Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

Όταν στην Ι.Μ. Ξηροποτάμου δέχθηκαν την ένωση των Εκκλησιών

Ἀπὸ τὸ βιβλίο: «Ἄθως, ὅρος τὸ Ἅγιον»,
τοῦ Μητροπολίτου Κεντρώας Ἀφρικῆς Νικηφόρου
Τα σαράντα μανιτάρια που φύτρωναν κατά την πανήγυρη των Αγίων Τεσσαράκοντα κάτω από την Αγία Τράπεζα δεν ξαναβγήκαν

Ὁ Μιχαὴλ Η΄ Παλαιολόγος (1259-1282) ἐλευθέρωσε τὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τοὺς σταυροφόρους καὶ κατέλυσε τὴν Λατινοκρατία στὴν Ἀνατολή. Ὁ ἐκδιωχθείς ὅμως λατίνος αὐτοκράτορας ποὺ εἶχε καταφύγει στὴ Δύση προσπάθησε νὰ συνεννοηθεῖ καὶ νὰ πείσει τοὺς ἡγεμόνες τῆς Δύσεως γιὰ νὰ ἀνακαταλάβουν τὴν Κωνσταντινούπολη. Ὁ Μιχαὴλ βλέποντας τὴν κίνηση αὐτὴ καὶ γνωρίζοντας τὰ κατακτητικὰ σχέδια τοῦ βασιλείου τῆς Σικελίας, θεώρησε ὅτι θὰ ἀποσοβοῦσε τὸν κίνδυνο αὐτὸ καὶ θὰ ὠφελοῦνταν στὴν προσπάθειά του γιὰ βελτίωση τῆς βυζαντινῆς κυριαρχίας στὰ Βαλκάνια, μὲ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν. Ἦλθε, λοιπόν, σὲ συνεννόηση καταρχὴν μὲ τὸν Πάπα Οὐρβανὸ (Κλήμεντα Δ΄) καὶ κατόπιν μὲ τὸν Πάπα Γρηγόριο Ι΄.
Συνέταξε ἱστορικοδογματικὸ τόμο τὸ 1273 ἀναφερόμενο στὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, τὸν ὁποῖο ἀπέστειλε σὲ ὅλους τούς ἐπισκόπους καθὼς καὶ στοὺς ἁγιορεῖτες. Σ΄ αὐτὸν ἀνέλυε τοὺς λόγους οἱ ὁποῖοι ἐπέβαλαν τὴν ἕνωση.
Τὸ ἑπόμενο ἔτος 1274 συνῆλθε ἡ σύνοδος στὴν Λυὼν κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἡ ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν· ἡ Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία εἰσήγαγε τὸ Filioque καὶ παραδέχθηκε τὸ πρωτεῖο καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ Πάπα, δηλαδὴ ὑποδουλώθηκε στὸν Πάπα.
Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἰωσὴφ στὶς 2 Σεπτεμβρίου 1275 παραιτεῖται ἀπὸ τὸν θρόνο, ἐνῶ ὁ Μιχαὴλ ἀνεβάζει σὲ αὐτὸν τὸν Ἰωάννη Βέκκο, μορφωμένο ἀλλὰ παλίμβουλο...ἄνδρα, πρώην ἄσπονδο ἐχθρό τῆς ἑνώσεως, ἐνῶ τώρα ὑπέρμαχο ὑποστηρικτή της.
Οἱ ἁγιορεῖτες ἀπέστειλαν στὸν αὐτοκράτορα δογματικὴ ἐπιστολὴ στὴν ὁποία μὲ σεβασμὸ ἀλλὰ καὶ μαχητικότητα ἀπάντησαν ὅτι ἡ ἕνωση δὲν μπορεῖ νὰ πραγματοποιηθεῖ ἐφόσον οἱ λατίνοι παραμένουν στὶς αἱρετικὲς δοξασίες τους.
Ὁ λαὸς ἀκολούθησε τοὺς ἁγιορεῖτες καὶ δὲν δέχθηκε τὴν ἕνωση. Ὁ αὐτοκράτορας ποὺ πειζόταν ἀπὸ τὸν Πάπα τῆς Ρώμης γιὰ νὰ ἐφαρμόσει τοὺς ὅρους τῆς ἑνώσεως μεταχειρίστηκε βία γιὰ νὰ τὴν ἐπιβάλει. Ἐξορίες, δημεύσεις περιουσιῶν, φυλακίσεις καὶ κάθε εἶδος βασανιστηρίων τέθηκαν σὲ ἐνέργεια.
Οἱ ἑνωτικοί, δηλαδὴ οἱ ὑποστηρικτὲς καὶ ἀποδεχόμενοι τὴν ἕνωση, ἦλθαν στὸ Ἅγιον Ὅρος (1278-1282) καὶ προσπάθησαν νὰ ἐπιβάλουν διὰ τῆς βίας τὴν ἀπόφαση τῆς Λυῶνος. Οἱ ἁγιορεῖτες ἀντιστάθηκαν μὴ δεχόμενοι νὰ ἑνωθοῦν μὲ τοὺς Λατίνους καὶ νὰ προδώσουν τὴν Ὀρθοδοξία.
Ὁ χρονογράφος ἀναφέρει ὅτι τότε πολλοὶ «βασανίσθηκαν καὶ ἐτελειώθησαν διὰ μαρτυρικοῦ θανάτου». Εἰκοσιέξι μοναχοί τῆς Ἱ. Μονῆς Ζωγράφου κάηκαν ἀπὸ τοὺς ἑνωτικοὺς μέσα στὸν πύργο τῆς Μονῆς ὅπου εἶχαν καταφύγει.
Ὁ Πρῶτος του Ἁγίου Ὅρους Κοσμᾶς ἐπικεφαλῆς λαϊκῶν καὶ Μοναχῶν τῶν Καρυῶν ποὺ δὲν δέχθηκαν τὴν ἕνωση, ἀλλὰ ἀντίθετα ἔλεγχαν τοὺς ἑνωτικούς, μαρτύρησε.
Στὴν Μονὴ τῶν Ἰβήρων ἐπιβίβασαν πετέρες τῆς Μονῆς ἐπάνω σ΄ ἕνα πλοῖο τὸ ὁποῖο, ἀφοῦ τὸ ὁδήγησαν ἀνοικτά τῆς Μονῆς, τὸ βύθισαν αὔτανδρο. Στὸ Βατοπαίδι ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα μοναστήρια βασάνισαν καὶ σκότωσαν μοναχοὺς καὶ λαϊκούς.
Μόνο ἡ Μ. Λαύρα καὶ ἡ Ξηροποτάμου δέχθηκαν τὴν ἕνωση καὶ τοὺς ἑνωτικούς. Ὁ συναξαριστὴς ἀναφέρει ὅτι κατὰ τὴν ὥρα τῆς Θ. Λειτουργίας στὴν Μονὴ Ξηροποτάμου ὅταν συλλειτουργοῦσαν μὲ τοὺς ἑνωτικοὺς ἔγινε ἰσχυρὸς σεισμὸς καὶ γκρεμίστηκε τὸ μοναστήρι. Τὰ δὲ σαράντα μανιτάρια ποὺ φύτρωναν κατὰ τὴν πανήγυρη τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα κάθε χρόνο κάτω ἀπὸ τὴν Ἁγία Τράπεζα δὲν ξαναβγῆκαν.

6 σχόλια :

 1. Οἱ Ἁγιορεῖται Ὁσιομάρτυρες ἐκείνης τῆς ἐποχῆς διέκοψαν τήν ἐκκλησιαστική κοινωνία μέ τούς Λατινόφρονας, μόνο ὅταν ἀποφασίσθηκε ἡ ἕνωσις μέ τούς Λατίνους καί ὄχι νωρίτερα. Ἀντιθέτως, ἕως τότε (1274) κοινωνοῦσαν πλήρως μαζί τους ἐπί δεκαετίες, παρά τό ὅτι φυσικά ἐναντιώνονταν στήν τακτική καί τήν θεολογία τους, καί προσπαθοῦσαν νά τούς ὁδηγήσουν σέ μετάνοια. Ἡ ὕπαρξις καί δρᾶσις τῶν Λατινοφρόνων δέν ἀποτελεῖ ἐπαρκῆ λόγο διακοπῆς τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μαζί τους, ἀλλά μόνο ἡ ἕνωσίς τους μέ τούς ἐκτός Ἐκκλησίας αἱρετικούς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σήμερα όμως πέρασαν 93 χρόνια οικουμενισμού με την Διαβόητο Οικουμενιστικη Και Αιρετική Εγκύκλιο του 1920 και 69 χρόνια απο την ίδρυσιν του ΠΣΕ καιειναι συνιδρυται τα λεγόμενα ορθόδοξα πατριαρχεία και η εκκλησία της Ελλάδος με τις συμπροσευχες με ολους τους αιρετικούς και τις συμπροσευχες με όλες τις θρησκείες πανθρησκειακος οικουμενισμός και συλλειτουργα επι δεκαετίες .
   Αυτά δεν είχαν γίνει το 1274 , αλλά και τα μέσα επικοινωνιας
   της εποχής εκεινης ηταν πρωτόγονα δηλαδή δεν συγκρίνονται τα της εποχής εκείνης με τα σημερινά .
   Σήμερα κολυμπανε οι λεγόμενοι ορθόδοξοι στην πανθρησκεια του αντιχρηστου και αθεου οικουμενισμού και όχι μόνο στην διαχριστινικη παναιρεσι ας μην εθελοτυφλουμε !!!

   Διαγραφή
  2. Σε αναμονή αποδοχής

   Διαγραφή
  3. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΡΙΛΟΦΟΣ10 Μαρτίου 2017 - 7:04 μ.μ.

   ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ.ΑΚΟΜΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟΤΕ,ΟΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΥΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ"ΑΔΕΡΦΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ".ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΕΠΑΡΚΗΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ?

   Διαγραφή
 2. Παντως οι μεχρι τώρα αποφάσεις διαλόγων και της συνόδου που έγινε ,επιτρέπουν την διακοπή του μνημοσυνου.Αλλωστε έχουμε και στην εκκλησία ιστορία διακοπή μνημόσυνου σε αρκετές περιπτώσεις και όχι μόνον όταν έγινε η θέλησε να γίνει ένωσις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται αυτόματα.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com