιον καὶ τὸ ὀνομάζει ἱερὸν καὶ ἅγιον. Τὴν 29-10-2009 μετέβη εἰς τὴν Ἀτλάντα τῶν Η.Π.Α., ἐπισκέφθηκε τὸν πρόεδρον τῆς Coca-Cola κ. Muhtar Kent καὶ τοῦ προσέφερεν ἕνα Κοράνιον λέγοντας· «Ἔχω ἕνα μικρὸ ἀναμνηστικό. Μικρὸ καὶ σπουδαῖο. Ἀναμνηστικὸ (γιὰ) τὸν Muhtar. Αὐτὸ εἶναι τὸ Ἅγιο Κοράνιο, τὸ ἱερὸ βιβλίο τῶν μουσουλμάνων ἀδελφῶν μας» (www.youtube.com/watch?v=­5p7DqpeTJM8). Δυστυχῶς τὴν χειρονομίαν αὐτὴν τὴν ἐμιμήθησαν καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς ἐπὶ μεγάλῳ σκανδαλισμῷ τῶν ὀρθοδόξων πιστῶν.
γ΄) Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον προωθεῖ τὸν κοινὸν ἑορτασμὸν τοῦ Πάσχα μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Παπικῶν. Τὸν κοινὸν ἑορτασμὸν προωθοῦσε ἀρχικὰ τὸ Βατικανὸν ἀπὸ τὸ 1960, τὸν στόχον του ὅ­μως αὐτὸν τὸν ἐπισημοποίησε κατὰ τὴν Β´ Βατικανὴν Σύνοδον (1965) καὶ τὸν ἀπεδέ­χθη ὁ μακαριστὸς πατριάρχης Ἀ­θηναγόρας, ὁ ὁποῖος ἔγινεν ἔνθερμος ὑποστηρικτὴς τῆς ἰδέας αὐτῆς. Τὸ Οἰκουμενικὸν Πατρι­αρχεῖον μὲ τὴν ὑπ᾽ ἀριθμ. 150 πρωτ. 420/26-5-1995 ἐγκύκλιόν του ἔκανε λόγον διὰ «τὸν καθορισμὸν κοινῆς ἡμερομηνίας ἑορτασμοῦ ὑφ᾽ ἁπάντων τῶν χριστιανῶν τῆς Μεγάλης ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Πάσχα». Ἀγνοεῖ ὁ Παναγιώτατος ἢ περιφρονεῖ τὰ περὶ τούτου διακελευόμενα ὑπὸ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ τῶν Ἱερῶν Κανόνων;
6. ῾Ο Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Βαρθολομαῖος σὲ παλαιότερον δημοσίευμά του εἰς τὸ Ρωμαιοκαθολικὸν περιοδικὸν «The National Catholic Reporter» (in the January 21, 1977) ἔγραψε τὰ ἑξῆς ἀποκαλυπτικὰ τῶν προθέσεών του διὰ τὴν μέλλουσαν νὰ συνέλθῃ Πανορθόδοξον Σύνοδον: «Οἱ δικοί μας στόχοι εἶναι ἴδιοι μὲ αὐτοὺς τοῦ πάπα Ἰωάννου 23ου νὰ ἐκσυγχρονίσωμεν τὴν Ἐκκλησίαν καὶ νὰ προωθήσωμεν τὴν ἑνότητα τῶν Χριστιανῶν. Ἐπίσης, ἡ Σύνοδος θὰ σημάνῃ τὸ ἄνοιγμα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί́ας εἰς τὰς μὴ Χριστιανικὰ́ς θρησκείας καὶ εἰς ὁλό́κληρον τὴν ἀνθρωπό́τητα. Αὐτὸ́ σημαί́νει μί́αν νέ́αν στάσιν ἔ́ναντι τοῦ Ἰσλά́μ, τοῦ Βουδισμοῦ́, τοῦ σύγχρόνου πολιτισμοῦ́ καὶ ὅ́σον ἀφορᾷ́ τὰς ἐπιδιώ́ξεις διὰ ἀδελφό́τητα χωρὶ́ς ρατσιστικὰ́ς διακρί́σεις ... μὲ ἄ́λλα λό́για θὰ σημά́νῃ τὸ τέ́λος δώ́δεκα αἰώ́νων ἀπομονώσεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησί́ας». Συνεπῶς «ὅπερ ἔδει δεῖξαι»!
Tὸ Ἀγγλικὸ κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς· In an article dating back from when Ecumenical Patriarch Bartholomew was still a Metropolitan, in the journal The National Catholic Reporter, the Patriarch said the following, revealing his intentions for the Pan-Orthodox Council: “Our aims are the same an John's (Pope John XXIII): to update the Church and promote Christian unity... The Council will also signify the opening of the Orthodox Church to non-Christian religions, to humanity as a whole. This means a new attitude toward Islam, toward Buddhism, toward contemporary culture, toward aspirations for brotherhood free from racial discrimination...in other words, it will mark the end of twelve centuries of isolation of the Orthodox Church.”[4]
[4] “Council Coming for Orthodox", interview by Desmond O'Grady, The National Catholic Reporter, in the January 21, 1977 edition. See also:http://orthodoxinfo.com/ecumenism/towards.aspx.
Μακαριώτατε, Ἅγιοι Συνοδικοί.
Ἐκ τῶν παρατεθέντων ἀνωτέρω σταχυολογημάτων ἀποδεικνύεται, ὅτι ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος εἶχε τὴν ἀτυχῆ ἔμπνευσιν νὰ διατυπώσῃ ἑτεροδιδασκαλίας καὶ νὰ ὑποπέσῃ οὕτως εἰς σωρείαν ἱεροκανονικῶν παραβάσεων, αἱ ὁποῖαι καταδικάζονται ὑπὸ τῶν κατωτέρω παρατιθεμένων ἱερῶν Κανόνων.
στ΄ Κανὼν τῆς Β΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου: «Αἱρετικοὺς δὲ λέγομεν, τούς τε πάλαι τῆς Ἐκκλησίας ἀποκηρυχθέντας, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα ὑφ᾽ ἡμῶν ἀναθεματισθέντας· πρὸς δὲ τούτοις, καὶ τοὺς τὴν πίστιν μὲν τὴν ὑγιῆ προσποιουμένους ὁμολογεῖν, ἀποσχίσαντας δὲ καὶ ἀντισυνάγοντας τοῖς κανονικοῖς ἡμῶν ἐπισκόποις».
ι΄ Ἀποστολικός· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικοῦ ἢ ἀφωρισμένου δι᾽ ἀφορισμοῦ τιμωρεῖται».
με΄ Ἀποστολικός· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικῶν συνεπάγεται ἀφορισμὸν διὰ κληρικούς, ἀλλ᾽ οὗτοι ἐπὶ πλέον καθαιροῦνται ἐὰν δεχθῶσι τοὺς αἱρετικοὺς ὡς κληρικούς».
ξδ΄ Ἀποστόλων· «Συμπροσευχὴ μεθ᾽ αἱρετικῶν συνεπάγεται ἀφορισμὸν οἴκοι. Ἐὰν γίνῃ εἰς συναγωγὴν Ἑβραίων ἢ αἱρετικῶν, συνεπάγεται καθαίρεσιν διὰ κληρικὸν καὶ ἀφορισμὸν διὰ λαϊκόν».
στ΄ Λαοδικείας· «Αἱρετικοὶ μὴ ἀπαρνούμενοι τὴς αἵρεσιν ἑαυτῶν ἐμποδίζονται εἰσελθεῖν εἰς Ναὸν Ὀρθόδοξον».
ξη΄ Ἀποστόλων· «Χειροτονία, βάπτισμα κ.λπ. μυστήρια αἱρετικῶν ἄκυρά εἰσι».
ιδ΄ Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου· «Γάμος μεθ᾽ αἱρετικῶν ἢ ἀλλοθρήσκων ἀπαγορεύεται».
ρλα΄, ρλβ΄, ρλγ΄ τῆς ἐν Καρθαγένῃ Τοπικῆς Συνόδου (418 ἤ 419 μ.Χ.)· κανόνες οἱ ὁποῖοι ὑπενθυμίζουν τὸ ἱερὸν χρέος τῶν Ἐπισκόπων τῆς ἐπαναφορᾶς τῶν αἱρετικῶν (τῶν πεπλανημένων) εἰς τοὺς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
ζ΄ Ἀποστόλων· «Εἴτις Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος τὴν ἁγίαν τοῦ Πάσχα ἡμέραν πρὸ τῆς ἐαρινῆς ἰσημερίας μετὰ Ἰουδαίων ἐπιτελέσῃ, καθαιρείσθω».
Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι τὸ Πανάγιον Πνεῦμα δὲν συνηγορεῖ εἰς τὴν καταπάτησιν τῶν ἱερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι ὑπὸ τὴν ἐπίπνοιάν Του διετυπώθησαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρας, οἱ ὁποῖοι οὐδέποτε ὑπῆρξαν θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως.
Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι οἱ Κανόνες τῶν Ἱερῶν Σύνόδων εἶναι Ἁγιοπνευματικοὶ καὶ διατυπώθηκαν ἀπὸ τοὺς ἁγίους Πατέρας μὲ φιλανθρωπίαν, ἀγάπην καὶ ρεαλισμόν, αἰσθανόμεθα δὲ τὴν ζωογόνον δρόσον καὶ τὴν διαχρονικότητά των ὅταν καλούμεθα νὰ τοὺς ἐφαρμόσωμεν, χωρὶς νὰ χρειάζωνται ἀναζωογόνησι ἀπὸ τὴν παναίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Ἐπειδὴ φρονοῦμεν ὅτι διὰ τῶν ἀνωτέρω ἑτεροδιδασκαλιῶν καὶ τῶν ἱεροκανονικῶν παραπτωμάτων τοῦ Παναγιωτάτου ἐπέρχεται μεγάλος σκανδαλισμὸς τῶν πιστῶν, Κληρικῶν καὶ λαϊκῶν, μὲ ὁρατὸν πλέον τὸν κίνδυνον σχίσματος εἰς τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος.
Ἐπειδὴ πιστεύομεν ὅτι, ἀκολουθοῦν καὶ μερικοὶ ἄλλοι κληρικοὶ τὸν Παναγιώτατον εἰς τὰς ἱεροκανονικὰς του παραβάσεις καὶ ὑπάρχῃ κίνδυνος αὐτὸ νὰ γενικευθῇ καὶ νὰ γίνͺῃ θεσμὸς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Ἐπειδὴ διὰ τῆς συγκλήσεως τῆς ΑκΜΣ, τῆς ὑπὸ ἐξωεκκλησιαστικῶν παραγόντων –ὅπως ἀπεδείχθη– ἐπιβληθείσης, ἔγινε προσπάθεια νὰ περιβληθοῦν μὲ Συν­οδικὸν κῦρος ὅλα τὰ μέχρι σήμερα ἀντικανονικῶς λεχθέντα καὶ πραχθέντα ὑπὸ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, διὰ νὰ μένουν ἀναντίρρητα εἰς διηνεκές.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Παρακαλοῦμεν τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως συσκεφθεῖσα καθ᾽ ἑαυτὴν διαπιστώσῃ καὶ κάνῃ δεκτὴν τὴν κατάγνωσιν τῶν ἀνωτέρω ἑτεροδιδασκαλιῶν, ἀποκηρύξῃ δὲ καὶ καταδικάσῃ αὐτὰς ὡς ἀντικειμένας τῇ ὀρθῇ διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ ἐφαρμοσθῶσι τὰ ὑπὸ τῶν ἱερῶν Κανόνων προβλεπόμενα, μὲ ἀπώτερον σκοπὸν νὰ κοπάσῃ ὁ κλυδωνισμὸς ὄχι μόνον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ἀνὰ τὴν οἰκουμένην Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Πλείονα στοιχεῖα θὰ καταθέσω διὰ λεπτομεροῦς Ὑπομνήματός μου, ὅταν κληθῶ ὑπὸ τοῦ Ἀνακριτοῦ. Μάρτυρας προτείνω τοὺς κατωτέρω:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΣ: 
Σεβ. Μητροπολίτην Κονίτσης κ. Ἀνδρέαν, ΚΟΝΙΤΣΑΝ,
Σεβ. Μονεμβασίας καὶ Σπάρτης κ. Εὐστάθιον ΣΠΑΡΤΗΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Ἠλείας κ. Γερμανόν, ΠΥΡΓΟΝ,
Σεβ. Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεον, ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, ΠΕΙΡΑΙΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Ν. Σμύρνης κ. Συμεών, Ν. ΣΜΥΡΝΗΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Γλυφάδας κ. Παῦλον, ΓΛΥΦΑΔΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Κυθήρων κ. Σεραφείμ, ΚΥΘΗΡΑ,
Σεβ. Μητροπολίτην Αἰτωλίας κ. Κοσμᾶν, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ἰερεμίαν, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΝ,
Σεβ. Μητροπολίτην Μόρφου κ. Νεόφυτον - ΜΟΡΦΟΥ Κύπρου,
Σεβ. Μητροπολίτην Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιον - ΛΕΜΕΣΟΝ Κύπρου,
Σεβ. Μητροπολίτην Ἀντινόης Παντελεήμονα Λαμπαδάριον ΚΑΛΥΜΝΟΝ <metropolitanantinoes@gmail.com>.
ΚΑΘΗΓΗΤΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ:
Πρωτοπρεσβύτερον π. Γεώργιον Μεταλληνόν, Ὁμ. Καθηγητὴν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
Πρωτοπρεσβύτερον π. Θεόδωρον Ζήσην, Ὁμ. Καθηγητὴν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ.,
κ. Δημήτριον Τσελεγγίδην, Ὁμ. Καθηγητὴν Δογματικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ.,
ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥΣ - ΙΕΡΕΙΣ - ΜΟΝΑΧΟΥΣ:
Ἀρχιμ. π. Ἀθανάσιον Ἀναστασίου, Προηγούμενον τῆς Ἱ. Μονῆς τοῦ Μεγάλου Μετεώρου, Καλαμπάκαν,
Ἀρχιμ. π. Μάξιμον Καραβᾶν, Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου Ἑορδαίας, Πτολεμαΐδα
Ἀρχιμ. π. Γρηγόριον Χατζηνικολάου, Ἡγούμενον Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Γατζέας Βόλου,
Ἀρχιμ. π. Σαράντην Σαράντον, Διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Ἀμαρούσιον
Ἀρχιμ. π. Νικόδημον Πετρόπουλον, Προϊστάμενον ἱ. Ν. Ἁγίου Παύλου Πατρῶν - Πάτρας,
Ἀρχιμ. π. Παῦλον Δημητρακόπουλον, Θεολόγον (Mr Θεολογίας), Διευθυντὴν τοῦ Γραφείου Αἱρέσεων τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, Πειραιᾶ
Ἀρχιμ. π. Ἰωὴλ Κωνστάνταρον, Ἱεροκήρυκα, Ἱ. Μητροπόλεως Κονίτσης, Κόνιτσαν,
Ἀρχιμ. π. Κύριλλον Κωστόπουλον, (Dr. Θεολογίας) Ἱεροκήρυκα Ἱ. Μητροπόλεως Πατρῶν, Ἀσημάκη Φωτήλα 14-16 - τ.κ. 262 24 Πάτρας,
Πρωτ/ρον π. Πέτρον Heers, διδάκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ, e-mail: info@ uncutmountain.com,
Πρωτ/ρον π. Ἀναστάσιον Γκοτσόπουλον, Θεολόγον, (Μr. Θεολογίας), ἐφημέριον Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν, Πάτρας,
Πρωτ/ρον π. Ἄγγελον Ἀγγελακόπουλον, Θεολόγον, κληρικὸν τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Πειραιῶς, Πειραιᾶ
ὁσ. Μοναχὸν Ἀρσένιον Βλιαγκόφτην, Ἱ. Μονὴν Ἁγ. Ἀρσενίου Καπαδόκου, Βατοπέδι Χαλκιδικῆς.
ὁσ. Μοναχὸν Ἐπιφάνιον Καψαλιώτην, Καψάλαν Ἁγίου Ὄρους, Καρυὰς
ὁσ. Μοναχὸν Δαμασκηνόν, Κελλίον Φιλαδέλφου Ἁγίου Ὄρους, Καρυὰς
ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ:
κ. Σταῦρον Μποζοβίτην, Θεολόγον – Συγγραφέα, μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ», - Ἰσαύρων 42, Ἀθήνας
κ. Νικόλαον Σαββόπουλον, Θεολόγον, Ἐπιδαύρου 1, Ἁλμυρὴ Γαλατακίου, 201 00 Κόρινθον
κ. Δημήτριον Ρίζον, τηλ. 23850-28940, Φλώριναν,
κ. Ἰωάννην Τάτσην, Καρτάλη 12Α, 453 32 Ἰωάννινα, thriskeftika.­blogspot.­com/. τηλ. 26510-68589
ΘΕΟΛΟΓΟΥΝΤΑΣ:
κ. Δημήτριον Νατσιόν, Διδάσκαλον, Μεσημβρίας 20, 611 00 Κιλκὶς
κ. Βασίλειον Κερμενιώτην, Ἐκπαιδευτικόν, Κ. Ἀδαμοπούλου 11, 502 00 Πτολεμαΐδα
Λογγοβάρδᾳ τῇ 25 Φεβρουαρίου 2017
Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Τα-
ρασίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Μετὰ σεβασμοῦ
† Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πῆχος
Ἡγούμενος Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς
«Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας
Πάρου

52 σχόλια :

 1. ΥΠΕΡΟΧΟ!ΕΞΑΙΣΙΟ!
  ΑΡΑΓΕ,ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΙΕΡΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 'Η ΣΑΝ ΑΛΛΟΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΤΑΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΣ;83 ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΘΑ ΔΕΙΞΟΥΝ ΔΕΙΛΙΑ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΕΝΑ ΑΙΡΕΤΙΚΟ,ΕΝΩ 1 ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΑ ΕΒΑΛΕ ΜΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ,ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΤΟΤΕ ΔΙ'ΑΥΤΟΥ ΕΝΙΚΗΣΕ;
  ΜΑΚΑΡΙ,ΝΑ ΣΥΝΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Γράφετε :

  " Παρακαλοῦμεν τὴν Ἁγίαν καὶ Ἱ. Σύνοδον τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ὅπως συσκεφθεῖσα καθ᾽ ἑαυτὴν διαπιστώσῃ καὶ κάνῃ δεκτὴν τὴν κατάγνωσιν τῶν ἀνωτέρω ἑτεροδιδασκαλιῶν, ἀποκηρύξῃ δὲ καὶ καταδικάσῃ αὐτὰς ὡς ἀντικειμένας τῇ ὀρθῇ διδασκαλίᾳ τῆς κατὰ Ἀνατολὰς Ὀρθοδόξου Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας "

  Μα που ζείτε? Τις ετεροδιδασκαλίες αυτές τις έχει αποδεχθεί σιωπηρά (αλλά και με λόγια και με έργα) εδώ και καιρό η οικουμενιστική κρατική "εκκλησία" της Ελλάδος και μάλιστα προσπάθησε στην πράξη να παραπλάνηση και τους πιστούς με την κατάπτυστη φυλλάδα "ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ".

  Εάν σας απαντήσουν οι οικουμενιστές και κρυφο-οικουμενιστές της κρατικής "εκκλησίας" της Ελλάδος, γράψτε μου !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τουλάχιστον έπραξε το καθήκον του και έχει ήσυχη την συνείδηση του.

   Διαγραφή
  2. Πώς έπραξε το καθήκον του όταν έχει ακόμη εκκλησιαστική κοινωνία και επικοινωνία με τους οικουμενιστές και με αυτούς που έχουν άμεση ή έμμεση κοινωνία μαζί τους? Έκανε το καθήκον του ως ηγούμενος επειδή έγραψε πέντε αράδες ? Μην τρελαθούμε !!!

   Να μας πει λοιπόν ο ηγούμενος ποιον μνημονεύει στις λειτουργίες του.

   Διαγραφή
  3. Δυστυχῶς, οἱ λεγόμενοι "συντηρητικοί," οἱ ὁποῖοι συμπορεύονται μέ -- καί οὐσιαστικῶςστηρίζουν -- τούς Οἰκουμενιστάς, αὐτόν τόν "χαρτοπόλεμον" θεωροῦν "ὁμολογίαν πίστεως"! Ὅποιον συντάσσεται μέ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν (τοῦ Πατρίου Ἑορτολογίου) τόν θεωροῦν "σχισματικόν"!!!

   Διαγραφή
  4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 3. Σεβαστέ μου Ηγούμενε :

  " εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε, λέγει Κύριος, και ακαθάρτου μη άπτεσθε " (Β΄Κρ ΣΤ-17 ) .

  Ήρθε η ώρα της πράξης. Τι άλλο περιμένετε να γίνει?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο κάθε κληρικός έχει τά δικά του κριτήρια. Ας μήν γινόμαστε βασιλικότεροι του βασιλέως!! Ο Αγιος Παΐσιος έλεγε για τις αγιορείτικες μονές και την χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Ενωση: "Και αυτοί που δέχθηκαν τά χρήματα καλώς τά δέχθηκαν και αυτοί που δεν τά δέχθηκαν καλώς δεν τά δέχθηκαν!" Τό ίδιο ισχύει αναλογικά εδώ!

   Διαγραφή
  2. Συγχωρέστε με αλλά ο Άγιος Παΐσιος είχε πει και ότι ο Βαρθολομαίος είναι ο καλύτερος Πατριάρχης.

   Οι Άγιοι δεν έχουν κανένα αλάθητο.

   Σχετικά με τα λεφτα που λέτε, παρακαλώ να ερευνήσετε και να μάθετε με ποια λεφτά έγινε η "Εκκλησιαστική" ακαδημία της Κρήτης και μετά θα δείτε για ποιο λόγο παρήγαγε τους καρπόυς που παρήγαγε.

   Διαγραφή
  3. Ἐκτός τούτου, εἰς τό περιοδικόν "ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ" τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τό ὁποῖον ἀπευθύνεται σέ ἱερεῖς, τεῦχος τοῦ Ἰανουαρίου τοῦ 2012, σελ. 14, ἀναφέρεται τό ἑξῆς περιστατικόν: Ὅταν ὁ γ. Παΐσιος ἐπεσκέφθη τήν Ἱ. Μονήν τοῦ Σινᾶ καί συνήντησε μουσουλμανάκια στήν αὐλή, τούς εἶπε: "Τώρα νά φωνάξετε δυνατά “δόξα στόν Ἀλλάχ”"! Τότε ἕνας μοναχός εἶπε: "Τί πράγματα εἶναι αὐτά, γέροντα, δόξα στόν Ἀλλάχ, ἐμεῖς εἴμαστε ὀρθόδοξοι χριστιανοί"! Τότε ὁ γ. Παΐσιος τοῦ ἀπάντησε: "Γιατί ἄλλος νομίζεις εἶναι ὁ Ἀλλάχ ἀπό τόν Θεόν Πατέρα;" http://www.ecclesia.gr/greek/press/efimerios/index.asp).

   Ὅμως, ὅποιος δέν ἔχει τόν Υἱόν δέν ἔχει οὔτε τόν Πατέρα (βλ. Ἰω. 3:36 καί 5:23 καί ἀκόμη πιό καθαρά στό 1 Ἰω. 2:23: "πᾶς ὁ ἀρνούμενος τόν υἱόν οὐδέ τόν πατέρα ἔχει"). Συνεπῶς, ὁ Ἀλλάχ εἶναι ψεύτικος θεός. Ἄς σημειωθῆ ὅτι τό περιοδικόν δέν ἔγραψε τά ἀνωτέρω ἐπικριτικῶς γιά τόν π. Παΐσιον, ἀλλά ἐπαινετικῶς!!! Συγκεκριμένως, ἔγραψε: «Ὁ γέροντας γνώριζε πολύ καλά τί ἔλεγε. Ποιός μᾶς λέει ἄν ἡ παιδική ψυχή, κάποια ἀπό ὅλες, δέν συγκράτησε αὐτή τήν ἐμπειρία ὥστε στό μέλλον νά τή δουλέψει μέσα του καί νά γίνει ἀφορμή νά γνωρίσει τό Χριστό»!!!

   Διαγραφή
  4. Ο αγ.Παισιος ειπε αυτα που γραφετε,εννοουσε ομως οποιοσδηποτε αλλος θα ηταν χειροτερος αυτου και θα δειτε οτι ο επομενος θα ειναι χειροτερος του

   Διαγραφή
  5. Εἴδαμε τὸ τεῦχος τοῦ "Ἐφημερίου" ποὺ μᾶς λέτε κύριε Χατζηνικολάου. Τὸ γράφει κάποιος Καριώτογλου ἀλλὰ παρ' ὅ,τι "Δρ" δὲν μᾶς δίνει τὶς πηγές του γιὰ τὸ συγκεκριμένο περιστατικὸ μὲ τὸν π. Παΐσιο. Καλὰ θὰ κάνουμε ἀντὶ νὰ ἀναπαράγουμε αὐτὰ ποὺ ...ἀναπαράγουν ἄλλοι καὶ ἐκεῖνοι ἄλλων ...καὶ πάει λέγοντας, νὰ μιλᾶμε γιὰ βέβαια καὶ ἀδιαμφισβήτητα γεγονότα λόγια καὶ πράξεις κάποιου ἀνδρός.

   Μιχαὴλ Μακρίδης

   Διαγραφή
  6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  8. Φίλε Δημητριε ας μην είμαστε τοσο σίγουροι ότι τα γεγονότα συνέβησαν ακριβώς ετσι. Εδώ και δεκαετίες έχουν εισχωρήσει στην εκκλησία της Ελλάδος άνθρωποι που άλλοι ύπουλα και άλλοι φανερά και κάποιοι εν αγνοία τους προωθούν τον οικουμενισμο. Αυτοί είναι από απλοί θεολόγοι και άνθρωποι του εκκλησιαστικού ρεπορτάζ μέχρι και καθηγητές θεολογίας ,ιερείς, ηγούμενοι, μητροπολίτες.

   Ο ιστότοπος της εκκλησίας της Ελλάδος , το περιοδικό εφημέριος και οι άνθρωποι γιατί να αποτελούν εξαίρεση και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί (ακόμα και εν αγνοία τους) από τους θιασωτες του οικουμενισμού;

   Γενικά μιλώντας, από το να δεχθούμε την οποιαδήποτε είδηση ας είμαστε επιφυλακτικοί με την πηγή της κάθε είδησης.

   Διαγραφή
  9. ΚΑΛΟΙ ΜΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ!ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΕΙ Ο ''ΕΦΗΜΕΡΙΟΣ'';ΕΙΝΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ.ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΕΓΡΑΦΕ;ΜΕ ΤΟΣΗΝ ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΑΙΣΧΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΩΣ ΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΑΠΙΣΤΑΚΙΑ,ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΗΘΕΝ ΕΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ,ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΜΑΣ;ΜΑ,ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ;ΑΙΣΧΡΟΝ ΕΣΤΙ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙΝ!ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ,ΛΙΓΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

   Διαγραφή
 4. Δοξα Σοι Χριστε μου,και ελεγα που ειναι ολα τα μοναστηρια να παρουν θεση.χαρηκα για τον αγιο Γεροντα π.Χρυσοστομο πνευματικο τεκνο του κυρου Αυγουστινου Καντιωτη.Την ευχη σας αγιε Καθηγουμενε.Περιμενουμε και αλλους καθηγουμενους να μη φοβουνται και να ομολογησουν την ορθοδοξια μας.Ζητω η Ορθοδοξια!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σπουδαίο κείμενο. Ο Αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος και η αγωνιστική αδελφότητα της Ιεράς Μονής της Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας Πάρου δείχνουν το δρόμο.

  Ο Οικουμενισμός -και όχι μόνον ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος- πρέπει να καταδικαστεί συνοδικά, όχι απλά από την Εκκλησία της Ελλάδος, αλλά από Οικουμενική Σύνοδο ως παναίρεση.

  Δεν μπορούμε πια να είμαστε ικανοποιημένοι ΜΟΝΟΝ με τις εμπεριστατωμένες μελέτες κορυφαίων θεολόγων της Εκκλησίας επισκόπων, πρεσβυτέρων, μοναχών και λαικών που καταρρίπτουν τον Οικουμενισμό.

  Ούτε είναι αρκετό να περιοριζόμαστε να ζητούμε ακύρωση των κακόδοξων αποφάσεων της Συνόδου της Κρήτης.

  Χρειάζεται ανυπερθέτως να συγκληθεί Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον Οικουμενισμό σαν αίρεση ή πιο ορθά -όπως μας νουθετεί ο Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς- σαν παναίρεση, και να αναθεματίσει όλους τους πρωτεργάτες του Μελέτιο Μεταξάκη, Αθηναγόρα και τους ομόφρονές του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Απαντήσεις
  1. Μήπως πρέπει να φουντώσει; Ολοι οι σύγχρονοι Άγιοι μίλησαν για τον οικουμενισμο.

   Δε ζούμε στο 1800 για να έχουμε αμφιβολίες αν κάποιος διδάσκει , συμμετέχει στην οικουμενιστικη κίνηση ή αν συμπροσευχεται. Οι ειδήσεις μεταφέρονται σε χρόνο ρεκόρ τη στιγμή που συμβαίνουν.
   Αυτοί που διδάσκουν οικουμενισμο το κάνουν ΦΑΝΕΡΑ ΔΗΜΟΣΊΩΣ και όταν το κάνουν ο κόσμος είναι σε θέση να το ΔΕΙ.

   Πως να ισχυριστείς δε ήξερα δε είδα όταν και ξέρεις και είδες; και οταν ο διδάσκων τον οικουμενισμο γνωρίζει ότι και ξέρεις και τον βλέπεις;

   Διαγραφή
 7. Βόμβα μεγατόνων! Από εκεί δεν ξεκίνησε ο Καντιώτης; Δόξα τω Θεώ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ευχαριστώ θερμά τον σεβαστό Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου, π. Χρυσόστομο Πήχο (τον οποίο δεν γνωρίζω προσωπικά) για την μεγάλη τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει ως μάρτυρα στην μηνυτήρια αναφορά επί αιρέσει που κατάθεσε ενώπιον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κατά του επι κεφαλής της παναιρέσεως του Οικουμενισμού, του ασεβέστατου Πατριάρχη Κων/λεως κ. βαρθολομαίου.
  Ο π. Χρυσόστομος ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Γέροντος Αυγουστίνου Καντιώτη και με τη Συνοδεία του επάνδρωσε την ιστορική Μονή στην οποία εγκαταβίωσε ο άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, πνευματικό τέκνο του Αγίου Νεκταρίου.

  Κερμενιώτης Π. Βασίλειος,
  Υπαγ. στην Ι. Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Γνήσιο τέκνο του π.Αυγουστίνου Καντιώτη!!Τόν θυμάμαι στην Αθήνα, στις ομιλίες του μακαριστού στόν "Σταυρό", Ζωοδόχου Πηγής 44!Αξιος!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της (χώρας) Γεωργίας είναι οικονομικά πτωχή, αλλά βρίσκεται σε πολύ καλή και υγιή Ορθόδοξη Χριστιανική Πνευματικότητα, και δεν παίζει απαράδεκτα και επικίνδυνα παιγνίδια διπλωματίας με τον πλανεμένο (και δαιμονικής προέλευσης) Οικουμενισμό.

  Πόσο θα ήθελα να ζω στη Γεωργία, λόγω της Ορθόδοξης Εκκλησίας της!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κάνετε λάθος.Η Γεωργία δεν καταδίκασε την ψευδοσύνοδο της Κρήτης. Πείτε μου σας παρακαλώ από που ενημερώνεστε τι γίνεται στην εκκλησία της Γεωργίας;

   Διαγραφή
  2. Τα κείμενα που συζητήθηκαν στη σύνοδο του Κολυμπαρίου Κρήτης, ήταν ΓΝΩΣΤΑ στους Εκκλησιαστικούς χώρους, ΠΟΛΥ χρόνο ΠΡΙΝ από τη σύνοδο.
   Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας ΑΡΝΗΘΗΚΕ να συμμετέχει στη σύνοδο, διότι ΔΙΑΦΩΝΟΥΣΕ με τα κείμενα αυτά.

   Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Γεωργίας ΔΕΝ συμμετέχει στο Π.Σ.Ε. , ενώ αντίθετα η σύνοδος του Κολυμπαρίου (με όλη τη συνολική τοποθέτηση της), ΕΥΝΟΕΙ τη συμμετοχή στο Π.Σ.Ε.

   Από τα παραπάνω προκύπτει εμμέσως αλλά ΣΑΦΩΣ, ότι η Εκκλησία της Γεωργίας ΔΕΝ αποδέχεται τη σύνοδο του Κολυμπαρίου.
   Τα γεγονότα (πρέπει να) τα κρίνουμε ΣΥΝΟΛΙΚΑ και ΣΦΑΙΡΙΚΑ, και όχι μόνο από μεμονωμένες ενέργειες.

   Διαγραφή
 11. Σεβαστέ π. Χρυσόστομε, εὐλόγεῖτε. Ἐάν μέ αὐτό τό κείμενον ἐπιάσατε πνευματικόν μετερίζι γιά νά πολεμήσετε μέ πραγματικά πυρά τήν χειροτέραν αἵρεσιν ὅλων τῶν ἐποχῶν, τότε σᾶς εὔχομαι καλό βόλι καί ὁ Κύριος νά εἶναι συνεργάτης σας στόν τίμιον αὐτόν ἀγῶνα. Ἐάν, ὅμως, ἐπαναπαυθῆτε σ' αὐτό καί περιμένετε τήν οἰκουμενιστικήν "ἐκκλησίαν τῆς Ἑλλάδος" νά κάμῃ κάτι ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τότε πολύ φοβοῦμαι ὅτι ἁπλῶς συνεχίζετε τόν "χαρτοπόλεμον" (ὅρος τοῦ ἀειμνήστου Καθηγητοῦ Ἰωάννου Κορναράκη) πού παίζουν ἐδῶ καί πολλές δεκαετίες οἱ λεγόμενοι "συντηρητικοί," ὅπως ὁ π. Ἐπιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ὁ π. Γεώργιος Καψάνης, ὁ π. Ἰωήλ Κωνστάνταρος, ὁ "Γόρτυνος" κ. Ἱερεμίας, ὁ "Πειραιῶς" κ. Σεραφείμ, ὁ "Αἰτωλοακαρνανίας" κ. Κοσμᾶς κ.ἄ. Εἰς αὐτήν τήν περίπτωσιν, παρά τά πολλά
  βραβεῖα πού τώρα εἰσπράττετε γιά τό ὡς ἄνω κείμενόν σας, ἐντούτοις ἡ συμβολή του θά εἶναι ἀρνητική, καθότι ξεγελιοῦνται ἔτσι οἱ ἀκατήχητοι, νομίζουν ὅτι φυλάσσετε Θερμοπύλας, καί παραμένουν θανασίμως εἰς κοινωνίαν μέ τόν Οἰκουμενισμόν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Πολύ ωραίο κείμενο,στο οποίο παρουσιάζονται αποδείξεις και στοιχεία,αναλυτικότητα.
  Καλό είναι να ακούγονται και άλλες φωνές σιγά-σιγά...Να ξέρουμε ποίοι είναι με την Ορθοδοξία...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κρυστάλλινος λόγος. Μπράβο! Πόσο ὅμως θά στέκονται ἄφωνοι οί όρθόδοξοι δεσπότες;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΣΠΟΤΕΣ ?????

   Διαγραφή
  2. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΔΕΣΠΟΤΕΣ ?????

   Διαγραφή
 14. Το δυναμκό,ομολογητικό,κείμενο του πατρός Χρυσοστόμου και της σεπτής συνοδείας αυτού,αντάξιο της παραδόσεως της ιστορικής,τηλαυγούς,Ιεράς Μονής Ζωοδόχου Πηγής Λογγοβάρδας ,το οποίο διερμηνεύει την ανησυχία και θλίψη όλων μας γιά την φοβερή πτώση του Βαρθολομαίου - ο οποίος,από κανονικής απόψεως , είναι ήδη έκπτωτος και αποκεκομμένος πάσης κοινωνίας από πολλού - και των περί αυτόν και την τραγική κατάσταση στην οποίαν έχουν περιαγάγει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο,το οποίο βυθίζουν,δίκην ναυαγίου,στην παναίρεση του οικουμενισμού,κλυδωνίζοντας όλη την Ορθόδοξη Εκκλησία,αλλά και την στέρεη απόφασή μας να υπερασπισθούμε αντί πάσης θυσίας και παντός τιμήματος τα ιερά και όσια της πίστεώς μας,καταδεικνύει περίτρανα ότι το άλας δεν έχει όλως μωρανθεί και ότι οι ορθόδοξοι χριστιανοί,αγωνιστές παραδοσιακοί κληρικοί,ομολογητές μοναχοί και αφυπνισμένοι λαικοί,θα διασώσουμε την ορθοδοξία μας εις δόξαν Θεού του Ζώντος.
  Σαφώς κα δεν περιμένουμε τίποτε ουσιαστικό από την λεγομένη Διοικούσα ,αποτελούμενη,στην πλειοψηφία,από συνοδοιπόρους,καριερίστες,λαθροβιούντες,θεολογικά ανεπαρκείς και ποιμαντικά ανύπαρκτους,οι οποίοι γνωρίζουν μόνον να καλούν σε υπακοή και να διώκουν όποιον ανθίσταται στην αίρεση και στην ισοπέδωση των πάντων.Εμείς,ο Λαός του Θεού,θα κρατήσουμε την Εκκλησία.
  Ζωτικής σημασίας,επίσης,είναι η αλληλεγγύη προς τους διωκομένους αδελφούς,κληρικούς και μοναχούς,ανά την επικράτεια και εις το Αγιον Ορος.Οι διωγμοί θα ενταθούν το προσεχές διάστημα,διότι οι Φαναριώτες-ενισχυόμενοι από τους όπισθεν αυτών κρυπτομένους διεθνείς κύκλους-είναι αποφασισμένοι να επιβάλουν διά της βίας στο ορθόδοξο ποίμνιο τις απαράδεκτες αποφάσεις της ληστρικής τους."Εσονται αι οσφύες ημών περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι"...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Πολύ σωστές όλες οι επισημάνσεις τού π.Χρυσοστόμου. Είναι Μονή πού τηρεί τό τυπικό τού π. Φιλοθέου .. Τήν ευχή Του.
  (Τί αντιδιαστολή μέ τό έτερον πνευμονικό τέκνο τού π.Αυγουστίνου....)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ο Θεός ας φωτίσει όλους τους καλοπροαίρετους να υψώσουν φωνή διαμαρτυρίας για αυτά που γίνονται εις βάρος της Ορθοδοξίας μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΟΧΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΦΩΤΙΣΕΙ, ΑΛΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΠΕΜΒΕΙ..... ΕΝΑΝ ΑΙΩΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΩΣΕΙΣ ΤΩΝ (ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ) ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ….....

   Διαγραφή
 17. ΑΞΙΟΣ !!! ΔΟΞΑ ΣΟΙ Ο ΘΕΟΣ ! μακάρι να μετανοήσουν και να μιλήσουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ και οι υπόλοιποι Αρχιερείς και να σταματήσει ο σκανδαλισμός των πιστών …και η διάσπαση των Ορθοδόξων .Τα σημεία των καιρών όμως και οι προφητειες ,μας εχουν προείπει τα γεγονότα που ζούμε , όπως και την αναμενόμενη επέμβαση του Θεού για το ξεκαθάρισμα της "Ηρας απο το σιτάρι" γιατί εκεί που φτάσαμε μόνο ,Αυτός θα μας λυτρώσει ! Αμήν !. φοκ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. -Με τα ό,σα αναθέτει Ο † Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Ν. Πῆχος
  Ἡγούμενος Ἱερᾶς Κοινοβιακῆς Μονῆς «Ἡ Ζωοδόχος Πηγὴ» Λογγοβάρδας Πάρου, είναι σαν να ζητά ένα θαύμα. Κάτι για το οποίο, δεν απευθύνεται αρμοδίως εκεί που πρέπει….

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Το να απαντήσει κάποιος σε όλα αυτά που γράφει ο π. Χρυσόστομος κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη (Οι.Π) θα πάρει πολύ, καθότι χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια να γίνουν κατανοητά ακόμη και τα απλά εκεί που δεν υπάρχει ευρύτητα πνεύματος, ούτε καν η στοιχειώδης λογική. Θα σταθώ μόνο σε ένα, το οποίο είναι αρκούντως κατατοπιστικό για το ότι οι λόγοι και οι πράξεις του Οι.Π. ερμηνεύονται λάθος και ελπίζω όχι εκ προθέσεως. Στο 2 του ως άνω "φιλιππικού" όπου γίνεται αναφορά στο σχίσμα. Σήμερα έχουμε ξεχάσει ότι το Πατριαρχείο Ρώμης ήταν ορθόδοξο, είχαμε κοινούς Αγίους και Πατέρες, ένα εκ των πέντε πρεσβυγενών Πατριαρχείων, το οποίο κράτησε την ορθοδοξία όταν σχεδόν όλη η Ανατολή είχε πέσει σε αίρεση. Ώσπου κάποιοι πλανήθηκαν -εξαπατημένοι φυσικά από τον αρχέκακο όφι- και διακήρυξαν αιρετικές διδασκαλίες. Δεν έχει σημασία το ότι ήταν Δυτικοί αφού ως τότε ήμασταν ένα. Γι' αυτούς είπε ο Οι.Π. και όχι για τους Αγίους οι οποίοι αντιστάθηκαν στην παπική αίρεση. Και ουσιαστικά έλεγε στην παπική αντιπροσωπεία να επιστρέψουν στην προ του σχίσματος διδασκαλία. Αν κάτι τόσο απλό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό, ελπίζω πάντα λόγω στενομυαλιάς και όχι κακόβουλα, τι να πούμε και για τις άλλες ενέργειές του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Μακάρι! Ποιός δεν θα το ήθελε να είναι έτσι; Οι "άλλες ενέργειές του" όμως, άλλα λένε. Δυστυχώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιφανειακά κρινόμενες οι ενέργειες του Οι.Π. μπορεί άλλα να λένε, καλό θα είναι πρώτα να τις εξετάζουμε σε βάθος και σε όλες τους τις διαστάσεις πριν εξάγουμε ετυμηγορίες, εφαρμόζοντας τον Κυριακό λόγο: Μην κρίνετε κατ' όψην, αλλά την δικαίαν κρίση κρίνατε.

   Διαγραφή
  2. "Το μή κρίνετε ίνα μή κριθείτε περί βίου εστίν και ού περί πίστεως"
   Αγιος Ιωάννης Χρυσόστομος
   Ελεος πιά με την ταπεινολογία ατόμων που προσπαθούν έτσι να δικαιολογήσουν την πνευματική δειλία τους!! Η σιωπή είναι το τρίτο είδος αθεΐας, κατά τον Αγιο Γρηγόριο Παλαμά!!

   Διαγραφή
  3. Άλλο το "μη κρίνετε ίνα μη κριθείτε" και άλλο το "μην κρίνετε κατ' όψην". Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην ισοπεδώνουμε τα λόγια του Χριστού προκαλώντας περισσότερη σύγχυση.

   Διαγραφή
  4. Μήν παίζεις μέ τις λέξεις, το νόημα είναι το ίδιο! Μου θυμίζεις την γυναίκα που την πιάνει ό σύζυγος επ' αυτοφόρω και αυτή λέει το κλασσικό "αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις!" Είπαμε, ή σιωπή είναι το τρίτο είδος αθεΐας, κατά τον Αγιο Γρηγόριο Παλαμά!!

   Διαγραφή
  5. Αν θεωρείς ότι έχουν το ίδιο νόημα το "μη κρίνετε ίνα μη κριθείτε" με το "μη κρίνετε κατ' όψην αλλά την δικαίαν κρίσην κρίνατε", τότε τι να πω. Στο μεν πρώτο μας ζητά να μην κατακρίνουμε, στο δε δεύτερο να κρίνουμε δίκαια. Βέβαια σε μια εποχή εξισωτισμού, ομογενοποίησης και εν τέλει ισοπέδωσης των πάντων, δεν θα μπορούσε να μην επηρεαστεί το κριτήριο πολλών και στα θρησκευτικά θέματα, καταλήγοντας να έχουν μια μανιχαϊστική αντίληψη της πραγματικότητας.

   Διαγραφή
  6. Το θέμα είναι ότι προσπαθείς απεγνωσμένα να υπερασπιστείς τόν Βαρθολομαίο επειδή έχει τόν τίτλο του Οικουμενικού Πατριάρχη και έτσι στρουθοκαμηλίζεις βαφτίζοντας το μαύρο άσπρο και το κρέας ψάρι. Δεν σου έμαθαν ότι τά ράσα δεν κάνουν τόν παπά;;; Σε ποιό κόσμο ζεις ώστε να μήν έχεις πάρει χαμπάρι ότι όντως έγιναν αυτά που λέμε;; Νομίζεις ότι εμείς χαιρόμαστε με αυτά που κάνει, ότι είμαστε δηλαδή χαιρέκακοι;;; Φυσικά και θλιβόμαστε, αλλά "φίλος Πλάτων, φιλτάτη δέ αλήθεια!"

   Διαγραφή
  7. Το θλιβερό είναι η εμπάθεια κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη και ο μικρονοηκός τρόπος με τον οποίο ερμηνεύονται οι κινήσεις του. Φυσικά δεν είναι αλάνθαστος και πολλές από τις ενέργειές του ξενίζουν, πλην όμως ότι κάνει το κάνει όχι μόνο να μην βρεθεί η Ορθοδοξία στο περιθώριο ενός κόσμου που αλλάζει, αλλά να γίνει γνωστή και να κατανοηθεί από αυτούς που βρίσκονται μακρυά Της. Και το κάνει κάτω από αντίξοες έως εχθρικές συνθήκες και από θέση εσχάτης αδυναμίας. Και το τραγικότερο όλων, αυτόκλητοι "σωτήρες" της Εκκλησίας πνευματικά αυτοευνουχισμένοι, τον έχουν ανακηρύξει "αιρετικό" "οικουμενιστή" και άλλα φαιδρά και απαιτούν "την κεφαλή του επί πίνακι". Η ανοησία αυτών των δύστυχων αρκεί για να καταλάβει κάποιος ότι ο Πατριάρχης κάνει κάτι καλό.

   Διαγραφή
  8. Τό πιό θλιβερό είναι ή προσωπολατρεία και ό στρουθοκαμηλισμός κάποιων όπως ή αφεντιά σου που δεν σε αφήνουν να δεις την οφθαλμοφανή αλήθεια ότι ό "θεός" σου "άγιος" Βαρθολομαίος,όπως ο κάθε άνθρωπος, κρίνεται εκ των λόγων και των έργων του. Κανείς μας δεν χαίρεται με αυτά που κάνει. Δεν είμαστε χαιρέκακοι,ούτε θέλουμε το κακό του. Λυπούμαστε για το κατάντημά του και προσευχόμαστε "είς επίγνωσιν αληθείας ελθείν"!

   Διαγραφή
 21. Είναι όλοι αντιοικουμενιστες και παρεξηγούνται απλά ο καθένας πολεμά τον οικουμενισμο από το μεριιιιζι του .

  Ο ένας θέλει να λέει τον πάπα αγιοτατο και να του φίλα το χέρι και να τον λέμε αντιοικουμενιστη,
  Ο άλλος θέλει να λέει τους αιρετικούς εκκλησίες και να τον λέμε αντιοικουμενιστη,
  Ο άλλος ψάχνει να βρει τι θα προσάψει σε ομολογητές πατέρες που αντιδρούν σε μία σύναξη που ακόμα και ο ίδιος μονολεκτικά καταδικάζει αλλά στην πράξη αποδέχεται πλήρως συμμετέχοντας εμπράκτως ακόμα και στην προσπάθεια ηθικής μείωσης των ομολογητών πατέρων κατηγοροντας τους χωρίς να απαντά στα θεολογικά κείμενα τους. Και αυτός αν δεν τον πούμε αντιοικουμενιστη παρεξηγηται.

  ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com