Παρασκευή, 3 Μαρτίου 2017

Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης, Η δήλωση διακοπής μνημοσύνου που κατέθεσα στην μητρόπολη Θεσσαλονίκης

Πρωτοπρεσβύτερος
Νικόλαος Μανώλης
Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας
τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσ/νίκης
Ἐν Θεσσαλονίκη τῇ 17ῇ Φεβρουαρίου 2017
                                        
                                                                                         Παναγιώτατον
                                                                                         Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης
                                                                                         κ. Ἄνθιμον
                                                                                        Ἐνταύθα
        ΘέμαΔήλωση Διακοπῆς Μνημοσύνου
        
        Παναγιὼτατε
        Ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς γνωστοποιήσω μὲ τὴν παροῦσα ἐπιστολή μου, ὅτι, διακόπτω τὴ μνημόνευση τοῦ ὀνόματός σας στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες, μιμούμενος τοὺς ἁγίους καὶ θεοφόρους Πατέρες τῆς Ὀρθοδόξου ἠμῶν Ἐκκλησίας καὶ συστοιχούμενος στὴν Ἀποστολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση στὸ θέμα τῆς κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετικούς. Σεῖς μὲ πολλοὺς ἀκόμα συνεπισκόπους σας, ἀπωλέσατε τὴν ἀμώμητον Πίστην Του Χριστοῦ, ἐγκαταλείψατε τὴν ἱερὰ Παρακαταθήκη ποὺ σᾶς ἐνεπιστεύθη Ὁ Κύριος, καὶ ἀκολουθεῖτε ὄχι "τὴν ὁδὸν τὴν ἄγουσα εἰς Σωτηρίαν". Διδάσκετε, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, μὲ δημόσια ἔργα καὶ λόγους, τὴν Παναίρεσην τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, συμπαρασύροντας στὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας τὸ ποίμνιό σας. Ὑπηρετεῖτε, ὅπως σᾶς ἀπέδειξα μὲ πρόσφατο ἔγγραφό μου (ὑπ. ἀρίθμ. πρωτ. μητροπόλεως 106/14-2-2017), τὸ συγκριτιστικὸ πνεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς, καθὼς τέκνον αὐτῆς εἶναι ἡ τρισκατάρατη αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Στὸ ἔγγραφο αὐτὸ ἀνέφερα λεπτομερῶς ὅλα τὰ οἰκουμενιστικὰ καὶ αἱρετικὰ δρώμενά σας, τὰ ὁποία μὲ ἀνάγκασαν νὰ λάβω τὴν ἀπόφαση τῆς διακοπῆς τῆς πνευματικῆς κοινωνίας μαζί σας.
        Ἡ πατερικότατη καὶ ἐπαινούμενη ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες ἐνέργειά μου θὰ γίνει τὴν Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω (19-02-2017), κατὰ τὴ διάρκεια τοῦ θείου κηρύγματος στὸν Ι.Ν. Ἁγ. Σπυρίδωνος Τριανδρίας στὸν ὁποῖο ὑπηρετῶ ὡς ἐφημέριος.
        Δυστυχῶς ἐπὶ ποιμαντορία σας, ἡ ἁγιοτόκος Θεσσαλονίκη, ἐδῶ καὶ μία δεκαπενταετία περίπου, λίγο λίγο, ἄρχισε νὰ παραδίδεται στὴν αἵρεση. Ἐνέργειες αἱρετίζουσες δικές σας καὶ τῶν συνεργατῶν σας γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχω διαμαρτυρηθεῖ ἐπισήμως πάρα πολλὲς φορὲς μέχρι καὶ πρόσφατα, ἀλλοιώνουν τὸ Ὀρθόδοξο φρόνημα ἱερέων καὶ λαοῦ. Τὸ γνωρίζω γιατί ὑπέφερε ἡ ψυχή μου, σήκωσα καὶ σηκώνω Σταυρό γιὰ Χάρη τῶν ψυχῶν πού μοῦ ἐνεπιστεύθει Ὁ Χριστός. Διώχθηκα καὶ τιμωρήθηκα ἀπὸ σᾶς γιατί ἀντιδρῶ στὴν κατηφόρα τῆς μητρόπολής σας. Ἀλλὰ μέχρι ἐδῶ ἔκανα ὑπομονὴ.
        Ἡ πολιτική σας, νὰ ἐνστερνιστεῖτε τὶς ἀποφάσεις τὶς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καὶ νὰ ἐπιχειρεῖτε νὰ τὶς περάσετε στὴν μητρόπολή σας, διανέμοντας τὸ σχετικὸ ψευδέστατο κείμενο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος "Προς το Λαό", εἶναι ἡ σταγόνα ποὺ ξεχείλισε τὸ ποτήρι. Ἀνερυθρίαστα, γυμνῇ τῇ κεφαλῇ, κηρύσσετε τὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τὶς αἱρετικὲς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου. Δὲν ἀντέχει ἡ ψυχή μου αὐτὴν τὴν πίκρα, ἀντιδρᾶ ἡ ἱερατική μου συνείδηση, ἡ φλόγα τῆς Πίστης μου, ἡ φλόγα τῆς Ὀρθοδοξίας ποὺ καίει τὰ σωθικά μου, μὲ ὁδηγεῖ στὴν ἡρωικὴ ἀπόφαση τῆς εὐλογημένης διακοπῆς τοῦ μνημοσύνου τοῦ ἐπισκόπου μου, τῆς εὐλογημένης ἀποτείχισης ἀπὸ τὴν αἵρεση. Τῆς τελευταίας εὐλογημένης ἀντίδρασης ποὺ ἔχω δικαίωμα ὡς ἱερέας τῆς Ὀρθόδοξης ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ νὰ χρησιμοποιήσω ὥστε νὰ προστατεύσω τὸν ἑαυτό μου, τοὺς ἐνορίτες μου καὶ ὅλα τὰ πνευματικά μου παιδιὰ ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς αἵρεσης καὶ τὸ σχίσμα ποὺ ἐγκαθίσταται στὴν Θεσσαλονίκη μὲ πρωτεργάτη ἐσᾶς.
        Χτίζω ἕνα τεῖχος ἐντός της Ἐκκλησίας, αὐτὸ εἶναι ἡ ἀποτείχιση ἄλλωστε, γιὰ νὰ ἀπομονώσω τὴν αἵρεση ποὺ διδάσκετε, ὥστε νὰ μὴν ἔχω καμία πνευματικὴ σχέση μὲ αὐτήν, νὰ μὴν ἔχω πνευματικὴ σχέση μὲ τὸν μητροπολίτη μου ὅπως ὁρίζεται ἀπὸ τοὺς ἱεροὺς κανόνες καὶ εἰδικότερα στὸν ΙΕ΄ τῆς πρωτοδευτέρας ἱερᾶς Συνόδου ἐπὶ Μεγάλου Φωτίου. Εἶναι ἕνας κανόνας ποὺ δὲν γράφτηκε γιὰ νὰ εἶναι ἀνενεργὸς, ἀλλὰ νὰ χρησιμοποιεῖται σὲ κάθε κρίσιμη στιγμὴ στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.
        Σᾶς γνωστοποιῶ τὴ διακοπὴ τοῦ μνημοσύνου τοῦ ὀνόματός σας ἀπὸ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τὶς ὁποῖες θὰ τελῶ ὅπως μοῦ δίνει τὸ δικαίωμα καὶ ἐπιβάλει αὐτὸς ὁ κανόνας ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖ τὴν ἀντιαιρετικὴ τορπίλη τῆς Ἐκκλησίας.
        Μιμοῦμαι τὸν ἅγιο Γρηγόριο Παλαμὰ ποὺ ὡς ἱερομόναχος διέκοψε τὸ μνημόσυνό τοῦ τότε πατριάρχη Ἰωάννη Καλέκα, τὸν ἅγιο Θεόδωρο Στουδίτη, τὸν ἅγιο Μάρκο Εὐγενικό, τὸν ἅγιο Μάξιμο Ὁμολογητή. Ἐπίσης τοὺς μακαριστοὺς μητροπολίτες Ἐλευθερουπόλεως Ἀμβρόσιο, ὁ ὁποῖος πρῶτος ἔκοψε τὸ Μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα μὲ βάση τὸν Κανόνα αὐτόν, Αὐγουστίνου Καντιώτη, ὁ ὁποῖος ἀκολουθώντας τὸν Ἐλευθερουπόλεως ἔκοψε κι αὐτὸς τὸ Μνημόσυνο, καὶ στὴν συνέχεια ἀκολούθησε ὁ Παραμυθίας Παῦλος καὶ σχεδὸν ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὅρος. Γιὰ τρία ὁλόκληρα χρόνια, 1969 μὲ 1972-73, ὁλόκληρο τὸ Ἅγιον Ὅρος, μαζὶ καὶ ὁ ἅγιος Παΐσιος, ἔκοψαν τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἀθηναγόρα..
        Ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ἱερέας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς ἱερᾶς μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ἐφημέριος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριανδρίας, γιὰ λόγους Πίστεως διέκοψα τὸ μνημόσυνο τοῦ μητροπολίτου μου. Θὰ περιμένω στὴ θέση αὐτή, μέχρι νὰ ταρακουνηθεῖτε καὶ νὰ καταδικάσετε τὸν Οἰκουμενισμό, τὶς ἀποφάσεις τῆς ψευδοσυνόδου τῆς Κρήτης καὶ τὶς αἱρετικὲς δράσεις τοῦ ΦαναρίουἊν ἐπιστρέψετε στὴν Ὀρθόδοξη πορεία ἀπὸ τὴν αἱρετικὴ διαδρομὴ ποὺ ἐπιλέξατε νὰ ἀκολουθήσετε, τότε, πάλι θὰ ἀρχίσω νὰ μνημονεύω τὸ ὄνομά σας στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες.
        Δὲν προσχωρῶ σὲ ἄλλη ἐκκλησία, δὲν μνημονεύω ἄλλον ἐπίσκοπο στὴ θέση τοῦ δικοῦ μου, δὲν δημιουργῶ σχίσμα ἀλλὰ προστατεύω τὴν Ἐκκλησία ἀπὸ τὸ σχίσμα ὅπως ρητὰ ἀναφέρει ὁ κανόνας. Ἁπλὰ περιμένω διαμαρτυρόμενος, ἢ τὴν μετάνοιά σας ἢ τὴν καταδίκη σας ἀπὸ κάποια σύνοδο ὅπως διευκρινίζουν οἱ Κανόνες. Ἕως τότε θὰ παραμένω στὴ θέση αὐτὴ διατηρώντας τὴ διακοπὴ τῆς μνημόνευσης καὶ τῆς ἀποτείχισης ἀπὸ τὴν αἵρεση.
        Ὁ Ἱερὸς κανόνας λέγει ἐπίσης, πὼς ὅσους διακόπτουν τὸ μνημόσυνο τοῦ ἐπισκόπου τους γιὰ θέματα Πίστεως ἐπειδὴ ὁ ἐπίσκοπος κηρύσσει γυμνῇ τῇ κεφαλῇ αἵρεση, πρέπει νὰ τοὺς τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία καὶ δὲν ἐπιτρέπει τὴν τιμωρία τους. Ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν εἶμαι καθόλου σίγουρος ὅτι θὰ ἀκολουθήσετε τὶς ἐντολὲς τῶν ἱερῶν κανόνων, καὶ ἐπειδὴ ἐνδεχομένως ὑπάρχουν θεομάχοι ποὺ βρίσκονται στὸ ἐπιτελεῖο τῶν συνεργατῶν σας, ποὺ ἄλλα σκέπτονται καὶ σχεδιάζουν, παρακαλῶ ἐνεργεῖστε κατὰ συνείδηση. Ὅπως σᾶς ἔγραψα καὶ ἄλλωτε, δὲ σᾶς φοβᾶμαι, αὐτὸ ποὺ ἔχω στὴν καρδιά μου δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ἀφαιρέσετε καὶ εἶναι πολὺ μεγάλο πράγμα γιὰ νὰ τὸ διαπραγματευτῶ. Εἶμαι ἀποφασισμένος γιὰ ὅλα.
        Ἡ ἀπόφασή μου αὐτὴν πάρθηκε κατόπιν πολλῆς προσευχῆς, ἀμέριστης καὶ ἀγόγγυστης συμπαράστασης ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν οἰκογένειά μου, ἀβίαστα, ἐν πλήρη ἐλευθερία.
        Εἴθε ὁ Κύριος νὰ δώσει στὴν Ἐκκλησία γενικὰ καὶ εἰδικὰ στὴν μητρόπολη Θεσσαλονίκης νὰ φυσήξει καὶ πάλι ὁ καθαρὸς ἄνεμος τῆς Ὀρθοδοξίας.
Σεβόμενος τὴν ἀρχιερωσύνη σας
Πρωτοπρ. Νικόλαος Μανώλης
Δείτε σχετικά

11 σχόλια :

 1. Άγιε πατέρα, σώσατε όλη την αγωνιζομένη εκκλησία.
  Με τους διωγμούς θα μας κάνουν εκκλησία των κατακομβών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η Εκκλησία σώζει εμάς, δεν σώζουμε εμείς την Εκκλησία!!!
   Ο Σωτήρας είναι ο Χριστός, όχι οι άνθρωποι!!!
   Καταλάβετε, ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, που οδηγείστε!!! ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ!!!
   Μ Ε Τ Α Ν Ο Η Σ Τ Ε ! ! !

   Διαγραφή
  2. Και οι αγιοι οι γιγαντες γιατι πηγαν να τη σωσουνε;δεν ξερανε αυτο που σου ειπανε να λες;

   Διαγραφή
  3. Κάνεις λάθος Αργύρη!! Η Εκκλησία σώζει, δεν σώζεται,γιατί είναι θεοΐδρυτη!!

   Διαγραφή
 2. ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΩΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΛΟΓΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/12/blog-post_54.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Φυσικά και δεν φέρετε ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ευθύνη. Εσείς δημοσιεύσατε ένα δημόσιο έγγραφο. Δεν το παραποιήσατε. Ούτε επισημάνατε το όνομα του πληρεξούσιο δικηγόρου. Πολύ περισσότερο ουδέποτε τον κατηγορήσατε.

  Η σχέση του δικηγόρου με το έγγραφο είναι αμιγώς ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. Οποιοσδήποτε δικηγόρος της Θεσσαλονίκης θα μπορούσε να ήταν ο πληρεξούσιος.

  Όπως ακριβώς αναγράφονται τα στοιχεία ενός αστυνομικού υπαλλήλου που διενεργεί πχ την προανάκριση, που λαμβάνει την κατάθεση κλπ, την ίδια ακριβώς θέση έχει και η υπογραφή και τα στοιχεία του δικηγόρου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε που υφίσταται το πρόβλημα.

  Όσο για τα σχόλια, παρακολουθούμε ανελλιπώς τα ιστολόγια αλλά και την δική σας ανάρτηση. Πουθενά ΚΑΝΕΙΣ δεν ασχολήθηκε με το ποιος ήταν ο πληρεξούσιος δικηγόρος που ανέλαβε να κοινοποιήσει το έγγραφο! Και φυσικά ΟΥΔΕΠΟΤΕ κατηγορήθηκε από οποιονδήποτε σχολιαστή.

  Με το ίδιο σκεπτικό κάθε υπουργός και κάθε Διευθυντής σχολείου και κάθε περιφερειάρχης που υπογράφει ένα έγγραφο, ή κάθε υπάλληλος ΚΕΠ που σφραγίζει ένα ακριβές φωτοαντίγραφο ή το γνήσιο μιας υπογραφής, δικαιούται να απαιτεί να μην εμφανίζεται το όνομα του στο δημόσιο έγγραφο! Είναι τελείως παράλογο! Εφόσον είναι δημόσιο έγγραφο, δεν υφίσταται καμία τέτοια αξίωση. Ειδικά τώρα που σπεύσατε να διαγράψεται και την συγκεκριμένη σελίδα. Αυτό σας τιμά αλλά το θεωρούμε υπερβολικό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Πότε πάτερ μου ακούσατε ότι ο δεσπότης κήρυξε γυμνή τη κεφαλή; είπε κατι τέτοιο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Θα σου δώσω εκκλησιαστική απάντηση και δε θα αναφερθώ σε άλλες δράσεις αιρετικές όπως την προσκύνηση του αιρετικού μονοφυσίτη Πατριάρχη στις αγίες Τράπεζες των ιερών Ναών ή το να έχει στο στενό του περιβάλλον και να τιμά ιερείς που αναγνωρίζουν στον Πάπα ιεροσύνη. Γιατί το να κηρύττει κανείς φανερά αίρεση είναι βέβαια θέμα λόγων αλλά κυρίως είναι θέμα έργων. Άλλο βαρύτητα το "είπα" και άλλη το "έκανα".
   Όταν λοιπόν ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης (μια και αναφερόμαστε σε αυτόν) που μου απαγορεύει με έντονη δεσποτοκρατία να πολεμώ τον Οικουμενισμό και τις δράσεις των οικουμενιστών πατριαρχών και επισκόπων, μνημονεύει ενώπιον της αγίας Τραπέζης τον Οικουμενικό Πατριάρχη, λέγει ψέματα και προς τον Θεόν και προς τον λαό. Κηρύσσει δηλαδή αίρεση όταν ξεδιάντροπα λέει "Τον οικουμενικό ημών Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ΤΟΝ ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΣΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ". Αναφέρομαι στην μνημόνευση μετά την είσοδο και όχι στο "ἐν πρώτοις" που υπάρχει η δοτική "ον χάρισαι". Δηλαδή ψέματα... Ορθοτομεί ο αιρεσιάρχης;
   Συμπροσεύχεται με τον Πάπα, αναγνωρίζει ιεροσύνη στους αιρετικούς, τιμωρεί ιερείς που δεν κοινωνούν παπικούς, έχει καταλύσει 200 τουλάχιστον ιερούς κανόνες και ο μητροπολίτης μου διαλαλεί με στεντόρεια φωνή πως ο Οικουμενικός ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ; Έλεος. Κατ εμέ αυτό είναι το κυριότερο σημείο διδαχής της αιρέσεως γυμνη τη κεφαλή.
   Όχι απλά δεν μου επιτρέπει τον έλεγχο του Πατριάρχη που αυτό αποτελεί παραβίαση των ιερών κανόνων όπως του απέδειξα με επιστολές μου πολλάκις, όχι δεν κάνει το καθήκον του να τον ελέγξει αυτός, αλλά ο ίδιος λέγει ψέματα ενώπιον της Αγίας Τραπέζης καθαγιάζοντας τις αιρέσεις του Πατριάρχη.
   Αυτό είναι ασήκωτο για την ιερατική μου συνείδηση.

   Διαγραφή
  2. Να έχεις την ευχή του Χριστού,της Παναγίας και όλων των Αγίων πατέρα Νικόλαε!

   Διαγραφή
  3. Πατέρα Νικόλαε την Ευχή Σας. Παρακολουθούμε όλοι τον δίκαιο αγώνα Σας που είναι αγώνας όλων των αληθινών Ορθοδόξων, όλης της Εκκλησίας μας. Έχω την γνώμη ότι οι βιαστικές και αυστηρές ποινές, προσωρινού χαρακτήρα, που επέβαλαν εναντίον Σας δεν αποβλέπουν μόνο σε Σας, αλλά θέλουν να φοβίσουν και τους υπολοίπους, ιδιαίτερα τον Πατέρα Θεόδωρο Ζήση, του οποίου τρέμουν την πιθανή Αποτείχιση, αλλά δεν θα κερδίσουν τίποτε, αυτό που φοβούνται θα γίνει, την Χάρι του Θεού δεν μπορούν να την σταματήσουν. Ο Κύριος μας να Σας στερεώνει στον ομολογιακό δρόμο της θυσίας που επιλέξατε και σε Σας και όλους τους άλλους Πατέρες και αδελφούς που έπραξαν ή θα πράξουν τις επόμενες ημέρες ομοίως. Εύχομαι εκ βάθους καρδίας να έλθει σύντομα η ημέρα, με την Χάρι Του Θεού, όπου όλοι οι αληθινοί Ορθόδοξοι και από την μερίδα των Ορθοδόξων του Πατρίου και από την μερίδα των Νεοαποτειχισμένων αδελφών θα βρεθούμε ενωμένοι Εκκλησιαστικά και αγωνιστικά ενάντια στην Παναίρεση των Εσχάτων. Πατέρες και αδελφοί Καλή Αγία Τεσσαρακοστή και Καλή Ανάσταση σε όλους και προ πάντων στην Εκκλησία μας

   Διαγραφή
  4. Άξιος πάτερ Νικολάε μιλάτε πολύ σωστά

   Διαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται αυτόματα.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com