Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Μητροπολίτης Αιτωλίας Κοσμάς: οι αιρέσεις, δεν μπορούν ποτέ, να ονομασθούν Εκκλησίες

koi-giortesexodou2014-kosmas-1.jpg

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
( ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 91)
Ο ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρός
τό  Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα
τῆς  καθ’ ἡμᾶς  Ἱερᾶς  Μητροπόλεως.

Πρώτη Κυριακή τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς σήμερα, ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, Κυριακή της Ὀρθοδοξίας!
   Ἑορτή τῆς μεγάλης μας μητέρας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας! Ἡμέρα γεμάτη δόξα, μεγαλεῖο καί χαρά πνευματική. Ἡμέρα ἀναμνήσεως ἀγώνων καί θριάμβων τῆς πίστεώς μας. Ἡμέρα πού φέρνει στό νοῦ μας, τήν ἡρωική καί ἁγία ἀντίστασι τῶν πιστῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν ὅλων τῶν αἰώνων, ἔναντι τῶν δυνάμεων τοῦ σκότους καί τῆς πλάνης.
Αὐτή τήν μεγάλη ἡμέρα θά ἤθελα ὡς πνευματικός σας πατέρας νά ὑπενθυμίσω στήν ἀγάπη σας κάποιες ἀλήθειες, βασικές καί σωτήριες, τίς ὁποῖες πολλοί σήμερα ἀγωνίζονται νά ἀμβλύνουν, πρικαλῶντας σέ ἐμᾶς σύγχυσι, μέ ἀποτέλεσμα νά κινδυνεύῃ νά ματαιωθῇ καί αὐτή ἀκόμη ἡ σωτηρία μας.
Πρῶτα νά ὑπογραμμίσω ὅτι τήν Ἐκκλησία τήν ἀποτελοῦν ἡ κεφαλή της, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί ὅλοι οἱ χριστιανοί, ὅσοι ὀρθοδόξως βαπτίστηκαν στό ὄνομα τῆς Ἁγίας καί Ὁμοουσίου Τριάδος. Οἱ χριστιανοί, πού συνέρχονται κατά τόπους, προσφέρουν στόν Θεό διά τῶν κανονικῶν ἐπισκόπων καί τῶν ἱερέων τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί κοινωνοῦν τοῦ παναγίου Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας δέν ὁρίζεται, ἀλλά βιώνεται. Ἄν θέλουμε νά γνωρίσουμε τήν Ὀρθοδοξία, ὀφείλουμε νά ἀκούσουμε ἐκεῖνο πού εἶπε σήμερα ὁ Ἀπόστολος Φίλιππος στόν Ἀπόστολο Ναθαναήλ, «ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. α’, 47). Ὅποιος μέ ταπείνωσι καί καθαρό λογισμό θελήσει νά ζήσῃ τήν Ὀρθοδοξία, θά πεισθῇ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία εἶναι ἁγία θεανθρώπινη κοινωνία, μέ κεφαλή της Αὐτόν τόν Θεάνθρωπο Κύριο.
Μέσα στήν Ἐκκλησία μας ὁ ἄνθρωπος βρίσκει τήν «ἀπωλεσθεῖσα», ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα, δυνατότητα νά ἐπανενωθῆ μέ τόν Θεό καί Λυτρωτή του, ἀλλά καί μέ ὅλους τους ἀνθρώπους, σέ μία ἕνωσι πού δέν ἀναιρεῖ τό πρόσωπο, οὔτε τό μαζοποιεῖ, διότι αὐτή ἡ ἕνωσις γίνεται κάτ' εἰκόνα τῆς ἑνότητος τῆς Ἁγίας Τριάδος:  ἕνας Θεός, τρία ὅμως διακεκριμένα πρόσωπα.
«Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία», ὑπογραμμίζει ὁ ἀείμνηστος καί σοφός Γέροντας π. Γεώργιος Καψάνης, «ὁ ἄνθρωπος δέν ἐνοῦται μέ τό Θεό καί μέ τά τέκνα τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἀνιδιοτελῆ ἀγάπη, καί γι’ αὐτό διατελεῖ ὑπό τό κράτος τοῦ διαβόλου, πού εἶναι ὁ πατήρ τοῦ ἐγωισμοῦ, τῆς αὐτάρκειας, τῆς διαιρέσεως καί τῆς διασπάσεως». Ἄρα, ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν σώζεται ὁ ἄνθρωπος.
Μέσα στήν ζῶσα Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία, ὁ χριστιανός δέν χάνει τήν προσωπικότητά του καί τήν ἀξία του, ἀλλά εἶναι ἄξιος τιμῆς, εἴτε εἶναι πτωχός, ἀγράμματος καί ἄσημος κατά κόσμον, εἴτε πλούσιος καί ἐγγράμματος. Μέσα στήν Ἐκκλησία «ἄνθρωπος ἐστί τό περισπούδαστον τοῦ Θεοῦ τέκνον κἄν δοῦλος εἶ, οὐκ ἔστι εὐκαταφρόνητος», κηρύσσει ὁ ὑμνητής τῆς Ἐκκλησίας, ἱερός Χρυσόστομος.
Ὅταν ἀναφέρουμε τόν ὅρο Ἐκκλησία, ὀφείλουμε νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἐννοοῦμε μόνο τήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία μας. Καί τοῦτο διότι μόνον ἡ Ὀρθοδοξία ἀποτελεῖ τήν Ἐκκλησία.
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, στήν ὁποία κατά χάρι Θεοῦ ὅλοι ἀνήκουμε, εἶναι «στύλος καί ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας» (Α’ Τιμ. γ’, 15). Αὐτή κρατεῖ τήν ἀλήθεια γνησία, ἀκεραία, ὅπως τήν ἐφανέρωσε ὁ ἐνανθρωπήσας Θεός στόν κόσμο, ὅπως τήν διεφύλαξαν καί τήν ἐστερέωσαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι, οἱ θεοφόροι Πατέρες, ὅπως τήν ἐπίστευσαν, τήν ἐκήρυξαν καί τήν ἔζησαν ὅλοι οἱ Ἅγιοί μας.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, μέ ἀγῶνες καί ποταμούς αἱμάτων πού ἔχυσαν τά πιστά καί ἅγια μέλη της, κρατεῖ καί διαφυλάσσει τήν θεία ἀλήθεια ἀνόθευτη, ἀναλλοίωτη, αἰώνια, χωρίς παραλλαγές καί μετατροπές, ὥστε ἡ μία, ἡ μόνη, ἡ πάντοτε ἀνόθευτη ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, νά προσφέρῃ στούς πιστούς τήν αἰωνία σωτηρία.
Πόσο ὡραία μᾶς διδάσκει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός: «Ἐγώ ἐδιάβασα καί περί ἀσεβῶν, αἱρετικῶν καί ἀθέων, τά βάθη τῆς σοφίας ἠρεύνησα∙ ὅλες αἱ πίστεις εἶναι ψεύτικες, τοῦτο ἐκατάλαβα ἀληθινόν, ὅτι μόνον ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν εἶναι καλή καί ἁγία».
Ὅποιος φέρει ἑτέρα διδαχή καί ἀλλοιωμένη τήν ἅπαξ παραδοθεῖσα τοίς ἁγίοις πίστιν (Ἰούδα 3) ἐκπίπτει τῆς κοινωνίας τῆς πίστεως καί κατά συνέπεια τῶν ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.Πῶς μπορεῖ νά κοινωνῇ τῶν Μυστηρίων τοῦ Χριστοῦ αὐτός ποῦ παραποιεῖ τή διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας περί τοῦ ΧριστοῦΚοινωνία στά Μυστήρια χωρίς κοινωνία στήν ὀρθή πίστι, «θά ἀπετέλει ὄνειδος πνευματικῆς σχιζοφρένειας».
Ἄρα, ὅσοι ἀνήκουν σέ ἄλλα ἐκτός Ὀρθοδοξίας δόγματα, δέν μποροῦν νά συμμετέχουν στά ὀρθόδοξα Μυστήρια, οὔτε νά συμπροσεύχονται μέ τούς ὀρθοδόξους.
Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὅσο ἐπιεικής εἶναι στούς ἀνθρώπους, πού ἐν μετανοίᾳ ζητοῦν νά ἐνταχθοῦν στή ζωή της καί νά ἐπιμεληθοῦν τή σωτηρία τους, τόσο αὐστηρή καί ἀνυποχώρητη εἶναι στούς συμβιβασμούς, στίς ἀλλοιώσεις τῆς ἀληθείας, στίς ὑποκριτικές φιλοφρονήσεις, στά ψεύδη τῶν ἐχθρῶν τῆς ἀληθείας.
Ποιοί εἶναι, ὅμως, οἱ ἐχθροί τῆς ἀληθείας;
Ὅλοι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι γίνονται ὄργανα τοῦ μισόκαλλου ἑωσφόρου, ἀλλοιώνουν τήν θεία ἀλήθεια καί ματαιώνουν τήν σωτηρία μας.
Ὁ διάβολος συμβούλευσε τόν Ἀδάμ, αὐτός μόνος, χωρίς τή χάρι τοῦ Θεοῦ, νά θελήση νά γίνη Θεός. Πίστευσε ὁ Ἀδάμ αὐτό τό ψεῦδος, ἀρνήθηκε τήν ἀλήθεια τοῦ Δημιουργοῦ, καί μέ τόν ἐγωισμό του ἔγινε ἀπό θεοκεντρικός, ἀνθρωποκεντρικός∙ ἔχασε τόν παράδεισο.
Ἔτσι καί σήμερα∙ παρ’ ὅτι ὁ Λυτρωτής μας, μέ τή Σάρκωσί Του, τό Πάθος Του καί τήν Ἀνάστασί Του, μᾶς χάρισε τή σωτηρία μας, μᾶς χάρισε τό ἱερό Εὐαγγέλιο, τήν ἀλάθητη Ἐκκλησία μας, μᾶς ὑπέδειξε τήν ὁδό τῆς σωτηρίας, πολλοί σήμερα θέλουν νά μᾶς περιπλέξουν στόν ἐγωκεντρισμό τους, στόν ἀνθρωποκεντρισμό τους, γιά νά μᾶς προσφέρουν χωρίς ὀρθόδοξη ἀλήθεια καί ζωή χωρίς χάρι Θεοῦ, τή σωτηρία.
Παράδειγμα, ἡ εἰδωλολατρία, ἡ ὁποίαμᾶς προσφέρει, μέ τίς ἐπιταγές τῆς νέας ἐποχῆς, τήν νεοειδωλολατρία καί τόν ἀποκρυφισμό, ἡ φιλοσοφία πού χωρίς Χριστό, θέλει νά ἀντικαταστήσῃ τόν θεῖο λόγο μέ τόν ἀνθρώπινο, ἀλλά καί οἱ αἱρέσεις πού μέ μανία πολεμοῦν καί θέλουν νά διαστρέψουν τήν ἀλήθεια, νά δώσουν πίστι στόν ἄνθρωπο καί ὄχι στόν Θεό.
Τόν Θεάνθρωπο Κύριο παραγνωρίζει καί ὁ Παπισμός, πού τοποθετεῖ σάν κέντρο καί ὁρατή κεφαλή ὅλης τῆς Ἐκκλησίας ἕνα ἄνθρωπο αἱρεσιάρχη, ἐγωκεντρικό, τάχα ἄλαθητο, τόν Πάπα.
Τόν Θεάνθρωπο Κύριο, τόν παραγνωρίζουν καί οἱ Προτεστάντες, οἱ ὁποῖοι ἀπέρριψαν τόν ἕνα Πάπα τῆς Ρώμης γιά νά γίνη ὁ κάθε Προτεστάντης Πάπας. Σέ αὐτούς ἀνήκουν οἱ Πεντηκοστιανοί, οἱ Εὐαγγελικοί, οἱ Ἀντβενισταί, οἱ Σαββατισταί καί ἄλλες πολλές ὁμάδες. Ἔτσι, οὔτε ὁ παπισμός, οὔτε ὁ προτεσταντισμός, πού εἶναι αἱρέσεις, δέν μποροῦν ποτέ, ἐφ’ ὅσον παραμένουν ἀμετανόητοι, νά ὀνομασθοῦν Ἐκκλησίες.
Τέκνα τοῦ προτεσταντισμοῦ εἶναι καί οἱ δυστυχεῖς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβά, οἱ λεγόμενοι Χιλιασταί. Συγκεντρώνουν στήν πλανεμένη καί ἀντίχριστη διδασκαλία τους, ὅλες τίς πλάνες τοῦ κόσμου.
Νά μήν παραλείψουμε νά ἀναφέρουμε καί τήν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ αἵρεσι αὐτή, ὄργανο τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, θέλει νά ζυμώσῃ τήν γλυκυτάτη Ὀρθοδοξία μέσα στήν ἴδια σκάφη, μαζί μέ αἱρέσεις καί πλάνες, μέ ἀλλόθρησκες δοξασίες. Θέλει νά δημιουργήσῃ ἕναν Θεό, φυσικό δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου, χωρίς τήν ἀνόθευτη ἀλήθεια τῆς Ὀρθοδοξίας μας καί τήν ὑπακοή στό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί, γνήσια τέκνα τῆς παναγίας καί μεγάλης μητέρας μας, τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Σήμερα, ἑορτή τῆς Ὀρθοδοξίας, ἄς κοιτάξουμε μέ προσοχή τή μεγάλη μας μητέρα. «Ὡς πορφύραν καί βύσσον, τά αἵματα» φοράει ἡ Ἐκκλησία μας. Εἶναι ματωμένη. Ματωμένη ἀπό τά αἵματα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, τῶν Ἱερομαρτύρων, τῶν Ὁμολογητῶν, τῶν Ὁσίων, τῶν Νεομαρτύρων.
Τρεῖς αἰῶνες τῶν μεγάλων διωγμῶν, ἀρειανισμός, κακοδοξίες, αἱρέσεις, σταυροφορίες καί εἰκονομαχίες∙ τετρακόσια χρόνια τουρκικῆς κατοχῆς, διωγμοί στή Μικρά Ἀσία, διωγμοί στήν Ρωσσία, στή Μέση Ἀνατολή, στήν Κύπρο καί στή Βόρειο Ἤπειρο, ἀνέδειξαν πολλούς, ἀναρίθμητους ὁμολογητές. Ἁγίους, οἱ ὁποῖοι ἔβαψαν τή γῆ μέ τό αἷμα τοῦ μαρτυρίου τους, ἐπειδή ὁμολόγησαν τήν πίστι τήν Ὀρθόδοξο καί δέν τήν ἐπρόδωσαν.
Αἱματωμένη, ἀλλά λάμπει, ἀστράφτει ἡ Ὀρθοδοξία μας. Μαζί μέ ὅλους τούς ὁμολογητάς καί μάρτυρας τῆς Ἐκκλησίας μας ἄς πορευθοῦμε, ἀγαπητοί, στήν πορεία τῆς ζωῆς μας. Ἄς τούς γνωρίσουμε, ἄς τούς ἀκολουθήσουμε, ἄς τούς μιμηθοῦμε. Ἄς ζοῦμε καί ἄς ὁμολογοῦμε «λόγοις καί ἔργοις» τήν Ὀρθοδοξία μας.
Μή παρασυρώμαστε ἀπό φωνές κοσμικές, φαντασμαγορικές, ἐγωκεντρικές, φωνές χωρίς πίστι καθαρή, χωρίς ταπείνωσι, χωρίς Ὀρθόδοξη πίστι καί ζωή. Ἄς ἀπομακρύνουμε τούς αἱρετικούς ἀπό κοντά μας, ὅσο καί ἄν ἐντυπωσιάζουν.
Μή φοβώμαστε. Ὅσο καί ἄν πολεμοῦν οἱ ἐχθροί τήν Ὀρθοδοξία μας, δέν θά κατορθώσουν νά τήν ξερριζώσουν ἀπό τήν καρδιά μας, νά τήν ἀπομακρύνουν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἕλληνες, ἄν ἐμεῖς δέν θελήσουμε νά τήν προδώσουμε.
Ζῶντας μέσα στήν ἀγκάλη τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας μας, θά λαμπρύνουμε τήν Ὀρθοδοξία μας. Ἔτσι, θά γίνουμε κι ἐμεῖς ἄξιοι τῆς σωτηρίας καί τοῦ Παραδείσου.
Τό  εὔχομαι  ὁλοψύχως.
Μετά  πατρικῶν  εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ

19 σχόλια :

 1. Αξιος!!! την ευχη σας να εχουμε, περιμενουμε ολους να ομολογησουν ξεκαθαρα και κατα της παναιρεσης του οικουμενισμου. Ευαγγ. Ζαλ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτά προς το ποίμνιο. Προς τη Σύνοδο;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αδελφέ μου, μακάρι να βγουν και να κάνουν το ίδιο με τον π. Κοσμά και άλλοι επίσκοποί μας.Λίγο το έχεις μέσα σ'αυτήν την βουβαμάρα;
   Η αλήθεια είναι, ότι κοντά στο ποίμνιό του τα ακούει -θέλει δεν θέλει- και η ιεραρχία...

   Διαγραφή
 3. ''Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, μέ ἀγῶνες καί ποταμούς αἱμάτων πού ἔχυσαν τά πιστά καί ἅγια μέλη της, κρατεῖ καί διαφυλάσσει τήν θεία ἀλήθεια ἀνόθευτη, ἀναλλοίωτη, αἰώνια, χωρίς παραλλαγές καί μετατροπές, ὥστε ἡ μία, ἡ μόνη, ἡ πάντοτε ἀνόθευτη ἀλήθεια τοῦ Τριαδικοῦ μας Θεοῦ, νά προσφέρῃ στούς πιστούς τήν αἰωνία σωτηρία''

  Άξιος ο Σεβασμιώτατος!!!

  Μέσα σε αυτούς τους ποταμούς αιμάτων, είναι οι συγγενείς μας και οι πρόγονοι μας, πώς λοιπόν θα τους πικράνουμε, που από εκεί ψηλά μας βλέπουν ενώ αγάλλονται και δοξολογούν ακατάπαυστα τον Κύριο μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. "Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν αναγνωρίζουμε όλες τις άλλες Εκκλησίες, είτε είναι η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, είτε οι Εκκλησίες οι οποίες προήλθαν από την Μεταρρύθμιση. Πρέπει να είμαστε λογικοί σε όλα αυτά τα θέματα..." είχε δηλώσει προ της ψευδοσυνόδου ο Γαλλίας Εμμανουήλ. πηγή: http://www.romfea.gr/epikairotita-xronika/7338-o-gallias-emmanouil-gia-tin-megali-sunodo

  Σε εκ διαμέτρου αντίθετη τοποθέτηση, εκφράζοντας τις Ορθόδοξες θέσεις, ο άγιος Πειραιώς Σεραφείμ, προ της ψευδοσυνόδου είχε δηλώσει: "Σε σύγκρουση με την ορθόδοξη παράδοση 19 αιώνων έρχεται η Πανορθόδοξη. Οι Προκαθήμενοι θεσμοθετούν την κακοδοξία. Θα καταγραφεί ως ληστρική και ψευδοσύνοδος" πηγή https://www.ekklisiaonline.gr/eipan/peiraios/

  Σε αμέσως προηγούμενη ανάρτηση, καθηγητής χαίρει διότι, επιτέλους στην ψευδοσύνοδο (την οποία αποδέχεται ως σύνοδο) κατοχυρώθηκαν οι ονομασίες εκκλησίες για τους αιρετικούς!

  Ο δε άγιος Αιτωλίας Κοσμάς δηλώνει: "οὔτε ὁ παπισμός, οὔτε ὁ προτεσταντισμός, πού εἶναι αἱρέσεις, δέν μποροῦν ποτέ, ἐφ’ ὅσον παραμένουν ἀμετανόητοι, νά ὀνομασθοῦν Ἐκκλησίες".

  Ποιος είναι τίμιος με τον εαυτό του και με τους άλλους; Μήπως ειλικρινέστεροι είναι οι αντορθόδοξοι, οι οποίοι αποδέχονται την ψευδοσύνοδο ως σύνοδο και τις αιρέσεις ως εκκλησίες; Λανθασμένη μεν στάση, αντορθόδοξη, αιρετική, αλλά σαφής και ειλικρινής.

  Οι άλλοι, οι ναι μεν αλλά, πόσον άραγε είναι ειλικρινείς και τίμιοι με το ποίμνιό τους;

  Αν όντως φρονούν πως οι αιρέσεις δεν είναι εκκλησίες, πώς λ.χ. οι άγιοι Πειραιώς και Αιτωλίας, δέχονται ως σύνοδο την ψευδοσύνοδο και τις αποφάσεις της οι οποίες ορίζουν ως εκκλησίες ιστορικές με έγκυρα μυστήρια τις αιρέσεις και επίσης πώς ανέχονται να διώκονται ιερείς για τον μόνο λόγο ότι δεν δέχονται ὀτι οι αιρέσεις είναι εκκλησίες και τα μυστήριά τους είναι έγκυρα, δηλ. δεν δέχονται τα πορίσματα της ψευδοσυνόδου; Όταν μάλιστα αποκαλύφθηκαν εγκύκλιοι εκ του Πατριαρχείου Κων/λεως το οποίο χωρίς να έχη καμμία τέτοια εξουσία στην Αυτοκέφαλη Ελληνική Εκκλησία, δι΄ αντικανονικής εισπηδήσεως σε ξένες μητροπόλεις, όπως απεφάνθη ειδήμων καθηγητής στἐλνει εγκυκλίους που ορίζουν ως υποχρεωτικές για όλους τους ορθοδόξους τις αποφάσεις της ψευτοσυνόδου και ζητά κυρώσεις για όσους τις αμφισβητούν, τις αποφάσεις και την ψευδοσύνοδο, όπου, συμμετείχαν με μη αντιπροσωπευτικό τρόπο εκκλησίες που αντιπροσωπεύουν το 1/3 των Ορθοδόξων της υφηλίου, ενώ απείχαν οι εκκλησίες που αντιπροσωπεύουν τα 2/3 των Ορθοδόξων! Ωραία Δημοκρατία, ωραία "πανορθόδοξη"! Ψευτοσύνοδος με τα όλα της.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Σεβασμιωτατε ,
  χαιρετε εν Κυριω,την ευχη σας! Η χωρα μας εχει τοσα προβληματα που δεινοπαθει να διαβιωσει,ομως η πιστις ειναι αυτη που μας κρατα ,ο Χριστος!!!
  Ομως,συγνωμη κ παλι ,το κειμενο της ΔΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ μιλα για εμβαθυνση κ οι αναλυσεις που γινονται εμβαθυνουν τα κειμενα κ ειναι στην κριση του πιστου λαου να εκφρασουν τις οποιες διαφωνιες ,επιφυλαξεις η και να ρωτησουν κατι που δεν ειναι κατανοητο.
  Θυμηθηκα αυτο που ο αγ.Νεκταριος ειχε πει ''οι μη αναγεννηθεντες δια της Θειας Χαριτος της ενεργουσης εν τη ΜΙΑ,ΑΓΙΑ,ΚΑΘΟΛΙΚΗ Κ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ουδεμιαν εκκλησιαν αποτελουσιν ουτε ορατην ουτε αορατον.''
  Αποδεχεται η Ορθ.Εκκλησια ενα τυπικον ονομα οπως διαβασαμε και οχι την ουσια του ονοματος ''ετεροδοξες εκκλησιες κ ομολογιες''.
  Νομιζουμε πως αυτο το τυπικον ονομα διευκολυνει την αλλη πλευρα και δυσχεραινει τη δικη μας ,αφου το ενδοξον δεν μπορει αλλοτε να ειναι αληθες κ αλλοτε μη ,επειδη καταντα πιθανολογια κ ουχι γνησιοτης προς την Του Χριστου Εκκλησια..
  Ο αββας Σερηνος κανει μιαν πολυ ωραια αναφορα στα οπλα του πολεμου με ασπιδα την πιστη,πνευματικο θωρακα την αγαπη[δυσκολο κομματι αυτο για ολους!] Κ περικεφαλαια την ελπιδα της σωτηριας.
  Αν μας λειψει η κεφαλη δεν θα μπορουμε ουτε ενα λεπτο να μεινουμε ζωντανοι !
  Και τελος παρτε κ τη μαχαιρα του πνευματος τον λογο Του Θεου!
  Οι Ορθοδοξοι ανηκουμε στον Ιησου Χριστο!
  Ο πονος μας ειναι αβασταχτος ,ειδικα τωρα που μας εχουν εξουθενωσει ....
  Ευχομαστε στην επιστροφη ολων για να αντιμετοπισουμε την κριση,που τελικα ειναι κριση σε σχεση με Τον Θεο!
  Παρακαλουμε τον σεβασμιοτατο Θεσ/κης, να κανει προσπαθειες ωστε να μη τιμωρηθει ο καλος ιερευς π.Νικολαος.Ειναι κριμα!
  αυτη την ευκαιρια ζητουσαμε να μιλησουν κ αλλοι επισκοποι κ να τους παρακαλεσουμε για το ζητημα του π.Νικολαου.
  Χαιρομαστε γι'αυτη την ομολογια σας!
  Μακαρι να μετεχουν ολοι στη Δοξα Του Θεου !Αμην!π

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΦΩΝΗ ΠΟΙΜΕΝΟΣ!
  Σεβασμιώτατε σας ευχαριστούμε.
  Ευχόμαστε το έλεος του Κυρίου να σας σκεπάζει πάντα.
  Καλή Σαρακοστή.
  ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Aξιος, Δέσποτα. Οι δε άλλοι, πού:::

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.....ωραία τα λέει μία ή δύο φορές το χρόνο αλλά δεν τα πράττει....συγκοινωνεί με την αίρεση, μνημονεύει τους αιρετικούς και δεν κάνει τίποτε για να την αντιμετωπίσει....το ποίμνιό του στην Μητρόπολή του είναι δυστυχώς το ίδιο ξεκρέμαστο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Προσωπικά δεν έχω ακούσει και πολλούς να προτρέπουν το ποίμνιο ν'ακολουθήσει και να μιμηθεί τους μάρτυρες και ομολογητές της Ορθοδοξίας αδελφέ.
   Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει και η στιγμή (ελπίζω βεβαίως να μην αργήσει πολύ)που ο Σεβασμιώτατος θα δώσει πρώτος το παράδειγμα.
   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.

   Διαγραφή
  2. Κωσταντίνα αυτός ο κύριος είναι 72 ετών,ας κάνουμε υπομονη 10 15 χρόνια να ωριμάσει και μετά προχωράει σε διακοπή μνημοσύνου από την αιρετική σύνοδο της εκκλησίας της Ελλάδος.Χρήστος.Θεόδ.Ελευθεριάδης.

   Διαγραφή
  3. Κ. Ελευθεριάδη, στην δική μου Μητρόπολη δεν ακούστηκε χθες, Κυριακή της Ορθοδοξίας, λέξη για αιρέσεις και αναθέματα! (για την ακρίβεια, η λέξη αίρεση δεν ακούστηκε ΠΟΤΕ).
   Για τούτο, είναι σημαντικό για μένα που ο Σεβασμιώτατος όχι μόνο μιλάει για αιρέσεις, αλλά και προτρέπει το ποίμνιο σε αγώνες υπέρ της Ορθοδοξίας.
   Σίγουρα δεν είναι αρκετό. Θεάρεστο θα ήταν αν καταδίκαζε και την ψευτοσύνοδο,γιατί δεν το κάνει; τι τον εμποδίζει; δεν γνωρίζω.
   Eύχομαι όμως ολόψυχα ο Κύριος να του δώσει την δύναμη να προχωρήσει από τα Θεάρεστα λόγια, σε Θεάρεστες πράξεις.
   ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ.   Διαγραφή
 9. άμα δεν καταδικάσει την ψευτοσύνοδο της Κρήτης,ότι και να λέει δεν λέει τίποτα.Χρήστος.Θεόδ.Ελευθεριάδης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΙ Ο ΣΕΒ. ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΑΛΛΑ ΘΑ ΜΑΣ ΑΝΕΠΑΥΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝ ΗΤΑΝ ΠΙΟ ΣΑΦΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Στα λόγια τα λέει όλα καλά.στην ιεραρχια τι εκανε οταν αυτοι αποδεχθηκαν τη συνοδο της Κρήτης;για την εγκύκλιο προς το λαο,που ειναι η θέση του; Δυστυχώς έγιναν οι περισσότεροι επίσκοποι δυο οψεων,μια για τους πιστούς,και μια για τους δικούς τους
  Ρωμιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΜΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΥ ΤΟ ΦΥΛΑΔΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Κοσμᾶς: "Νά μήν παραλείψουμε νά ἀναφέρουμε καί τήν παναίρεσι τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Ἡ αἵρεσι αὐτή, ὄργανο τῆς νέας τάξεως πραγμάτων, θέλει νά ζυμώσῃ τήν γλυκυτάτη Ὀρθοδοξία μέσα στήν ἴδια σκάφη, μαζί μέ αἱρέσεις καί πλάνες, μέ ἀλλόθρησκες δοξασίες. Θέλει νά δημιουργήσῃ ἕναν Θεό, φυσικό δημιούργημα τοῦ ἀνθρώπου."

  Εἶναι τόσον ὡραία αὐτή ἡ διατύπωσις, ὥστε κάποιος ἁπλοῦς τόν χαρακτῆρα ἀναγώστης, πού εἶναι ὅμως ἄσχετος μέ τά ἐκκλησιαστικά, θά ἐσκέπτετο νά ὑπάγῃ εἰς τόν "πατριάρχην" Βαρθολομαῖον νά καταγγείλῃ τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, προκειμένου αὐτός νά λάβῃ μέτρα πρός πάταξίν της!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ ΕΚΑΝΕ,ΚΑΙ ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥ-ΑΞΙΟΣ,ΤΟ 1/3 ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ....
  1)ΕΚΑΝΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΙΡΕΤΙΚΗ!!!ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΑΣΑΝΤΕΣ ΑΥΤΟ ΕΝΝΟΕΙ,ΕΣΤΩ ΑΠΕΞΩ-ΑΠΕΞΩ.
  2)ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ(ΤΟ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΤΙ ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΗΘΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΚΕΙΜΕΝΟ "ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ!!!
  3)ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΔΗΜΟΣΙΑ,ΧΩΡΙΣ ΦΟΒΟ, ΟΤΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ(ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ), ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΜΟΝΟ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ!!!
  ΩΣ ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ...
  ΚΑΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΙΜΩΝΕΙ ΜΕ ΤΙΜΩΡΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΠΑΔΕΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται αυτόματα.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com