Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Προκλητικόν σκάνδαλον, το Πάντειον πανεπιστήμιον προβάλλει την «Ένωσιν Άθεων»

1.jpg
Ὁ π. Ἰωάννης Κ. Διώτης ἐτόλμησε
ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
«Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ»
Θεσσαλονίκη 6/04/2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ
«Τὸ Σάββατον τῆς 11ης Μαρτίου 2017 τὸ Πάντειον Πανεπιστήμιον ἐπραγματοποίησεν ἀπροκάλυπτον ἀθεϊστικὴν προπαγάνδαν. Ἐν συνεργασίᾳ μετὰ τῆς «Ἑνώσεως Ἀθέων» διωργάνωσεν Ἡμερίδα με θέμα «Κράτος καὶ Ἐκκλησία».
»Τὸ Πανεπιστήμιον, μεταξὺ ἄλλων ἀθεϊστικῶν ἐντύπων (πολιτικὴ κηδεία, καῦσις νεκρῶν κ.ἄ.), προσέφερεν εἰς τοὺς προσελθόντας καὶ τετρασέλιδον διαφημιστικὸν κείμενον τῆς «Ἑνώσεως Ἀθέων», εἰς τὸ ὁποῖον περιέχονται καὶ τὰ ἑξῆς συνθήματα – μηνύματα: «Ἐκστρατεία κατὰ τῆς καταγραφῆς τοῦ θρησκεύματος». «Ἐκστρατεία ″Ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ γιὰ ὅλους‶». «Ἡ βάπτιση δὲν εἶναι ὑποχρεωτική». «Ἐκστρατεία ″Κάνε καλὸ χωρὶς θεό‶». «Προώθηση τοῦ διαχωρισμοῦ Ἐκκλησίας – Κράτους». «Ἀνάπτυξη κοινότητας ἀθέων, ἀθρήσκων καὶ ἀγνωστικιστῶν». Ἐπίσης, προσεφέρθη καὶ Δελτίον ἐγγραφῆς μελῶν εἰς τὴν «Ἕνωσιν Ἀθέων».
»Οἱ εἰσηγηταὶ ἦσαν ὀκτώ. Μεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ τ. Ὑπουργὸς Μιχαὴλ Σταθόπουλος, ὁ ὁποῖος κατήργησε τὴν ἀναγραφὴν τοῦ Θρησκεύματος εἰς τὰς ταυτότητας.
»Εἰς μίαν τοιαύτην σκοτεινὴν καὶ δαιμονικὴν κατάστασιν ἐτόλμησε νὰ προσέλθῃ αὐτοβούλως ὁ ἀγωνιστὴς καὶ δραστήριος Αἰδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Ἰωάννης Κ. Διώτης, θεολόγος καὶ δημοσιογράφος, διὰ νὰ δώσῃ τὴν ἡρωϊκὴν ὁμολογίαν καὶ μαρτυρίαν του. Ἦτο ὁ μόνος Κληρικός.
»Ἐν συνεχείᾳ καταγράφονται τὰ ὅσα εἶπεν ὁ π. Ἰωάννης Διώτης εἰς τὴν παρέμβασίν του πρὸς τὸ τέλος τῆς ἀντιχριστιανικῆς καὶ ἀνθελληνικῆς αὐτῆς ἐκδηλώσεως, ἡ ὁποία διήρκησεν ἐπὶ ἑπτά (7) ὥρας μὲ διάλειμμα ἑνὸς τετάρτου τῆς ὥρας:
» ″Ἀγαπητοί, ὁ Θεός μαζί μας. Ἐπὶ τοῦ συζητηθέντος θέματος ″Κράτος καὶ Ἐκκλησία‶ λέγω ὅτι ἐκ τοῦ Συντάγματος προκύπτει ὅτι αἱ σχέσεις Ἐκκλησίας καὶ Κράτους λειτουργοῦν μὲ τὸ σύστημα τῆς συναλληλίας καὶ εἶναι σαφῶς διακριτοὶ οἱ ρόλοι τῶν δύο πλευρῶν. Ἀρκεῖ νὰ τηροῦνται. Εἰς τὸ ἄρθρον 2 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ ὁποῖος εἶναι νόμος τοῦ Κράτους (590/1977), αἱ σχέσεις αὐταὶ ἐκφράζονται ὡς συνεργασία. Εἰς τὸ ἄρθρον αὐτὸ περιέχονται πολλαὶ περιπτώσεις, αἱ ὁποῖαι ἀντιμετωπίζονται μὲ τὴν συνεργασίαν Ἐκκλησίας καὶ Πολιτείας, ὅπως εἶναι ἡ χριστιανικὴ ἀγωγὴ τῆς νεότητος, ὁ θεσμὸς τοῦ γάμου, ἡ οἰκογένεια κ.ἄ.
»Κάμνω καὶ μίαν οὐσιώδη καὶ βασικὴν παρατήρησιν. Διὰ τὸ θέμα σας ″Κράτος καὶ Ἐκκλησία‶ εἴχατε ἀδίρητον ὑποχρέωσιν νὰ καλέσητε καὶ ἐκπρόσωπον τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας. Ἐκαλέσατε ὅμως τὴν ″Ἔνωσιν Ἀθέων‶, ὄχι ἁπλῶς νὰ παρευρεθῇ, ἀλλὰ νὰ συνεργασθῇ μαζί σας διὰ τὴν διοργάνωσιν τῆς παρούσης ἐκδηλώσεως, ὅπως ρητῶς ἀναγράφεται εἰς τὸ Πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδος.
»Ὅλοι γνωρίζομεν ὅτι οἱ ἄθεοι ἀπορρίπτουν τὴν Ἐκκλησίαν, ὡς μὴ ἔχουσαν ὑπόστασιν. Ἀφοῦ ἀρνοῦνται τὸν Χριστόν, ἀρνοῦνται καὶ τὴν Ἐκκλησίαν Του. Πῶς εἶναι ὅμως δυνατὸν νὰ ἐκφέρουν οἱ ἄθεοι ἀναλυτικὴν καὶ οὐσιαστικὴν γνώμην διὰ κάτι ἀνύπαρκτον κατ’ αὐτούς; Τὴν ἀθεΐαν ἀπορρίπτω. Δὲν μισῶ τοὺς ἀθέους. Λυποῦμαι τοὺς ἀθέους διὰ τὴν μεγάλην καὶ ἀδικαιολόγητον πλάνην των. Οἱ ἄθεοι δὲν ἠδυνήθησαν, δὲν δύνανται καὶ οὔτε θὰ δυνηθοῦν νὰ ἀποδείξουν ὅτι δὲν ὑπάρχει ὁ Θεός. Αὐτὸ εἶναι ψεῦδος, τὸ ὁποῖον προπαγανδίζουν οἱ ἄθεοι. Καλοῦνται οἱ ἄθεοι εἰς δημοσίαν συζήτησιν.
»Τέλος, ἀπὸ τὰ διανεμηθέντα ἔντυπα καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ ″ Ἕνωσις Ἀθέων‶ εἶναι ὁ πρῶτος παράγων (μετὰ τὸ Πανεπιστήμιον) αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος, ἄγομαι εἰς τὸ συμπέρασμα ὅτι αὐτὴ ἡ ἐκδήλωσις εἶναι καταφανῶς μία ἀθεϊστικὴ προπαγάνδα. Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ φωτίζῃ ὅλους ἡμᾶς‶».
»Δι’ ὅλα τὰ ἀνωτέρω, παραδόξως, δὲν ὑπῆρξεν οὐδεὶς ἀντίλογος. Προηγουμένως, ὅταν ὁ π. Ἰωάννης, κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ διαλείμματος, ἔλεγεν εἰς τὸν πρώην Ὑπουργὸν Παιδείας κ. Ν. Φίλην ὅτι οἱ ἄθεοι δὲν ἔχουν ἀποδείξει τὴν ἀνυπαρξίαν τοῦ Θεοῦ, παρενέβη εἷς ἐκ τῶν ἀθέων καὶ εἶπεν ὅτι οὔτε διὰ τὴν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ ὑπάρχει ἀπόδειξις. Ὁ π. Ἰωάννης ἀπήντησεν: «Οἱ οὐρανοὶ διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ. Ποίησιν δὲ χειρῶν αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα» (Ψλμ. 18,1). Ἄκουσον καὶ τὸ ἄλλο εἶπε πρὸς τὸν ἀντιλέγοντα ὁ π. Ἰωάννης: «Εἶπε ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ οὐκ ἔστι Θεός» (Ψλμ. 13,1). Πρόσεξε !  Ἄφρων εἶπεν αὐτό, ἀνόητος καὶ ἀπερίσκεπτος. Ἰδοὺ καὶ ὁ τελικὸς ἀντίλογος τοῦ συνομιλητοῦ: Ἐγὼ ὅμως δέχομαι μόνον ὅ,τι βλέπω. Καὶ ὁ π. Ἰωάννης: Σὺ ὅμως δέχεσαι ὅτι ἔχεις νοῦν. Εἶδες ποτὲ τὸν ἰδικόν σου νοῦν ἤ τὸν νοῦν ἑνὸς ἄλλου ἀνθρώπου; Ὁ ἄθεος ἐσιώπησεν.
»Ὁ «Ο.Τ.» συγχαίρει τὸν π. Ἰωάννην Διώτην. Ὡς γνωρίζομεν, διὰ πρώτην φορὰν ἡ «Ἕνωσις Ἀθέων» ἐδέχθη δημοσίαν ἀντίδρασιν, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον. Ὁ π. Ἰωάννης ὑπῆρξεν ὁ πρῶτος οὐσιαστικὸς συνεργάτης τοῦ ἀοιδίμου Γέροντος π. Χαραλάμπους Βασιλοπούλου. Ἤρχισε νὰ ἀκολουθῇ τὸν π. Χαράλαμπον ἀπὸ μαθητὴς ἀκόμη Γυμνασίου, πρίν χειροτονηθῇ ὁ π. Χαράλαμπος. Πρῶτος Πρόεδρος τῆς «Πανελληνίου Ὀρθοδόξου Ἑνώσεως» («Π.Ο.Ε.») ὑπῆρξεν ὁ π. Χαράλαμπος καὶ πρῶτος Ἀντιπρόεδρος ὁ π. Ἰωάννης».
(«Ὀρθόδοξος Τύπος», 17-3-2017)
Τὸ γεγονὸς ἐσχολιάσθη καὶ εἰς τὸν ἡμερήσιον Τύπον:
«Ἕνωσαν φωνὲς ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας στὴν ″ἄθεη‶ ἀντιεκκλησιαστικὴ καὶ ἀντικληρικὴ ″φιέστα‶ - ἡμερίδα, ποὺ διοργανώθηκε στὸ ″προοδευτικὸ‶ Πάντειο Πανεπιστήμιο μὲ θέμα τὴ σχέση Ἐκκλησίας – Κράτους… Βαρὺ πυροβολικὸ ὁ παπα Διώτης. Κατατρόπωσε τοὺς ἀθέους… Ἦταν ὁ μόνος Κληρικός, ἀλλὰ μετροῦσε γιὰ χιλίους».
(«Ἐλεύθερη Ὥρα», 14-3-2017)
Τὸ προκλητικὸν αὐτὸ σκάνδαλον δὲν προεκάλεσε μόνον δημοσιογραφικὸν ἐνδιαφέρον, ἀλλ’ εἶχε καὶ  γενικώτερον ἀντίκτυπον εἰς τὴν Κοινωνίαν. Δύο ἐνδεικτικὰ παραδείγματα:
«Σεβαστέ μοι π. Ἰωάννη, συγχαρητήρια θερμὰ διὰ τὴν Πάντειον. Ἔγραψε σχετικῶς καὶ ὁ ″Ὁρθόδοξος Τύπος‶ διὰ Σᾶς εἰς τὴν τελευταίαν σελίδα. Σᾶς θαυμάζω… Θὰ τὰ εἴπωμεν».
(Χρῆστος Π. Μπαλόγλου, Δρ Πανεπιστημίου Frankfurt)
«Ἕν ἀπὸ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν εἶναι καὶ ἡ ″Ἕνωσις Ἀθέων‶. Προκαλεῖ ὅμως κατάπληξιν καὶ δημιουργεῖ ἀλγεινὴν ἐντύπωσιν ἡ ἐνέργεια τοῦ Παντείου Πανεπιστημίουι νὰ προβάλλῃ σκανδαλωδῶς τὴν ″Δ,άννη Κ. ΔιώτηὉ π. Ἰωάννης ἐτιμήθη ὑπὸ τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν ὡς «Θεολόγος – Δημοσιογράφος – Συγγραφεὺς καὶ Ἐκδότης, ὁ ὁποῖος προσέφερε πολλὰ εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τὴν Κοινωνίαν καὶ τὰ Ἑλληνικὰ Γράμματα». Ἐβραβεύθη δὲ ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ προσωπικῶς ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Μόσχας κ. Κυρίλλου. Ἔτυχε καὶ πολλῶν ἄλλων τιμητικῶν διακρίσεων ἀπὸ ἁρμοδίους παράγοντας. Ἐπὶ σειρὰν δεκαετιῶν διετέλεσεν Ἐφημέριος τοῦ ἐν Ἀθήναις Ἱ.Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Ἀχαρνῶν καὶ εἶναι ὁ πρωτοπόρος τῆς ἐκδόσεως τῶν Πατερικῶν Κειμένων. Διὰ πρώτην φορὰν ἐξεδόθη εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπ’ αὐτοῦ ἡ διεθνὴς πηγὴ τῶν Πατερικῶν καὶ Βυζαντινῶν Κειμένων («ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΟΛΟΓΙΑ» - PATROLOGIA GRAECA τοῦ Migne) μὲ προσθήκην χιλιάδων ἀξιολόγων ἐπιστημονικῶν κειμένων».

2 σχόλια :

  1. Ο π.Ιωάννης διέσωσε την προοδευτικότητα του Παντείου,

    "διώτι"

    ο λόγος των πατέρων συνιστά την όντως πρόοδο του ανθρωπίνου πνεύματος και ενσαρκώνει την αξιοπρέπεια της ανθρωπίνης υπάρξεως!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. ΑΥΤΗ είναι Ορθόδοξη μαρτυρία! Ως άλλος Δανιήλ στόν λάκκο τών λεόντων! Εύγε λιονταρόψυχε πάτερ Ιωάννη!

    ΑπάντησηΔιαγραφή

1) Η κατάθεση σχολίου κάτω από τις αναρτήσεις θα γίνεται επωνύμως με την χρήση λογαριασμού Gοοgle και θα αναρτώνται κατόπιν εγκρίσεως.
2) Τυχόν άσεμνα ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται μόλις υποπέσουν στην αντίληψη των διαχειριστών του ιστολογίου, ή κατόπιν σχετικής ενημέρωσης από τους τυχόν θιγομένους τρίτους.
3) Το περιεχόμενο του άρθρου ή των σχολίων που το συνοδεύουν, ΔΕΝ συμπίπτει με τις απόψεις και θέσεις του Ιστολογίου
4) Να μην χρησιμοποιείτε greeklish στα μηνύματά σας διότι δε θα αναρτώνται.
5) Να τσεκάρετε το πλαίσιο "Να λαμβάνω ειδοποιήσεις" που βρίσκεται κάτω από το μήνυμα σας, πριν δημοσιεύσετε το σχόλιό σας, ώστε να ειδοποιείστε για τα επόμενα σχόλια αυτής της ανάρτησης, μέσω της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης.
6) Για επικοινωνία : Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: istologionkatanixis@gmail.com